Přejít k obsahu

Poplatek

Poplatek za úkony spojené s přijetím přihlášky k státní rigorózní zkoušce a s konáním této zkoušky pro akademický rok 2020/2021 (tj. od 1. 9. 2020) je stanoven ve výši 7 000,- Kč dle čl. 6  Rozhodnutí rektora č. 6R/2020.

Poplatek musí být uhrazen na číslo účtu Západočeské univerzity v Plzni vedený u Komerční banky, pobočka Plzeň - město.

Číslo účtu: 4811530257/0100
Variabilní symbol: 3275 0007 XX
(XX nahradit koncovým dvojčíslím příslušného kalendářního roku, tj. pro rok 2020 XX=20)
Specifický symbol: celé rodné číslo uchazeče bez uvedení znaku "/" a bez mezer.

Patička