Přejít k obsahu

Poplatek

Poplatek za úkony spojené s přijetím přihlášky k státní rigorózní zkoušce a s konáním této zkoušky pro akademický rok 2018/2019 (tj. od 1. 9. 2018) je stanoven ve výši 6 996,- Kč dle čl. 6 Rozhodnutí rektora č. 8R/2018, Poplatky v akademickém roce 2018/2019

Poplatek musí být uhrazen na číslo účtu Západočeské univerzity v Plzni vedený u Komerční banky, pobočka Plzeň - město.

Číslo účtu: 4811530257/0100
Variabilní symbol: 3275 0007 XX
(XX nahradit koncovým dvojčíslím příslušného kalendářního roku, tj. pro rok 2018 XX=18)
Specifický symbol: celé rodné číslo uchazeče bez uvedení znaku "/" a bez mezer.

Patička