Přejít k obsahu

Doktorské studium

Fakulta právnická ZČU má akreditovaný doktorský studijní program "Teoretické právní vědy",
specializace "Občanské právo".

• číslo studijního programu: P6801
• forma studia: prezenční
• standardní doba studia: 4 roky
• platnost akreditace do:  2028
• číslo rozhodnutí o akreditaci: NAU - 197/2018 -8

.

Cílem studia je především prohloubení teoretických znalostí z oblasti občanského práva v jeho nejširších souvislostech vyplývajících z jeho nové kodifikace, a to tak, aby byl absolvent schopen občanskoprávní problémy samostatně analyzovat nejen de lege lata, ale též de lege ferenda. Na tomto základě si absolvent též osvojí základy samostatné vědecké a pedagogické práce. Absolvent se bude moci uplatnit zejména v akademické sféře, ať již jako samostatný vědecký pracovník, anebo též jako pracovník pedagogický. Díky svým hlubokým teoretickým znalostem bude schopen se na vysoké odborné úrovni uplatnit rovněž v legislativní i aplikační praxi, zejména jako zpracovatel legislativních předloh, soudce, advokát nebo notář či exekutor. Jeho jazyková vybavenost mu umožní uplatnit se i v rámci mezinárodní styků, zejména na poli vědy či právní praxe. Získané vzdělání a na jeho základě nabyté dovednosti a znalosti absolvent uplatní u zaměstnavatelů, jakými jsou vysoké školy, vědecké ústavy, případně (nebude-li působit jako osoba samostatně výdělečně činná) též orgány veřejné moci (především soudy) anebo i zaměstnavatelé ve strukturách EU.

Kontakt běžná agenda: Helena Průchová

Místnost: PC 217
Telefon: + 420 377 63 7281

E-mail: pruchova@kpo.zcu.cz

Kontakt studijní agenda: JUDr. Elena Mrázová

Místnost: PC 222
Telefon: + 420 377 63 7685

E-mail: mrazovaf@kpo.zcu.cz

Patička