Přejít k obsahu

INFORMACE PRO UCHAZEČE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ

Úředně ověřená kopie maturitního vysvědčení či bakalářského diplomu se předkládá v případě úspěšného složení přijímací zkoušky v samotný den zápisu ke studiu (1. září 2020). Dopředu nezasílat!

Z důvodu mimořádných opatření v souvislosti s COVID-19 v letošním roce, uchazeči, kteří nebudou mít maturitu a složí úspěšně přijímací zkoušku, mohou do 20. srpna 2020 doručit písemnou žádost s uvedením tohoto důvodu na Studijní oddělení fakulty o pozdější termín zápisu.

Fakulta v rámci přijímacího řízení bude vycházet z testů NSZ za období prosinec 2019 až červen 2020 (30. 6. 2020) včetně on-line formy. O přijetí či nepřijetí bude rozhodováno cca v polovině července.

Přihlášku ke studiu lze podat pouze elektronicky (http://eprihlaska.zcu.cz). Vyplnění elektronické přihlášky je nutno provést nejpozději do 15. dubna 2020, a to do 23:59 hod. Hodlá-li se uchazeč přihlásit ke studiu ve více studijních programech, podává přihlášku ke studiu za každý studijní program zvlášť. Nevyžadují se informace o středoškolském prospěchu ani zdravotní způsobilosti. Fakulta nepřihlíží ke středoškolskému prospěchu ani jazykovým certifikátům či zkouškám.

Fakulta právnická ZČU nezasílá pozvánku k přijímací zkoušce (neboť ji sama nepořádá) ani další informace, týkající se příjmu přihlášky a maturitního vysvědčení. Přijatí uchazeči doručí v den zápisu, který bude stanoven pokynem děkana, úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení.
O přijetí či nepřijetí uchazeče bude Fakulta právnická ZČU rozhodovat nejpozději do 1. července 2020. Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí bude uveřejněno na webových stránkách fakulty (www.pr.zcu.cz) po dobu od vydání rozhodnutí do 15. července 2020 a bude též zasláno do vlastních rukou uchazeče na kontaktní adresu uvedenou v jeho přihlášce ke studiu.

Fakulta právnická ZČU pro přijímání do magisterského, bakalářského i navazujícího magisterského studijního programu bude vycházet z výsledků testů v rámci Národních srovnávacích zkoušek (NSZ) organizovaných společností www.scio.cz, s. r. o. – testů Obecných studijních předpokladů (OSP) a Základů společenských věd (ZSV) pro magisterský studijní program, testu Obecných studijních předpokladů (OSP) pro bakalářský studijní program a testu Základy společenských věd (ZSV) pro navazující magisterský studijní program.

Fakulta právnická ZČU zohlední též výsledky dosažené v kurzech celoživotního vzdělávání (CŽV), které sama pořádá.

Ke složení Národních srovnávacích zkoušek (NSZ) se uchazeč zaregistruje na www.scio.cz/nsz (přihlášení k NSZ probíhá nezávisle na přihlášce k přijímacímu řízení na Fakultu právnickou). NSZ může uchazeč vykonat ve více termínech, započítává se pouze nejlepší výsledek za období prosinec 2019 – květen 2020.
Každý uchazeč je povinen poskytnout společnosti Scio, s. r. o, souhlas s předáním svých výsledků fakultě (učiní tak v rámci přihlášky na zkoušku z daného předmětu). Uchazeči, kteří nedají souhlas s poskytnutím výsledků fakultě, jsou považováni za osoby, které se nedostavily k přijímacímu řízení. Výsledky testů Národních srovnávacích zkoušek uchazeči fakultě jednotlivě nezasílají.

Poplatek za každé přijímací řízení ve výši 600 Kč plaťte bankovním převodem nebo v hotovosti na jakékoliv pobočce Komerční banky.
Název banky: Komerční banka Plzeň - město
Účet: 4811530257/0100
Variabilní symbol pro banku: 3275000120 – nutno uvést na dokladu o zaplacení!!
Specifický symbol: e-přihláška: oborové číslo vygenerované PC – nutno uvést na dokladu, důležité pro přijímací řízení, bez uvedení není spárována přihláška s platbou a řízení se zastavuje.Ke složení testu NSZ se registrujte na www.scio.cz/nsz
logo_nsz

 

 

Složení přijímací komise doktorského studijního programu pro akademický rok 2020/2021
Dodatek k podmínkám přijetí do magisterského studijního programu Právo a právní věda pro akademický rok 2020/21
Dodatek k podmínkám přijetí do bakalářského studijního programu Právní specializace pro akademický rok 2020/21
Dodatek k podmínkám přijetí do navazujícího magisterského studijního programu Veřejná správa pro rok 2020/21

Podmínky přijetí do magisterského studijního programu Právo a právní věda pro akademický rok 2020/21
Podmínky přijetí do bakalářského studijního programu Právní specializace pro akademický rok 2020/21
Podmínky přijetí do navazujícího magisterského studijního programu Veřejná správa pro akademický rok 2020/21
Podmínky přijetí do doktorského studijního programu Teoretické právní vědy pro akademický rok 2020/21
Dodatek k přijímacímu řízení doktorského studijního programu Teoretické právní vědy pro rok 2020/21

Patička