Přejít k obsahu

MAGISTERSKÉ STUDIUM

 Fakulta právnická ZČU má akreditovaný magisterský studijní program "Právo a právní věda", obor "Právo".

Studium v magisterském studijním programu Právo a právní věda, studijní obor Právo, představuje klasické magisterské nenavazující pětileté studium poskytující komplexní vysokoškolské vzdělání v oblasti práva na širším humanitním základě a umožňující získání standardního objemu teoretických právních znalostí i souvisejících dovedností, včetně povinného studia cizího jazyka. Studium je založeno na komplexním studiu práva, jeho teoretických základů a všech vnitrostátních právních odvětvových disciplín, mezioborových vazeb, evropského práva a mezinárodního práva, a to spolu se širším společenskovědním, historickým a ekonomickým základem. Nosnou strukturou studijního programu je výuka obecných teoretických právních disciplín a jednotlivých významných odvětví pozitivního práva ve formě povinných předmětů, která současně poskytuje široký prostor pro hlubší specializaci a získávání rozšiřujících znalostí formou povinně volitelných předmětů, a to zejména v posledních ročnících studia. Absolvent je vysokoškolsky připravený odborník pro právní, legislativně-technické, administrativní, analytické a konzultační práce v klasických právnických povoláních, jakož i v povoláních svým obsahem souvisejících. Je schopen působit na právních postech ve státní správě a samosprávě i v podnikatelském sektoru, jakož i neziskových organizací v evropském měřítku. Široký záběr studia umožňuje absolventům i velmi dobré uplatnění v mnoha jiných oblastech, které nemají přímo právní povahu.

  • číslo studijního programu: M6805
  • forma studia: prezenční
  • standardní doba studia: 5 let
  • platnost akreditace do:  2028
  • číslo rozhodnutí o akreditaci: NAU - 197/2018 - 8 a NAU-197/2018 - 9