Přejít k obsahu

BAKALÁŘSKÉ STUDIUM

Fakulta právnická ZČU má akreditovaný bakalářský studijní program "Právní specializace", obor "Veřejná správa".

Studium v bakalářském studijním programu Právní specializace, obor Veřejná správa představuje tříleté interdisciplinární studium, vycházející z širšího humanitního základu zacíleného na co nejširší praktické uplatnění absolventů. V průběhu studia absolventi kromě obecných a speciálních správně právních znalostí, získají též poznatky v právních disciplínách spojených s problematikou veřejné správy. Absolvent je vysokoškolsky připravený odborník orientující se nejen v exaktních metodách získávání informací ve veřejné správě, ale též je připraven zpracovávat analýzy a jejich výsledky implementovat v koncepční i běžné rozhodovací praxi. Uplatnění je široké zejména při výkonu správních funkcí v rámci veřejné nebo státní správy či v sociálních, zdravotních, školských a dalších institucích včetně neziskového sektoru a dalších struktur občanské společnosti. Absolventi též najdou uplatnění ve veřejných sborech ČR.

  • číslo studijního programu: B0421A220009
  • forma studia: prezenční
  • standardní doba studia: 3 roky
  • platnost akreditace: do 10. 6. 2022
  • číslo rozhodnutí o akreditaci: NAU - 483/2019-15