Přejít k obsahu
rozhodci

 

STUDENTSKÁ VĚDECKÁ ODBORNÁ ČINNOST (SVOČ) NA FPR ZČU
VYHLÁŠENÍ SOUTĚŽE PRO AKADEMICKÝ ROK 2021/2022

Děkan FPR ZČU vyhlašuje soutěž pro akademický rok 2021/2022 a stanoví následující pravidla:

Článek 1

 • Soutěže se mohou zúčastnit studenti zapsaní ke studiu na FPR ZČU, včetně těch, kteří absolvovali v akademickém roce 2021/2022
 • Soutěže se lze zúčastnit samostatně nebo v rámci soutěžního týmu (dále jen „soutěžící“).
 • Účastí v soutěži se rozumí přihlášení soutěžní práce, její odevzdání a obhajoba za stanovených podmínek a ve vyhlášených termínech.

 

Článek 2

 • Soutěžní práce musí být zpracována v oboru právo nebo ve společenských oborech vyučovaných na FPR ZČU. Téma práce si stanovuje soutěžící.
 • Do soutěže lze přihlásit pouze vlastní a původní práci, tedy práci vypracovanou samostatně jejím přihlašovatelem nebo přihlašovateli. Překážkou původnosti nejsou konzultace s akademickými pracovníky nebo jinými odborníky v průběhu zpracování práce.
 • Do soutěže nelze předložit práci, která již byla přihlášena do jiné soutěže.
 • Do soutěže nelze předložit práci, která byla odevzdána jako kompletní práce bakalářská, diplomová apod., a to na jakékoliv vysoké škole v České republice nebo v zahraničí. Předložení práce naopak nebrání, jestliže práce představuje část bakalářské či diplomové práce. Překážkou též není předchozí úplná nebo částečná publikace práce.
 • Soutěžící může do soutěže přihlásit i více prací za podmínky podstatné tematické a obsahové odlišnosti těchto prací.

 

Článek 3

 • Soutěžící se do soutěže přihlašují prostřednictvím přihlášky, která je přílohou č. 1 tohoto pokynu. Přihláška se spolu s prací odevzdává (osobně nebo prostřednictvím poštovní zásilky, případně prostřednictvím prostředků elektronické komunikace) na děkanátu FPR (k rukám Ing. Lenky Krouparové, místnost PC 213, e-mail krouparo@fpr.zcu.cz), a to nejpozději do 13. června 2022. Pokud je přihláška spolu s prací odevzdána prostřednictvím prostředků elektronické komunikace, odevzdává se ve fyzické podobě nejpozději do dne konání ústního kola soutěže (osobně nebo prostřednictvím poštovní zásilky).
 • Práce se odevzdává ve dvou výtiscích v úpravě vyžadované pro bakalářské a diplomové práce vyhláškou děkana č. 53D/2021. Pevná vazba může být nahrazena jiným vhodným řešením. Náležitostmi soutěžní práce jsou: titulní strana; prohlášení o původnosti práce; obsah, případně seznam použitých zkratek; úvod; vlastní text práce; závěr a seznam použitých zdrojů.
 • Minimální rozsah práce (tj. vlastního textu od úvodu po závěr) je 36 000 znaků, maximální doporučený rozsah práce je 54 000 znaků včetně mezer. Do celkového rozsahu práce se započítávají i poznámky pod čarou. Do počtu znaků se nezapočítává titulní strana, obsah a seznam použitých zdrojů.
 • Práce se současně odevzdává ve formě datového souboru ve formátu .doc, .rtf nebo .pdf na nepřepisovatelném médiu. Soutěžící odpovídá za shodu tištěné a datové verze práce.

  

Článek 4

 • Do soutěže nebudou přijaty práce odevzdané v rozporu s ustanoveními článků 2 a 3.

  

Článek 5

 • Oponentem soutěžní práce může být akademický pracovník FPR ZČU nebo jiný odborník na dané téma určený proděkanem pro vědu a výzkum FPR ZČU (dále jen „proděkan pro vědu a výzkum“). Oponentem nemůže být osoba, která byla konzultantem při zpracování téže soutěžní práce.
 • Oponent práce zpracuje písemný oponentní posudek na formuláři, který je přílohou  č. 2 tohoto pokynu.
 • Posudek bude obsahovat zejména hodnocení:
  1. aktuálnosti zvoleného tématu,
  2. systematiky a metodologie práce,
  3. obsahu práce z hlediska věcné správnosti, případně vypořádání se s publikovanými odlišnými názory,
  4. úrovně práce s literárními aj. prameny,
  5. formální úrovně práce, zejména úrovně jazykové, členění a úpravy textu.

Závěrem posudku je celkové zhodnocení práce, případně návrh zaměření diskuse při ústní obhajobě práce.

 

Přihláška a formulář posudku

Patička