Přejít k obsahu
rozhodci

 

STUDENTSKÁ VĚDECKÁ ODBORNÁ ČINNOST (SVOČ) NA FPR ZČU
NOVELIZOVANÉ VYHLÁŠENÍ SOUTĚŽE PRO AKADEMICKÝ ROK 2019/2020


          Děkan FPR ZČU vyhlašuje soutěž pro akademický rok 2019/2020 a stanoví následující pravidla:

Článek 1

 1. Soutěže se mohou zúčastnit studenti zapsaní ke studiu na FPR ZČU, včetně těch, kteří absolvovali v akademickém roce 2019/2020.
 2. Soutěže se lze zúčastnit samostatně nebo v rámci soutěžního týmu (dále jen „soutěžící“).
 3. Účastí v soutěži se rozumí přihlášení soutěžní práce, její odevzdání a obhajoba za stanovených podmínek a ve vyhlášených termínech.

Článek 2

 1. Soutěžní práce musí být zpracována v oboru právo nebo ve společenských oborech vyučovaných na FPR ZČU. Téma práce si stanovuje soutěžící.
 2. Do soutěže lze přihlásit pouze vlastní a původní práci, tedy práci vypracovanou samostatně jejím přihlašovatelem nebo přihlašovateli. Překážkou původnosti nejsou konzultace s akademickými pracovníky nebo jinými odborníky v průběhu zpracování práce.
 3. Do soutěže nelze předložit práci, která již byla přihlášena do jiné soutěže.
 4. Do soutěže nelze předložit práci, která byla odevzdána jako kompletní práce bakalářská, diplomová apod., a to na jakékoliv vysoké škole v České republice nebo v zahraničí. Předložení práce naopak nebrání, jestliže práce představuje část bakalářské či diplomové práce. Překážkou též není předchozí úplná nebo částečná publikace práce.
 5. Soutěžící může do soutěže přihlásit i více prací za podmínky podstatné tematické a obsahové odlišnosti těchto prací.

Článek 3

 1. Soutěžící se do soutěže přihlašují prostřednictvím přihlášky, která je přílohou č.1 těchto pravidel. Přihláška se spolu s prací odevzdává (osobně nebo prostřednictvím poštovní zásilky)  na děkanátu FPR (k rukám ing. Lenky Krouparové, místnost PC 213, e-mail: krouparo@fpr.zcu.cz), a to nejpozději do 31.července 2020.
 2. Práce se odevzdává ve dvou výtiscích v úpravě vyžadované pro bakalářské a diplomové práce vyhláškou děkana č. 33D/2019. Pevná vazba může být nahrazena jiným vhodným řešením. Náležitostmi soutěžní práce jsou: titulní strana, prohlášení o původnosti práce, obsah, případně seznam použitých zkratek; úvod, vlastní text práce, závěr, seznam použitých zdrojů.
 3. Minimální rozsah práce (tj. vlastního textu od úvodu po závěr) je 36 000 znaků, maximální rozsah práce je 54 000 znaků včetně mezer. Do celkového rozsahu práce se započítávají i poznámky pod čarou. Do počtu znaků se nezapočítává titulní strana, obsah a seznam použitých zdrojů.
 4. Práce se současně odevzdává ve formě datového souboru ve formátu .doc, .rtf nebo .pdf na nepřepisovatelném médiu. Soutěžící odpovídá za shodu tištěné a datové verze práce.

Článek 4

 1. Do soutěže nebudou přijaty práce odevzdané v rozporu s ustanoveními článků 2 a 3.

Článek 5

 1. Oponentem soutěžní práce může být akademický pracovník FPR ZČU nebo jiný odborník na dané téma určený proděkanem pro vědu a výzkum FPR ZČU (dále jen „proděkan pro vědu a výzkum“).
 2. Oponent práce zpracuje písemný oponentní posudek na formuláři, který je přílohou tohoto pokynu.
 3. Posudek bude obsahovat zejména hodnocení:
  1. aktuálnosti zvoleného tématu,
  2. systematiky a metodologie práce,
  3. obsahu práce z hlediska věcné správnosti, případně vypořádání se s publikovanými odlišnými názory,
  4. úrovně práce s literárními aj. prameny,
  5. formální úrovně práce, zejména úrovně jazykové, členění a úpravy textu.
 4. Závěrem posudku je celkové zhodnocení práce, případně návrh zaměření diskuse při ústní obhajobě práce.
 5. Soutěžícímu je oponentní posudek předán nejpozději sedm dní přede dnem konání ústního kola soutěže. Se souhlasem soutěžícího lze tuto lhůtu zkrátit.

Článek 6

 1. Proděkan pro vědu a výzkum stanoví termín ústního kola soutěže, které probíhá formou ústních obhajob soutěžních prací. Termín musí být stanoven v dostatečném předstihu a tak, aby byla dodržena lhůta podle článku 5 odst. 5.
 2. Proděkan pro vědu a výzkum jmenuje z řad akademických pracovníků fakulty a z dalších odborníků předsedu a nejméně dva členy hodnotící komise pro ústní obhajoby prací.
 3. Komise může zasedat a rozhodovat za přítomnosti nadpoloviční většiny svých členů. Komise rozhoduje většinou hlasů; při rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedy.
 4. Ústní obhajoba je společná pro všechny soutěžní práce.
 5. Ústní obhajoba je veřejná.
 6. Soutěžící na výzvu hodnotící komise stručně charakterizuje svou práci. Poté je přečteno celkové zhodnocení práce z oponentního posudku, případně hlavní připomínky oponenta k práci. Soutěžící má možnost na hodnocení i připomínky oponenta reagovat.
 7. V následné diskusi mohou členové komise a následně kdokoliv z přítomných klást dotazy a vznášet připomínky k práci. Soutěžící má možnost na tyto dotazy i připomínky reagovat.

Článek 7

 1. Po ukončení ústního kola se koná vyhodnocení výsledků soutěže. Vyhodnocení provádí hodnotící komise.
 2. Při vyhodnocení se zohledňuje hodnocení soutěžních prací a jejich obhajoby v ústním kole.
 3. Soutěžní práce se hodnotí s přihlédnutím ke kritériím dle článků 2, 3, 5 odst. 3 a ke zpracovanému posudku.
 4. Na účasti v ústním kole se hodnotí zejména:
  1. úroveň vystoupení soutěžícího,
  2. způsob, jakým se soutěžící vypořádal s připomínkami a jak reagoval na vznesené dotazy,
  3. celkové zvládnutí problematiky,
  4. formální stránka projevu.

Článek 8

 1. Nejlepší soutěžící navrhne hodnotící komise děkanovi k ocenění.
 2. Navržení soutěžící budou odměněni cenou pro studenty formou mimořádného jednorázového stipendia ve výši 10 000 Kč za první místo, 5 000 Kč za druhé místo a 3 000 Kč za třetí místo.
 3. Při udělení ceny soutěžnímu týmu se cena dělí mezi členy soutěžního týmu rovným dílem.
 4. Při umístění více soutěžních prací na stejném místě se ceny, které by byly uděleny za toto místo a následující místo či místa sečtou a vydělí počtem takto umístěných prací. V každém případě však součet cen udělených soutěžním pracím nepřekročí částku 18 000 Kč.
 5. Hodnotící komise má právo ocenění nenavrhnout.

Článek 9

 1. Výsledky soutěže budou vyhlášeny bezprostředně po skončení ústního soutěžního kola a zveřejněny přiměřeným způsobem.

Přihláška a formulář posudku

Patička