Přejít k obsahuOmezení svobody pohybu z důvodu ochrany přírody a krajiny

Citace:
SVOBODA, J. Omezení svobody pohybu z důvodu ochrany přírody a krajiny. Plzeň, 2021.Studentská vědecká odborná činnost na FPR ZČU ? soutěž
Druh: PŘEDNÁŠKA, POSTER
Jazyk publikace: cze
Rok vydání: 2021
Místo konání: Plzeň
Autoři: Mgr. Jaroslav Svoboda
Abstrakt CZ: Téma práce je zaměřeno na svobodu pohybu osob, která může být v některých oblastech omezena z důvodu ochrany přírody. V obecné části autor popisuje ústavní základy svobody pohybu, které vyplývají z Ústavy ČR a Listiny základních práv a svobod. Dále jsou zmíněny možnosti pohybu v lese, krajině, po vodních tocích a vodních plochách a taktéž na pozemních komunikacích v rámci veřejného užívání. Ve zvláštní části práce autor uvádí možnosti omezení svobody pohybu v chráněných územích. Nejprve jsou vysvětleny základní pojmy související s ochranou přírody a následně je krátce definována obecná a zvláštní územní ochrana přírody. Autor dále uvádí možnosti omezení svobody pohybu v oblastech české krajiny, která spadá do obecné územní ochrany přírody a následně omezení svobody pohybu v jednotlivých chráněných oblastech zvláštní územní ochrany přírody. Úzkou souvislost se svobodou pohybu mají i aktivity, které lidé provozují ve volném čase v přírodě. Jednotlivé nejčastěji provozované volnočasové činnosti, které mohou či nemohou být realizovány v přírodě kvůli ochraně přírody a krajiny jsou v práci podrobně popsány. Pro srovnání jsou uvedeny také možnosti zavedení poplatků za vstup do chráněných území a aktuální situace s výběrem poplatků do některých oblastí krajiny jak v České republice, tak v zahraničí. Na závěr zvláštní části uvedené práce autor uvádí možnosti omezení svobody pohybu na území národních parků v Polsku, Sasku, Bavorsku a Rakousku, konkrétně v národních parcích, které sousedí s českými národními parky. Práce by měla být přínosná pro lepší pochopení platných zákonných omezení svobody pohybu z důvodu ochrany přírody a krajiny, proto je na závěr práce zařazena podkapitola omezení svobody pohybu na území bilaterálních národních parků, jelikož je na téměř stejně hodnotově cenném území krajiny možné srovnat dva právní řády, které umožňují zasáhnout do základního lidského práva, a to do svobody pohybu. Právní rámec je aktuální ke dni 31.3.2021.
Klíčová slova

Zpět

Patička