Přejít k obsahu


Publikace za rok 2020

  Počet Rok
Počet titulů 46
ŠTIKA, M. . Dluhy podle "LEX COVID". Konkursní noviny, 2020, roč. 23, č. 5, s. 10-12. ISSN: 1213-4023
  Detail publikace
NOVOTNÝ, J. . Existuje ještě bankovní tajemství?. Obchodní právo, 2020, roč. 29, č. 6, s. 33-40. ISSN: 1210-8278
  Detail publikace
KOTROUŠOVÁ, D.. Existuje právo na dítě? Aneb Osvojení = ?právo na dítě??. In Naděje právní vědy 2019. Právní věda v praxi. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2020. s. 65-82. ISBN: 978-80-261-0898-6
  Detail publikace
HEŘMANOVÁ, K. . Historické přeměny institutu služebnosti cesty, stezky a průhonu. Bratislava, 2020.
  Detail publikace
MALAST, J. K vývoji podmínek vyvlastnění v soukromém i veřejném právu (se zaměřením na požadavek subsidiarity v případě nezbytného přístupu k nemovitosti). Právník, 2020, roč. 159, č. 2, s. 166-185. ISSN: 0231-6625
  Detail publikace
ŠEJVL, M. . Když se práva berou vlažně: Přímá aplikace katalogu základních práv z Ústavní listiny v judikatuře prvorepublikového Nejvyššího správního soudu. Právník, 2020, roč. 159, č. 2, s. 109-126. ISSN: 0231-6625
  Detail publikace
KOTROUŠOVÁ, D. . Kritická reflexe vybraných aspektů manželství osob téhož pohlaví z pohledu rodinného práva. Bratislava, 2020.
  Detail publikace
KOTROUŠOVÁ, D. . Kritická reflexe vybraných aspektů manželství osob téhož pohlaví z pohledu rodinného práva. Plzeň, 2020.
  Detail publikace
JAREŠ, A. . Kryptoměny a občanské právo. Revue pro právo a technologie, 2020, roč. 11, č. 21, s. 21-46. ISSN: 1804-5383
  Detail publikace
ŠIMEČKOVÁ NEKLOVÁ, M.. Lékařský posudek vydaný poskytovatelem pracovnělékařských služeb a skončení pracovního poměru výpovědí ze strany zaměstnavatele. In Obrana pracovního práva. The Defence of Labour Law. Pocta prof. JUDr. Miroslavu Bělinovi, CSc.. Praha : C.H.Beck, 2020, s. 203-211. ISBN: 978-80-7400-588-6
  Detail publikace
KNOLL, V.., HABLOVIČ, J.., VNENK, V.. Naděje právní vědy 2019. Právní věda v praxi. 1. vyd. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2020, 164 s. ISBN: 978-80-261-0898-6
  Detail publikace
JAREŠ, A. . Nahrazení úředně ověřeného podpisu elektronickým dokumentem. Soukromé právo, 2020, roč. 8, č. 1, s. 15-18. ISSN: 2533-4239
  Detail publikace
ČERNÝ, M.. Několik poznámek k právnímu životu v Čechách v 15. století. In Pocta Jiřímu Rajmundu Treterovi. Praha : Nakladatelství Leges, s.r.o., 2020, s. 101-110. ISBN: 978-80-7502-439-8
  Detail publikace
PAULY, J. . Několik zamyšlení na smluvním právem ve sportu. Právnické listy, 2020, roč. Neuveden, č. 1, s. 31-37. ISSN: 2533-736X
  Detail publikace
JANÁK, M. . Odpovědnost ISP ve světle české judikatury. Plzeň, 2020.
  Detail publikace
ČERNÝ, M. . PAVLÍČEK, V. ? ČECHUROVÁ, J. ? LEDVINKA, V. ? HÁLEK, J. Přemysl Šámal kancléř prezident. Právněhistorické studie, 2020, roč. 50, č. 1, s. 93-95. ISSN: 0079-4929
  Detail publikace
KNOLL, V. . Pivní zvon aneb zavírací hodiny ve středověkých městech. Praha, 2020.
  Detail publikace
NEMANSKÝ, J. . Pokyn valné hromady ve smyslu § 51 odst. 2 ZOK a péče řádného hospodáře. Paneurópske právnické listy, 2020, roč. 3, č. 1, s. nestránkováno. ISSN: 2644-450X
  Detail publikace
HOBL, J. . Posouzení úvěruschopnosti spotřebitele a dopady na exekuční řízení. Obchodní právo, 2020, roč. 29, č. 5, s. 29-39. ISSN: 1210-8278
  Detail publikace
PAVLÁTOVÁ, J. . Pracovněprávní spory v systému českého pracovního práva. Bratislava, 2020.
  Detail publikace
HOLEJŠOVSKÝ, J.. Praktikum civilního procesu. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2020.
  Detail publikace
HEŘMANOVÁ, K.. Principles of Real Estate Registration in Czech and English law. In Recenzovaný sborník příspěvků vědecké interdisciplinární mezinárodní vědecké konference doktorandů a odborných asistentů QUAERE 2020, roč. X. Hradec Králové: Magnanimitas, 2020. s. 1432-1438. ISBN: 978-80-87952-32-0
  Detail publikace
DVOŘÁK, T. . Prohlášení vlastníka po první novele právní úpravy bytového spoluvlastnictví v občanském zákoníku. Právní rozhledy, 2020, roč. 27, č. 13-14, s. 473-480. ISSN: 1210-6410
  Detail publikace
MULÁK, J. ., VNENK, V. . Projevy zásady kontradiktornosti v českém trestním a civilním procesu. Studia Iuridica Cassoviensia, 2020, roč. 8, č. 2, s. 70-80. ISSN: 1339-3995
  Detail publikace
ŠEJVL, M. . Proč lze opatření v pandemické krizi charakterizovat jako policejní a co z toho plyne?. Brno, 2020.
  Detail publikace
ŠEJVL, M. . Práva jako vylučující důvody. Brno, 2020.
  Detail publikace
KNOLL, V.., KAREL, T.. Páni z Velhartic v evropské diplomacii 14. století. In Ve znamení Merkura. Šlechta českých zemí v evropské diplomacii. České Budějovice : Národní památkový ústav, územní památková správa České Budějovice, 2020, s. 49-59. ISBN: 978-80-87890-31-8
  Detail publikace
BUREŠOVÁ, K. . Předpokládaná hodnota jako základní stavební kámen veřejné zakázky. Obchodní právo, 2020, roč. 29, č. 3, s. 27-35. ISSN: 1210-8278
  Detail publikace
FOREJTOVÁ, M. ., BURIÁNOVÁ, P. ., VNENK, V. . Přehled zásadní judikatury Ústavního soudu ve věcech rodinného práva za rok 2019 (1.). Rodinné listy, 2020, roč. 9, č. 1, s. 26-28. ISSN: 1805-0824
  Detail publikace
FOREJTOVÁ, M. ., VNENK, V. ., BURIÁNOVÁ, P. . Přehled zásadní judikatury Ústavního soudu ve věcech rodinného práva za rok 2019 (2.). Rodinné listy, 2020, roč. 9, č. 2, s. 26-32. ISSN: 1805-0824
  Detail publikace
FOREJTOVÁ, M. ., BURIÁNOVÁ, P. ., VNENK, V. . Přehled zásadní judikatury Ústavního soudu ve věcech rodinného práva za rok 2019 (3.). Rodinné listy, 2020, roč. 9, č. 3, s. 22-28. ISSN: 1805-0824
  Detail publikace
FOREJTOVÁ, M. ., BURIÁNOVÁ, P. ., VNENK, V. . Přehled zásadní judikatury Ústavního soudu ve věcech rodinného práva za rok 2019 (4.). Rodinné listy, 2020, roč. 9, č. 4-5, s. 39-43. ISSN: 1805-0824
  Detail publikace
HEŘMANOVÁ, K. . Rozhodování o nákladech řízení o excindační žalobě v kontextu judikatury. Právní rozhledy, 2020, roč. 28, č. 7, s. 245-250. ISSN: 1210-6410
  Detail publikace
HROMADA, M. . Rozhodování pracovněprávních sporů v civilním řízení soudním. Bratislava, 2020.
  Detail publikace
DVOŘÁK, T. . Shromáždění delegátů družstva. Právní rozhledy, 2020, roč. 28, č. 5, s. 153-162. ISSN: 1210-6410
  Detail publikace
ŠIMEČKOVÁ NEKLOVÁ, M. . Soudní řízení na neplatnost skončení pracovního poměru s důrazem na neplatnost z důvodu vad doručování. Bratislava, 2020.
  Detail publikace
VRBA, V. ., KOTROUŠOVÁ, D. . Specifické aspekty povinnosti k náhradě škody způsobené při provozu rodinného závodu, aneb bermudský trojúhelník odpovědnostních vztahů českého práva. Košice, 2020.
  Detail publikace
MALAST, J. . Společné řízení o přestupcích ? vždy ve prospěch pachatele?. Acta Universitatis Carolinae Iuridica, 2020, roč. 66, č. 2, s. 145-158. ISSN: 0323-0619
  Detail publikace
Knoll, V., Stočesová, S., Vostrá, Z., Psutka, J., Křivka, T., Vavera, F., Volf, M. Studentská odborná činnost na FPR ZČU - soutěž. Plzeň, 18.08.2020 - 18.08.2020.
  Detail publikace
BÁRKOVÁ, D. . Universidad de Vigo, Spain; February 10-14, 2020. 2020.
  Detail publikace
VNENK, V.. Vybraná specifika předpřipravané reorganizace. In Naděje právní vědy 2019. Právní věda v praxi. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2020. s. 133-140. ISBN: 978-80-261-0898-6
  Detail publikace
BURIÁNOVÁ, P. . Vybrané právní otázky související se změnou pohlaví. Rodinné listy, 2020, roč. 9, č. 4-5, s. 16-23. ISSN: 1805-0824
  Detail publikace
KOPECKÝ, M. Výkon trestní pravomoci jinými než soudními orgány (k ústavním základům přestupkového práva). Právník, 2020, roč. 159, č. 2, s. 127-141. ISSN: 0231-6625
  Detail publikace
ŠTIKA, M. . Výživné v exekučních souvislostech. Louňovice pod Blaníkem, 2020.
  Detail publikace
DITTRICH, M. . Zastupování zaměstnance v pracovněprávních sporech. Bratislava, 2020.
  Detail publikace
JAREŠ, A. . Úřední ověření elektronického podpisu na plné moci. Praha, 2020.
  Detail publikace

Patička