Přejít k obsahu


Publikace za rok 2021

  Počet Rok
Počet titulů 39
CHALOUPKA, R. Blankosměnka a oprávnění věřitele plynoucí z dohody o směnečném vyplňovacím právu. Obchodní právo, 2021, roč. 30, č. 4, s. 33-40. ISSN: 1210-8278
  Detail publikace
PLESNÍKOVÁ, B. Bohuslav Ečer ? významná osobnost českého i mezinárodního práva a jeho úloha v rámci Norimberského soudního tribunálu. Plzeň, 2021.Studentská vědecká odborná činnost na FPR ZČU ? soutěž
  Detail publikace
KOTROUŠOVÁ, D. Cohabitation and Assisted Reproduction in the Czech Republic and in the European Context. Brno, 2021.
  Detail publikace
ŠTIKA, M. Exekuce v praxi. 1. vyd. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk s.r.o., 2021, 288 s. ISBN: 978-80-7380-835-8
  Detail publikace
VNENK, V. BURIÁNOVÁ, P. Krátce k ústavnosti podmínek změny pohlaví v České republice v kontextu věci X. a Y. proti Rumunsku. Rodinné listy, 2021, roč. 10, č. 3, s. 25-28. ISSN: 1805-0824
  Detail publikace
HRDINA, A. Méně známé téma: řeholní kanovnice. Revue církevního práva ? Church Law Review, 2021, roč. 27, č. 1, s. 13-21. ISSN: 1211-1635
  Detail publikace
VNENK, V. Nejlepší zájem dítěte ve světle nálezu Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 6/20, aneb (nemilé) překvapení v převaze námitky politické úvahy zákonodárce. Právní rozhledy, 2021, roč. Neuveden, č. 5, s. 179-183. ISSN: 1210-6410
  Detail publikace
KOUTENSKÝ, O. Náklady exekuce uhrazené před doručením vyrozumění o zahájení exekuce povinnému. Komorní listy, 2021, roč. 13, č. 1, s. 14-17. ISSN: 1805-1081
  Detail publikace
NOVOTNÝ, J. Návrh nové právní úpravy zákoníku práce v otázce přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů. Forenzní vědy, právo, kriminalistika, 2021, roč. 6, č. 1, s. 53-64. ISSN: 2533-4387
  Detail publikace
HOBL, J. Některé otázky rozhodování o styku s dítětem v případě uvězněného rodiče. Rodinné listy, 2021, roč. 9, č. 1, s. 4-8. ISSN: 1805-0824
  Detail publikace
KOTROUŠOVÁ, D. Obcházení zákona o specifických zdravotních službách a občanského zákoníku: Achillova pata české právní úpravy asistované reprodukce. Bratislava, 2021.Česko-Slovenská právnická súťaž o najlepšiu študentskú prácu za rok 2021
  Detail publikace
KOTROUŠOVÁ, D. Obcházení zákona o specifických zdravotních službách a občanského zákoníku: Achillova pata české právní úpravy asistované reprodukce. Plzeň, 2021.Studentská vědecká odborná činnost na FPR ZČU ? soutěž
  Detail publikace
SVOBODA, J. Omezení svobody pohybu z důvodu ochrany přírody a krajiny. Plzeň, 2021.Studentská vědecká odborná činnost na FPR ZČU ? soutěž
  Detail publikace
KOTROUŠOVÁ, D. Popírání domněnky otcovství vázané na souhlas k provedení umělého oplodnění: otazníky české právní úpravy. Banská Bystrica, 2021.Právne rozpravy on-screen III.
  Detail publikace
HOŠKOVÁ, Ž. Problémy právní úpravy zákona o silničním provozu v kontextu pracovněprávního poměru řidiče nákladního automobilu. Bratislava, 2021.Česko-Slovenská právnická súťaž o najlepšiu študentskú prácu za rok 2021
  Detail publikace
HOŠKOVÁ, Ž. Problémy právní úpravy zákona o silničním provozu v kontextu pracovněprávního poměru řidiče nákladního automobilu. Plzeň, 2021.Studentská vědecká odborná činnost na FPR ZČU ? soutěž
  Detail publikace
PRUNNER, P. Problémy přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů v českém právním řádu. Bánská Bystica, 2021.Právne rozpravy On-Screen
  Detail publikace
STREJCOVÁ, A. Právní a etické aspekty online výuky v ČR s důrazem na použití audiovizuálních přenosů. Bratislava, 2021.Česko-Slovenská právnická súťaž o najlepšiu študentskú prácu za rok 2021
  Detail publikace
STREJCOVÁ, A. Právní a etické aspekty online výuky v ČR s důrazem na použití audiovizuálních přenosů. Plzeň, 2021.Studentská vědecká odborná činnost na FPR ZČU ? soutěž
  Detail publikace
FOREJTOVÁ, M. BURIÁNOVÁ, P. VNENK, V.Přehled zásadní judikatury Ústavního soudu ve věcech rodinného práva za rok 2020 (1.). Rodinné listy, 2021, roč. 9, č. 1, s. 21-27. ISSN: 1805-0824
  Detail publikace
FOREJTOVÁ, M. VNENK, V. BURIÁNOVÁ, P. Přehled zásadní judikatury Ústavního soudu ve věcech rodinného práva za rok 2020 (2.). Rodinné listy, 2021, roč. 9, č. 2, s. 18-25. ISSN: 1805-0824
  Detail publikace
HURDÍK, J. Společnost odpovědnosti (odpovědná společnost) a soukromé právo. Právnické listy, 2021, roč. 2021, č. 1, s. 3-17. ISSN: 2533-736X
  Detail publikace
ADAMOVÁ, K. Spravedlnost a její atributy ve výtvarném umění. Soudce, 2021, roč. 23, č. 6, s. 9-12. ISSN: 1211-5347
  Detail publikace
DVOŘÁK, T. Správa společných částí nemovitosti v bytovém spoluvlastnictví bez vzniku právnické osoby v právním řádu České republiky de lege lata. Košice, Slovenská republika, 2021.
  Detail publikace
BUREŠOVÁ, K.Strategie proti diskriminaci LGBTIQ lidí. Právní rozhledy, 2021, roč. 29, č. 1, s. 17-22. ISSN: 1210-6410
  Detail publikace
CHRENEK, T. Svěřenský fond - glosa k jeho místu v českém právním řádu v kontextu vývoje trustu. Obchodní právo, 2021, roč. 30, č. 7-8, s. 31-37. ISSN: 1210-8278
  Detail publikace
SEKERÁK, M. VALEŠ, L. Two steps forward, one step back: transformation of higher education policy and reforms in the Czech Republic. Perspectives: Policy and Practice in Higher Education, 2021, roč. 25, č. 3, s. 79-83. ISSN: 1360-3108
  Detail publikace
BYSZOWIECOVÁ, A. Vliv uzavření registrovaného partnerství na majetkoprávní vztahy. Bánská Bystrica, 2021.Právne rozpravy on-screen lll.
  Detail publikace
CHALOUPKA, R. Vstup vlastníka nemovité věci do obydlí osoby užívající prostory bez řádného právního titulu. Komorní listy, 2021, roč. 13, č. 1, s. 9-13. ISSN: 1805-1081
  Detail publikace
KOTROUŠOVÁ, D. Význam souhlasu k provedení umělého oplodnění z pohledu určení a existence otcovství. Košice, 2021.
  Detail publikace
MACH, O. Změna pohlaví jako právní fenomén. Bratislava, 2021.Česko-Slovenská právnická súťaž o najlepšiu študentskú prácu za rok 2021
  Detail publikace
MACH, O. Změna pohlaví jako právní fenomén. Plzeň, 2021.Studentská vědecká odborná činnost na FPR ZČU ? soutěž
  Detail publikace
DVOŘÁK, T. Zrušení a zánik společenství vlastníků jednotek. Právní rozhledy, 2021, roč. 29, č. 6, s. 213-216. ISSN: 1210-6410
  Detail publikace
HAJŠMAN, V. Zvláštní ochrana svědka v českém a italském právním řádu. Bratislava, 2021.Česko-Slovenská právnická súťaž o najlepšiu študentskú prácu za rok 2021
  Detail publikace
HAJŠMAN, V. Zvláštní ochrana svědka v českém a italském právním řádu. Plzeň, 2021.Studentská vědecká odborná činnost na FPR ZČU ? soutěž
  Detail publikace
VRBA, V. Zákonné zástavní právo ve vztahu ke společné havárii: Komparativní pohled české a americké právní úpravy. Banská Bystrica, 2021.Právne rozpravy on-screen lll
  Detail publikace
MULÁK, J. VNENK, V. Zásada oficiality v českém trestním a civilním procesu. Studia Iuridica Cassoviensia, 2021, roč. 9, č. 1, s. 44-55. ISSN: 1339-3995
  Detail publikace
Bárková, D. Machová, A. Mašát, M. Zahradníková, J. Účetnictví v době Covidu II.. Plzeň, 06.05.2021 - 06.05.2021.
  Detail publikace
BÁRKOVÁ, D. Účetnictví v ČR a COVID-19. Košice, 2021.IV. Slovensko - České dni daňového práva
  Detail publikace

Patička