Přejít k obsahu


Publikace za rok 2021

  Počet Rok
Počet titulů 114
HABLOVIČ, J. KNOLL, V. PEZL, T. "when Jewish blood flows...". The Story of the Czechoslovak Brigade for Israel. Plzeň, 2021.Interdisciplinary student conference on Czech-Israeli relations
  Detail publikace
VINTROVÁ, M. Absolutione pluribus una simul. Historie a praxe tzv. společného rozhřešení. Revue církevního práva, 2021, roč. 27, č. 84-3, s. 47-57. ISSN: 1211-1635
  Detail publikace
HROMADA, M. Aktuality pracovněprávní judikatury Nejvyššího soudu ČR za poslední dva roky. Praha, 2021.10. odborná konference k pracovnímu právu: Pracovní právo v době postcovidové
  Detail publikace
CHALOUPKA, R. Blankosměnka a oprávnění věřitele plynoucí z dohody o směnečném vyplňovacím právu. Obchodní právo, 2021, roč. 30, č. 4, s. 33-40. ISSN: 1210-8278
  Detail publikace
PLESNÍKOVÁ, B. Bohuslav Ečer ? významná osobnost českého i mezinárodního práva a jeho úloha v rámci Norimberského soudního tribunálu. Plzeň, 2021.Studentská vědecká odborná činnost na FPR ZČU ? soutěž
  Detail publikace
ŠTIKA, M. Chráněný účet (č. 38/2021 Sb.) ? komentář. 1. vyd. Praha : Wolters Kluwer, 2021, 33 s. ISBN: 978-80-7552-380-8
  Detail publikace
ŠTIKA, M. Chráněný účet pohledem nových povinností plátců mzdy. Práce a mzda, 2021, roč. 69, č. 9, s. 11-15. ISSN: 0032-6208
  Detail publikace
HRDINA, A. Co se (ne)změnilo rekodifikací kanonického trestního práva hmotného. Revue církevního práva, 2021, roč. 27, č. 3, s. 13-28. ISSN: 1211-1635
  Detail publikace
KOTROUŠOVÁ, D. Cohabitation and Assisted Reproduction in the Czech Republic and in the European Context. Brno, 2021.
  Detail publikace
KOTROUŠOVÁ, D. Cohabitation and Assisted Reproduction in the Czech Republic and in the European Context. In COFOLA 2021. Conference for Young Lawyers - Part 2. Brno: Masaryk University, 2021. s. 34-52. ISBN: 978-80-210-9981-4
  Detail publikace
KOTROUŠOVÁ, D. Corporal Punishments as a Mean of Upbringing vs. Children?s Rights in the Czech Republic. Miskolc, 2021.Children's Rights vs. Parental Responsibility - international doctoral conference webinar
  Detail publikace
BĚLOHLÁVEK, A. Dlužník a jeho budoucnost. Praha, 2021.Insolvence 2021
  Detail publikace
SCHWARZOVÁ, A. Důstojná smrt - aktuální právní úprava v České republice a vybraných státech v zahraničí a úvahy de lege ferenda. Plzeň, 2021.Naděje právní vědy 2021: Právní věda v praxi
  Detail publikace
ŠTIKA, M. Exekuce v praxi. 1. vyd. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk s.r.o., 2021, 288 s. ISBN: 978-80-7380-835-8
  Detail publikace
NOVOTNÝ, J. Hlasování per rollam ve společnosti s ručením omezeným podle právní úpravy účinné ode dne 1. 1. 2021. Forenzní vědy, právo, kriminalistika, 2021, roč. 6, č. 3, s. 285-295. ISSN: 2533-4387
  Detail publikace
HANZLOVÁ, K. Institut civilního manželství v Tunisku. Košice, 2021.Košické dni súkromného práva III
  Detail publikace
ŠTIKA, M. Jak tzv. krizová legislativa (Lex Covid justice I, II a III) ovlivnila legislativní očekávání věřitele při úhradě pohledávky. Obchodní právo, 2021, roč. 30, č. 9, s. 21-28. ISSN: 1210-8278
  Detail publikace
JAREŠ, A. Jednání orgánů obcí prostřednictvím videokonference. Brno, 2021.České právo a informační technologie
  Detail publikace
HODA, D. K novele Listiny základních práv a svobod v rámci práva bránit život i se zbraní. Plzeň, 2021.Naděje právní vědy 2021: Právní věda v praxi
  Detail publikace
KRUTINA, V. Kritická analýza vybraných nástrojů regulace znečišťování ovzduší silniční dopravou. Plzeň, 2021.Studentská vědecká odborná činnost na FPR ZČU ? soutěž
  Detail publikace
LEJČKO, J. Kryptoměny a jejich právní rozměr v České republice. Plzeň, 2021.Studentská vědecká odborná činnost na FPR ZČU ? soutěž
  Detail publikace
VNENK, V. BURIÁNOVÁ, P. Krátce k ústavnosti podmínek změny pohlaví v České republice v kontextu věci X. a Y. proti Rumunsku. Rodinné listy, 2021, roč. 10, č. 3, s. 25-28. ISSN: 1805-0824
  Detail publikace
CHMELÍK, J. KYBIC, P. STOČESOVÁ, S. Letecké nehody. Metodika postupu při zásahu na místě letecké nehody a při ohledání. 1. vyd. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2021, 226 s. ISBN: 978-80-261-1008-8
  Detail publikace
MAISNEROVÁ, K. Manželství jako monogamní svazek muže a ženy?. Rodinné listy, 2021, roč. 10, č. 5-6, s. 35-37. ISSN: 1805-0824
  Detail publikace
MAISNEROVÁ, K. Mediace jako úleva pro justici. Soudce, 2021, roč. 23, č. 7-8, s. 33-35. ISSN: 1211-5347
  Detail publikace
MACH, O. Mimořádná úhrada zdravotních služeb z prostředků veřejného zdravotního pojištění dle ust. § 16 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění. Plzeň, 2021.Naděje právní vědy 2021: Právní věda v praxi
  Detail publikace
MATOUŠEK, R. Možnosti uspokojení výlučného dluhu manžela ze společného jmění manželů. Komorní listy, 2021, roč. 13, č. 3, s. 25-30. ISSN: 1805-1081
  Detail publikace
HRDINA, A. Méně známé téma: řeholní kanovnice. Revue církevního práva ? Church Law Review, 2021, roč. 27, č. 1, s. 13-21. ISSN: 1211-1635
  Detail publikace
Knoll, V. Psutka, J. Hablovič, J. Vnenk, V. Vrba, V. Kotroušová, D. Hanzlová, K. Heřmanová, K. Naděje právní vědy. Právní věda v praxi 2021. Plzeň, 26.11.2021 - 26.11.2021.
  Detail publikace
BURIÁNOVÁ, P. Nahlížení do spisu podle občanského soudního řádu, trestního řádu, soudního řádu správního, správního řádu a daňového řádu. Bulletin advokacie, 2021, roč. Neuveden, č. 3, s. 69-70. ISSN: 1210-6348
  Detail publikace
PAPEŽ, P. Navýšení základního kapitálu ve společnosti s ručením omezeným ve vztahu ke společníkovi, kterému soud zjistil úpadek a řešení jeho úpadku je realizováno oddlužením. In NADĚJE PRÁVNÍ VĚDY 2020. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2021. s. 221-232. ISBN: 978-80-261-1007-1
  Detail publikace
VNENK, V. Nejlepší zájem dítěte ve světle nálezu Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 6/20, aneb (nemilé) překvapení v převaze námitky politické úvahy zákonodárce. Právní rozhledy, 2021, roč. Neuveden, č. 5, s. 179-183. ISSN: 1210-6410
  Detail publikace
HRDINA, A. Neostrý pojem Augustinovy Řehole. Revue církevního práva, 2021, roč. 27, č. 83-2, s. 47-55. ISSN: 1211-1635
  Detail publikace
Nestandardní bezpečnostní situace: ústavní, mezinárodní a evropský pohled. Plzeň, 2021., ISBN: 978-80-261-0921-1,
  Detail publikace
KOUTENSKÝ, O. Náklady exekuce uhrazené před doručením vyrozumění o zahájení exekuce povinnému. Komorní listy, 2021, roč. 13, č. 1, s. 14-17. ISSN: 1805-1081
  Detail publikace
NOVOTNÝ, J. Návrh nové právní úpravy zákoníku práce v otázce přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů. Forenzní vědy, právo, kriminalistika, 2021, roč. 6, č. 1, s. 53-64. ISSN: 2533-4387
  Detail publikace
HOBL, J. Některé otázky rozhodování o styku s dítětem v případě uvězněného rodiče. Rodinné listy, 2021, roč. 9, č. 1, s. 4-8. ISSN: 1805-0824
  Detail publikace
KOTROUŠOVÁ, D. Obcházení zákona o specifických zdravotních službách a občanského zákoníku: Achillova pata české právní úpravy asistované reprodukce. Bratislava, 2021.Česko-Slovenská právnická súťaž o najlepšiu študentskú prácu za rok 2021
  Detail publikace
KOTROUŠOVÁ, D. Obcházení zákona o specifických zdravotních službách a občanského zákoníku: Achillova pata české právní úpravy asistované reprodukce. Plzeň, 2021.Studentská vědecká odborná činnost na FPR ZČU ? soutěž
  Detail publikace
SVOBODA, K. SMOLÍK, P. LEVÝ, J. BÍLÝ, M. DOLEŽÍLEK, J. HRNČIŘÍK, V. HROMADA, M. PODANÝ, J. PŘIDAL, O. ŠEBEK, R. Občanský soudní řád. 3. vyd. Praha : C.H. Beck, 2021, 1834 s. ISBN: 978-80-7400-828-3
  Detail publikace
SVOBODA, J. Omezení svobody pohybu z důvodu ochrany přírody a krajiny. Plzeň, 2021.Studentská vědecká odborná činnost na FPR ZČU ? soutěž
  Detail publikace
PSUTKA, J. On some issues of providing urgent health care in the border area of the Czech Republic and Germany in the light of the current national and international regulations. The Lawyer Quarterly - International Journal for Legal Research, 2021, roč. 11, č. 3, s. 493-505. ISSN: 1805-8396
  Detail publikace
NOVOTNÝ, M. Organization of Railway Transport of Czechoslovak Brigade 1948?1949 to Israel. Plzeň, 2021.Interdisciplinary student conference on Czech-Israeli relations
  Detail publikace
BYSZOWIECOVÁ, A. Osvojení dětí osobami stejného pohlaví a registrovanými partnery. Plzeň, 2021.Naděje právní vědy 2021: Právní věda v praxi
  Detail publikace
ŠTIKA, M. Pojednání o institutu chráněného účtu se zaměřením na povinnosti a pravomoci soudu. Soudce, 2021, roč. 23, č. 7-8, s. 26-32. ISSN: 1211-5347
  Detail publikace
BUREŠOVÁ, K. Polemika s expertním názorem na regulaci náhradního mateřství v České republice. Acta Universitatis Carolinae - Iuridica, 2021, roč. 67, č. 3, s. 37-47. ISSN: 0323-0619
  Detail publikace
KOTROUŠOVÁ, D. Popírání domněnky otcovství vázané na souhlas k provedení umělého oplodnění: otazníky české právní úpravy. Banská Bystrica, 2021.Právne rozpravy on-screen III.
  Detail publikace
KOTROUŠOVÁ, D. Popírání domněnky otcovství vázané na souhlas k provedení umělého oplodnění: otazníky české právní úpravy. In Právně rozpravy on-screen III. Sekcia súkromného práva. Banská Bystrica: Belianum. Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2021. s. 126-140. ISBN: 978-80-557-1933-7
  Detail publikace
VNENK, V. Povaha zálohy na insolvenční řízení zahájené ze strany věřitele v kontextu zásady vigilantibus iura scripta sunt. In Naděje právní vědy 2020: Právní věda v praxi. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2021. s. 710-715. ISBN: 978-80-261-1007-1
  Detail publikace
HEŘMANOVÁ, K. Problematika prevence v pracovním právu v kontextu prevence rizik. Právní rozhledy, 2021, roč. 29, č. 8, s. 295-299. ISSN: 1210-6410
  Detail publikace
HOŠKOVÁ, Ž. Problémy právní úpravy zákona o silničním provozu v kontextu pracovněprávního poměru řidiče nákladního automobilu. Bratislava, 2021.Česko-Slovenská právnická súťaž o najlepšiu študentskú prácu za rok 2021
  Detail publikace
HOŠKOVÁ, Ž. Problémy právní úpravy zákona o silničním provozu v kontextu pracovněprávního poměru řidiče nákladního automobilu. Plzeň, 2021.Studentská vědecká odborná činnost na FPR ZČU ? soutěž
  Detail publikace
PRUNNER, P. Problémy přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů v českém právním řádu. Bánská Bystica, 2021.Právne rozpravy On-Screen
  Detail publikace
BÁNYAIOVÁ, A. Prodlení s plněním peněžitého dluhu a jeho následky. 1. vyd. Praha : Wolters Kluwer, 2021, 229 s. ISBN: 978-80-7676-117-9
  Detail publikace
STREJCOVÁ, A. Právní a etické aspekty online výuky v ČR s důrazem na použití audiovizuálních přenosů. Bratislava, 2021.Česko-Slovenská právnická súťaž o najlepšiu študentskú prácu za rok 2021
  Detail publikace
STREJCOVÁ, A. Právní a etické aspekty online výuky v ČR s důrazem na použití audiovizuálních přenosů. Plzeň, 2021.Studentská vědecká odborná činnost na FPR ZČU ? soutěž
  Detail publikace
ŠTIKA, M. Právní pojednání o chráněném účtu. Zpravodaj Jednoty českých právníků, 2021, roč. Neuveden, č. 3, s. 52-62. ISSN: 2464-5982
  Detail publikace
PRUNNER, P. Právní úprava dovolené po 1. 1. 2021 a některé otázky související s jejím čerpáním. Právní rozhledy, 2021, roč. 29, č. 19, s. 680-682. ISSN: 1210-6410
  Detail publikace
VRBA, V. Právo jako hra: Metoda koheze hry v právu. Bratislava, 2021.Česko-Slovenská právnická súťaž o najlepšiu študentskú prácu za rok 2021
  Detail publikace
VRBA, V. Právo jako hra: Metoda koheze hry v právu. Plzeň, 2021.Studentská vědecká odborná činnost na FPR ZČU ? soutěž
  Detail publikace
ŠTIKA, M. Průvodce právní úpravou chráněného účtu. Soukromé právo, 2021, roč. 9, č. 7-8, s. 60-64. ISSN: 2533-4239
  Detail publikace
KNOLL, V. GERSDORFOVÁ, Z. Páni z Hradce a korunovační klenoty. Příběh plný otázek. Křivoklát, 2021.VII. ročník kastellologické konference k poctě prof. Tomáše Durdíka Křivoklát 2021
  Detail publikace
PSUTKA, J. Péče o jmění nezletilého dítěte. 1. vyd. Praha : C.H.Beck, 2021, 476 s. ISBN: 978-80-7400-829-0
  Detail publikace
FOREJTOVÁ, M. BURIÁNOVÁ, P. VNENK, V.Přehled zásadní judikatury Ústavního soudu ve věcech rodinného práva za rok 2020 (1.). Rodinné listy, 2021, roč. 9, č. 1, s. 21-27. ISSN: 1805-0824
  Detail publikace
FOREJTOVÁ, M. VNENK, V. BURIÁNOVÁ, P. Přehled zásadní judikatury Ústavního soudu ve věcech rodinného práva za rok 2020 (2.). Rodinné listy, 2021, roč. 9, č. 2, s. 18-25. ISSN: 1805-0824
  Detail publikace
VRBA, V. Přičitatelnost jednání v kontextu společné havárie. Obchodněprávní revue, 2021, roč. 13, č. 2, s. 116-123. ISSN: 1803-6554
  Detail publikace
KULAWIAK, P. Přípravné jednání - užitečný nástroj nebo jen nadbytečné ustanovení?. FPR ZČU, 2021.Naděje právní vědy 2021: Právní věda v praxi
  Detail publikace
DVOŘÁK, T. Soudní ochrana člena společenství vlastníků jednotek. Acta Universitatis Carolinae - Iuridica, 2021, roč. 67, č. 3, s. 7-36. ISSN: 0323-0619
  Detail publikace
KNOLL, V. BALÍK, S. GERSDORFOVÁ, Z. Souhrnná výzkumná zpráva projektu Menhart z Hradce a ukrytí korunovačních klenotů na hradě Velhartice. Občanské sdružení Hrad, z.s., 2021.
  Detail publikace
BALÍK, S. KNOLL, V. VALENTOVÁ, V. Souhrnná výzkumná zpráva projektu Neoprávněné poskytování právních služeb a rozbor pojmů používaných v minulosti pro subjekty tímto způsobem právní služby poskytující. Česká advokátní komora, 2021.
  Detail publikace
HURDÍK, J. Společnost odpovědnosti (odpovědná společnost) a soukromé právo. Právnické listy, 2021, roč. 2021, č. 1, s. 3-17. ISSN: 2533-736X
  Detail publikace
CHUPÁČ, M. Spotřebitelský úvěr - limity úrokových sazeb z hlediska soudní judikatury. Plzeň, 2021.Naděje právní vědy 2021: Právní věda v praxi
  Detail publikace
ADAMOVÁ, K. Spravedlnost a její atributy ve výtvarném umění. Soudce, 2021, roč. 23, č. 6, s. 9-12. ISSN: 1211-5347
  Detail publikace
DVOŘÁK, T. Správa společných částí nemovitosti v bytovém spoluvlastnictví bez vzniku právnické osoby v právním řádu České republiky de lege lata. Košice, Slovenská republika, 2021.
  Detail publikace
DVOŘÁK, T. Správa společných částí nemovitosti v bytovém spoluvlastnictví bez vzniku právnické osoby v právním řádu České republiky de lege lata. In Košické dni súkromného práva III.. Košice: Právnická fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2021. s. 29-37. ISBN: 978-80-574-0024-0
  Detail publikace
BUREŠOVÁ, K.Strategie proti diskriminaci LGBTIQ lidí. Právní rozhledy, 2021, roč. 29, č. 1, s. 17-22. ISSN: 1210-6410
  Detail publikace
DOČKAL, M. Střet exekučního a vyvlastňovacího řízení. Komorní listy, 2021, roč. 13, č. 3, s. 20-24. ISSN: 1805-1081
  Detail publikace
CHRENEK, T. Svěřenský fond - glosa k jeho místu v českém právním řádu v kontextu vývoje trustu. Obchodní právo, 2021, roč. 30, č. 7-8, s. 31-37. ISSN: 1210-8278
  Detail publikace
HANZLOVÁ, K. Syrská ústavní reforma: cesta k řešení krize?. Plzeň, 2021.Naděje právní vědy: Právní věda v praxi 2021
  Detail publikace
SEKERÁK, M. VALEŠ, L. Two steps forward, one step back: transformation of higher education policy and reforms in the Czech Republic. Perspectives: Policy and Practice in Higher Education, 2021, roč. 25, č. 3, s. 79-83. ISSN: 1360-3108
  Detail publikace
PAPEŽ, P. Velká novela zákona o obchodních korporacích (společnost s ručením omezeným). Plzeň, 2021.Naděje právní vědy 2021: Právní věda v praxi
  Detail publikace
ŠTIKA, M. Veřejnoprávní milostivé léto pohledem aplikační praxe. Obchodněprávní revue, 2021, roč. 13, č. 4, s. 285-290. ISSN: 1803-6554
  Detail publikace
ŠTIKA, M. Veřejnoprávní milostivé léto v širším kontextu exekučního práva. Soudce, 2021, roč. 23, č. 10, s. 10-20. ISSN: 1211-5347
  Detail publikace
ŠTIKA, M. Veřejnoprávní milostivé léto ? komentovaný právní výklad. Advokátní deník, 2021, roč. Neuveden, č. 18.10.2021, s. nestránkováno. ISSN: 2571-3558
  Detail publikace
BYSZOWIECOVÁ, A. Vliv uzavření registrovaného partnerství na majetkoprávní vztahy. Bánská Bystrica, 2021.Právne rozpravy on-screen lll.
  Detail publikace
BYSZOWIECOVÁ, A. Vliv uzavření registrovaného partnerství na majetkoprávní vztahy. In Právně rozpravy on-screen III. Sekcia súkromného práva. Banská Bystrica: Belianum. Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2021. s. 32-46. ISBN: 978-80-557-1933-7
  Detail publikace
SCHWARZOVÁ, A. Vnímání pojmů "právo" a "spravedlnost" laickou veřejností. In Naděje právní vědy 2020: Právní věda v praxi. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2021. s. 1127-1138. ISBN: 978-80-261-1007-1
  Detail publikace
CHALOUPKA, R. Vstup vlastníka nemovité věci do obydlí osoby užívající prostory bez řádného právního titulu. Komorní listy, 2021, roč. 13, č. 1, s. 9-13. ISSN: 1805-1081
  Detail publikace
Bárková, D. Machová, A. Mašát, M. Zahradníková, J. Vybrané účetní problémy. Plzeň, 04.11.2021 - 04.11.2021.
  Detail publikace
DOČKAL, M. Vyvlastnění nemovité věci v zájmu soukromé osoby. Komorní listy, 2021, roč. 13, č. 2, s. 24-29. ISSN: 1805-1081
  Detail publikace
RADA, O. Vznik zákonných věcných břemen a oprávnění zřizovat a provozovat telekomunikační rozvodné sítě ve světle nálezu Ústavního soudu III. ÚS 2498/19. Plzeň, 2021.Studentská vědecká odborná činnost na FPR ZČU ? soutěž
  Detail publikace
HROMADA, M. Výběr z judikatury Nejvyššího soudu 2019-2021. Liblice, 2021.Pracovní právo 2021: Sociální právo v době (post)covidové
  Detail publikace
KOTROUŠOVÁ, D. Význam souhlasu k provedení umělého oplodnění z pohledu určení a existence otcovství. Košice, 2021.
  Detail publikace
KOTROUŠOVÁ, D. Význam souhlasu k provedení umělého oplodnění z pohledu určení a existence otcovství. In Košické dny súkromného práva III.. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2021. s. 384-399. ISBN: 978-80-574-0024-0
  Detail publikace
KOTROUŠOVÁ, D. Význam věku a svéprávnosti pro přístup k metodám asistované reprodukce. In Naděje právní vědy 2020: Právní věda v praxi. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2021. s. 137-158. ISBN: 978-80-261-1007-1
  Detail publikace
VRBA, V. War of Independence arms and ammunitions contracts in the light of Czechoslovak Law. Plzeň, 2021.Interdisciplinary student conference on Czech-Israeli relations
  Detail publikace
Balík, S. Poledník, P. XVII. konference o historii advokacie. Plzeň, 12.11.2021 - 12.11.2021.
  Detail publikace
MACH, O. Změna pohlaví jako právní fenomén. Bratislava, 2021.Česko-Slovenská právnická súťaž o najlepšiu študentskú prácu za rok 2021
  Detail publikace
MACH, O. Změna pohlaví jako právní fenomén. Plzeň, 2021.Studentská vědecká odborná činnost na FPR ZČU ? soutěž
  Detail publikace
KOTROUŠOVÁ, D. Změnou zákona o mezinárodním právu soukromém o krok blíže manželství osob téhož pohlaví?. Plzeň, 2021.Naděje právní vědy 2021. Právní věda v praxi
  Detail publikace
DVOŘÁK, T. Zrušení a zánik společenství vlastníků jednotek. Právní rozhledy, 2021, roč. 29, č. 6, s. 213-216. ISSN: 1210-6410
  Detail publikace
HAJŠMAN, V. Zvláštní ochrana svědka v českém a italském právním řádu. Bratislava, 2021.Česko-Slovenská právnická súťaž o najlepšiu študentskú prácu za rok 2021
  Detail publikace
HAJŠMAN, V. Zvláštní ochrana svědka v českém a italském právním řádu. Plzeň, 2021.Studentská vědecká odborná činnost na FPR ZČU ? soutěž
  Detail publikace
BOHÁČEK, M. DĚDIČ, J. GRMELOVÁ, N. HÁSOVÁ, J. KŘÍŽ, R. PIHERA, V. ŠTĚPÁNEK, P. ŠVARC, Z. VOTAVA, T. ZAHRADNÍKOVÁ, R. Základy obchodního práva po rekodifikaci soukromého práva. 5. vyd. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2021, 516 s. ISBN: 978-80-7380-834-1
  Detail publikace
VRBA, V. Zákonné zástavní právo ve vztahu ke společné havárii: Komparativní pohled české a americké právní úpravy. Banská Bystrica, 2021.Právne rozpravy on-screen lll
  Detail publikace
VRBA, V. Zákonné zástavní právo ve vztahu ke společné havárii: Komparativní pohled české a americké právní úpravy. In Právně rozpravy on-screen III. Sekcia súkromného práva. Banská Bystrica: Belianum. Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2021. s. 324-337. ISBN: 978-80-557-1933-7
  Detail publikace
JAREŠ, A. Zásada nediskriminace elektronického podpisu dle nařízení eIDAS v kontextu českého civilního procesu a judikatury. Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta právnická, 2021.Naděje právní vědy 2021: Právní věda v praxi
  Detail publikace
MULÁK, J. VNENK, V. Zásada oficiality v českém trestním a civilním procesu. Studia Iuridica Cassoviensia, 2021, roč. 9, č. 1, s. 44-55. ISSN: 1339-3995
  Detail publikace
BURIÁNOVÁ, P. Úvahy nad právním jednáním nezletilých. In Naděje právní vědy 2020: Právní věda v praxi. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2021. s. 35-44. ISBN: 978-80-261-1007-1
  Detail publikace
Bárková, D. Machová, A. Mašát, M. Zahradníková, J. Účetnictví v době Covidu II.. Plzeň, 06.05.2021 - 06.05.2021.
  Detail publikace
BÁRKOVÁ, D. Účetnictví v ČR a COVID-19. Košice, 2021.IV. Slovensko - České dni daňového práva
  Detail publikace
BÁRKOVÁ, D. Účetnictví v ČR a COVID-19. In IV. Slovensko - České dni daňového práva. Košice: Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, 2021. s. 56-68. ISBN: 978-80-574-0043-1
  Detail publikace
BĚLOHLÁVEK, A. Účinky insolvenčních (úpadkových) řízení na soudní a jiná řízení. Praha, 2021.Mezinárodní a evropské insolvenční právo
  Detail publikace
JAREŠ, A. Úřední ověření elektronického podpisu na plné moci. In Zastoupení. Specifika a kontext. Praha : Wolters Kluwer ČR, 2021, s. 121-128. ISBN: 978-80-7598-867-6
  Detail publikace

Patička