Přejít k obsahu


Publikace za rok 2020

  Počet Rok
Počet titulů 127
KNOLL, V.. Acta historico-iuridica Pilsnensia 2019. Stát a právo v běhu času. Sborník příspěvků z mezinárodní konference. 1. vyd. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2020, 286 s. ISBN: 978-80-7380-800-6
  Detail publikace
VRBA, V. . Airlift Czechoslovakia-Israel in the light of National Archives and Records Administration files. Plzeň, 2020.
  Detail publikace
Pezl, T. Aktuální i budoucí vývoj práva s ohledem na pandemii Covid 19. Plzeň (online), 11.12.2020 - 11.12.2020.
  Detail publikace
HROMADA, M. . Aktuální otázky nároků z pracovních úrazů a nemocí z povolání. Soudní rozhledy, 2020, roč. 26, č. 11-12, s. 351-353. ISSN: 1211-4405
  Detail publikace
PSUTKA, J.. Aktuální výzvy soukromého práva. 1. vyd. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2020, 248 s. ISBN: 978-80-261-0957-0
  Detail publikace
RABAN, P.. Aktuální výzvy soukromého práva. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2020.
  Detail publikace
ŠÍNOVÁ, R.., HAMUĹÁKOVÁ, K.., JURÁŠ, M.., PETROV KŘIVÁČKOVÁ, J.., PULKRÁBEK, Z.., ŠTEVČEK, M.. Civilní proces. Obecná část a sporné řízení. 2. vyd. Praha : Nakladatelství C. H. Beck, 2020, 474 s. ISBN: 978-80-7400-787-3
  Detail publikace
HABLOVIČ, J. . Czechoslovak Brigade ? organization and training. Plzeň, 2020.
  Detail publikace
KNOLL, V.. Církev bojující aneb ozbrojení duchovní v Jeruzalémském království. In Pocta Jiřímu Rajmundu Treterovi. Praha : Nakladatelství Leges, s.r.o., 2020, s. 219-223. ISBN: 978-80-7502-439-8
  Detail publikace
ČERNÝ, M.. Církev, právo a problematika odpustků ve středověku. In Acta historico-iuridicaPilsnensia 2019. Stát a právo v běhu času. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2020. s. 25-43. ISBN: 978-80-7380-800-6
  Detail publikace
PEZL, T. . Development of Jewish defence organizations. Plzeň, 2020.
  Detail publikace
ŠTIKA, M. . Dluhy podle "LEX COVID". Konkursní noviny, 2020, roč. 23, č. 5, s. 10-12. ISSN: 1213-4023
  Detail publikace
PFEIFEROVÁ, J. . Dovolání ve španělském civilním procesu se zaměřením na suspenzivní účinek a prozatímní vykonatelnost. Bratislava, 2020.
  Detail publikace
PFEIFEROVÁ, J. . Dovolání ve španělském civilním procesu se zaměřením na suspenzivní účinek a prozatímní vykonatelnost. Plzeň, 2020.
  Detail publikace
PEZL, T. . Dělba pravomocí v EU v perspektivě krizové situace související s pandemií Covid-19. Plzeň, 2020.
  Detail publikace
MACH, T. . Elektronizace právních jednání a mezinárodní právo soukromé v české a slovenské republice v aplikační praxi přeshraničního právního styku.. Obchodní právo, 2020, roč. 29, č. 10, s. 20-27. ISSN: 1210-8278
  Detail publikace
NOVOTNÝ, J. . Existuje ještě bankovní tajemství?. Obchodní právo, 2020, roč. 29, č. 6, s. 33-40. ISSN: 1210-8278
  Detail publikace
KOTROUŠOVÁ, D.. Existuje právo na dítě? Aneb Osvojení = ?právo na dítě??. In Naděje právní vědy 2019. Právní věda v praxi. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2020. s. 65-82. ISBN: 978-80-261-0898-6
  Detail publikace
BYSZOWIEC, M. . Financial issues of emigration to Israel in the light of trial with the leadership of contra-state conspirational centre under the leadership of Rudolf Slánský. Plzeň, 2020.
  Detail publikace
HRUBÁ SMRŽOVÁ, P.., ANDERLOVÁ, S.., BÁRKOVÁ, D.., NOCAR, J.., SEKNIČKA, P.., PAPOUŠKOVÁ, Z.., MRKÝVKA, P.., JANOVEC, M.., NECKÁŘ, J.., CZUDEK, D.., RADVAN, M.., KRUGEROVÁ, M.., SCHWEIGL, J.., PAŘÍZKOVÁ, I.., ŠRAMKOVÁ, D.. Finanční a daňové právo. 3. vyd. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2020, 493 s. ISBN: 978-80-7380-796-2
  Detail publikace
HEŘMANOVÁ, K. . Historické přeměny institutu služebnosti cesty, stezky a průhonu. Bratislava, 2020.
  Detail publikace
Kopecký, M., Balounová, J. Inovace výuky předmětů Správní právo 1 a Správní právo 2 v souvislosti se zaváděním práva na digitální služby. Plzeň, 17.09.2020 - 17.09.2020.
  Detail publikace
MALAST, J. K vývoji podmínek vyvlastnění v soukromém i veřejném právu (se zaměřením na požadavek subsidiarity v případě nezbytného přístupu k nemovitosti). Právník, 2020, roč. 159, č. 2, s. 166-185. ISSN: 0231-6625
  Detail publikace
HRDINA, A. . Katechismus římsko-katolického církevního práva (Nad jednou právní památkou). Revue církevního práva ? Church Law Review, 2020, roč. 26, č. 3, s. 47-53. ISSN: 1211-1635
  Detail publikace
ŠEJVL, M. . Když se práva berou vlažně: Přímá aplikace katalogu základních práv z Ústavní listiny v judikatuře prvorepublikového Nejvyššího správního soudu. Právník, 2020, roč. 159, č. 2, s. 109-126. ISSN: 0231-6625
  Detail publikace
GOLA, M. . Kritická analýza mezinárodní výměny daňových informací se zaměřením na dvoustranné právní nástroje. Bratislava, 2020.
  Detail publikace
GOLA, M. . Kritická analýza mezinárodní výměny daňových informací se zaměřením na dvoustranné právní nástroje. Plzeň, 2020.
  Detail publikace
KOTROUŠOVÁ, D. . Kritická reflexe vybraných aspektů manželství osob téhož pohlaví z pohledu rodinného práva. Bratislava, 2020.
  Detail publikace
KOTROUŠOVÁ, D. . Kritická reflexe vybraných aspektů manželství osob téhož pohlaví z pohledu rodinného práva. Plzeň, 2020.
  Detail publikace
JAREŠ, A. . Kryptoměny a občanské právo. Revue pro právo a technologie, 2020, roč. 11, č. 21, s. 21-46. ISSN: 1804-5383
  Detail publikace
VRBA, V. . Legal position of women in Czechoslovak army corps during and after the Second World War. Belgrade, 2020.
  Detail publikace
KNÖDLOVÁ, L. . Lex Covid (zák. č. 191/2020 Sb.). Plzeň, 2020.
  Detail publikace
KARTUSOVÁ, A. . Lidskoprávní otázky související s pandemií Covid-19. Plzeň, 2020.
  Detail publikace
ŠIMEČKOVÁ NEKLOVÁ, M.. Lékařský posudek vydaný poskytovatelem pracovnělékařských služeb a skončení pracovního poměru výpovědí ze strany zaměstnavatele. In Obrana pracovního práva. The Defence of Labour Law. Pocta prof. JUDr. Miroslavu Bělinovi, CSc.. Praha : C.H.Beck, 2020, s. 203-211. ISBN: 978-80-7400-588-6
  Detail publikace
KNOLL, V. . Machal or Gachal? Question of classification of Czechoslovak volunteers. Plzeň, 2020.
  Detail publikace
SPOUSTA, J. . Mimořádné ústavní situace. Plzeň, 2020.
  Detail publikace
KNOLL, V.., HABLOVIČ, J.., VNENK, V.. Naděje právní vědy 2019. Právní věda v praxi. 1. vyd. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2020, 164 s. ISBN: 978-80-261-0898-6
  Detail publikace
Knoll, V., Psutka, J., Hablovič, J., Vnenk, V., Heřmanová, K., Vrba, V., Buriánová, P. Naděje právní vědy. Právní věda v praxi 2020. Plzeň, 27.11.2020 - 27.11.2020.
  Detail publikace
JAREŠ, A. . Nahrazení úředně ověřeného podpisu elektronickým dokumentem. Soukromé právo, 2020, roč. 8, č. 1, s. 15-18. ISSN: 2533-4239
  Detail publikace
PACÁK, V. . Neziskový sektor a územní samospráva. Bratislava, 2020.
  Detail publikace
PACÁK, V. . Neziskový sektor a územní samospráva. Plzeň, 2020.
  Detail publikace
HODA, D. . Nouzový stav v ústavní teorii. Plzeň, 2020.
  Detail publikace
BÁNYAIOVÁ, A. . Návrh nového stavebního zákona ? experiment pro vzduchoprázdno. Bulletin advokacie, 2020, roč. 2020, č. 7-8, s. 48-54. ISSN: 1210-6348
  Detail publikace
ČERNÝ, M.. Několik poznámek k právnímu životu v Čechách v 15. století. In Pocta Jiřímu Rajmundu Treterovi. Praha : Nakladatelství Leges, s.r.o., 2020, s. 101-110. ISBN: 978-80-7502-439-8
  Detail publikace
PAULY, J. . Několik zamyšlení na smluvním právem ve sportu. Právnické listy, 2020, roč. Neuveden, č. 1, s. 31-37. ISSN: 2533-736X
  Detail publikace
HOBL, J. . Některé otázky rozhodování o styku s dítětem při větší vzdálenost mezi bydlišti rodičů. Plzeň, 2020.
  Detail publikace
VRBA, V. . Některé právní aspekty smluv zakládajících československá svobodná přístavní pásma ve Svobodném a Hanzovním městě Hamburku. Brno, 2020.
  Detail publikace
HANZLOVÁ, K. . Ochrana nájemce prostor sloužících podnikání v kontextu zákon č. 210/2020 Sb.. Plzeň, 2020.
  Detail publikace
SUCHÁ, J. . Ochrana zvířat vs. lidská práva - vybrané otázky. Plzeň, 2020.
  Detail publikace
JANÁK, M. . Odpovědnost ISP ve světle české judikatury. Plzeň, 2020.
  Detail publikace
BURIÁNOVÁ, P. . Omezující opatření související s pandemií COVID-19 v justici. Plzeň, 2020.
  Detail publikace
KOTOUN, A. . Organizace veřejné žaloby a její možné změny de lege ferenda. Bratislava, 2020.
  Detail publikace
KOTOUN, A. . Organizace veřejné žaloby a její možné změny de lege ferenda. Plzeň, 2020.
  Detail publikace
NOVOTNÝ, M. . Organization of railway transport of Czechoslovak Brigade for Israel. Plzeň, 2020.
  Detail publikace
ČERNÝ, M. . PAVLÍČEK, V. ? ČECHUROVÁ, J. ? LEDVINKA, V. ? HÁLEK, J. Přemysl Šámal kancléř prezident. Právněhistorické studie, 2020, roč. 50, č. 1, s. 93-95. ISSN: 0079-4929
  Detail publikace
FOREJTOVÁ, M. . Pandemie Covid-19 a právo v roce 2020. Plzeň, 2020.
  Detail publikace
DVOŘÁK, T. . Participace zaměstnanců některých dualistických akciových společností po 1.1.2021. Obchodní právo, 2020, roč. 29, č. 9, s. 2-9. ISSN: 1210-8278
  Detail publikace
KNOLL, V. . Pivní zvon aneb zavírací hodiny ve středověkých městech. Praha, 2020.
  Detail publikace
NEMANSKÝ, J. . Pokyn valné hromady ve smyslu § 51 odst. 2 ZOK a péče řádného hospodáře. Paneurópske právnické listy, 2020, roč. 3, č. 1, s. nestránkováno. ISSN: 2644-450X
  Detail publikace
HOBL, J. . Posouzení úvěruschopnosti spotřebitele a dopady na exekuční řízení. Bratislava, 2020.
  Detail publikace
HOBL, J. . Posouzení úvěruschopnosti spotřebitele a dopady na exekuční řízení. Plzeň, 2020.
  Detail publikace
HOBL, J. . Posouzení úvěruschopnosti spotřebitele a dopady na exekuční řízení. Obchodní právo, 2020, roč. 29, č. 5, s. 29-39. ISSN: 1210-8278
  Detail publikace
DOSTALÍK, P. ., KOČNAR, Š. . Postavení zástavního věřitele v nové české právní úpravě: detence nebo držba?. Forum Iuris Europaeum, 2020, roč. 8, č. 1, s. 5-11. ISSN: 2644-4364
  Detail publikace
VALENTOVÁ, V.. Postavení, odpovědnost a ochrana zvířat v historickoprávním diskursu - vývoj právní úpravy na českém území. In Acta historico-iuridicaPilsnensia 2019. Stát a právo v běhu času. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2020. s. 223-230. ISBN: 978-80-7380-800-6
  Detail publikace
PAVLÁTOVÁ, J. . Pracovněprávní spory v systému českého pracovního práva. Bratislava, 2020.
  Detail publikace
HOLEJŠOVSKÝ, J.. Praktikum civilního procesu. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2020.
  Detail publikace
HEŘMANOVÁ, K.. Principles of Real Estate Registration in Czech and English law. In Recenzovaný sborník příspěvků vědecké interdisciplinární mezinárodní vědecké konference doktorandů a odborných asistentů QUAERE 2020, roč. X. Hradec Králové: Magnanimitas, 2020. s. 1432-1438. ISBN: 978-80-87952-32-0
  Detail publikace
DVOŘÁK, T. . Prohlášení vlastníka po první novele právní úpravy bytového spoluvlastnictví v občanském zákoníku. Právní rozhledy, 2020, roč. 27, č. 13-14, s. 473-480. ISSN: 1210-6410
  Detail publikace
MULÁK, J. ., VNENK, V. . Projevy zásady kontradiktornosti v českém trestním a civilním procesu. Studia Iuridica Cassoviensia, 2020, roč. 8, č. 2, s. 70-80. ISSN: 1339-3995
  Detail publikace
ŠEJVL, M. . Proč lze opatření v pandemické krizi charakterizovat jako policejní a co z toho plyne?. Brno, 2020.
  Detail publikace
ŠEJVL, M. . Práva jako vylučující důvody. Brno, 2020.
  Detail publikace
HO BA, H. . Právní jistota, převídatelnost práva a vládní protipandemická opatření. Plzeň, 2020.
  Detail publikace
ČERNÝ, M. . Právník a básník Cinus z Pistoie aneb od glosátorů ke komentátorům. Právnické listy, 2020, roč. Neuveden, č. 2, s. 3-10. ISSN: 2533-736X
  Detail publikace
Hrubá Smržová, P. Právo ve zdravotnické a ošetřovatelské péči. Plzeň, 21.09.2020 - 21.09.2020.
  Detail publikace
KNOLL, V.., KAREL, T.. Páni z Velhartic v evropské diplomacii 14. století. In Ve znamení Merkura. Šlechta českých zemí v evropské diplomacii. České Budějovice : Národní památkový ústav, územní památková správa České Budějovice, 2020, s. 49-59. ISBN: 978-80-87890-31-8
  Detail publikace
BUREŠOVÁ, K. . Předpokládaná hodnota jako základní stavební kámen veřejné zakázky. Obchodní právo, 2020, roč. 29, č. 3, s. 27-35. ISSN: 1210-8278
  Detail publikace
FOREJTOVÁ, M. ., BURIÁNOVÁ, P. ., VNENK, V. . Přehled zásadní judikatury Ústavního soudu ve věcech rodinného práva za rok 2019 (1.). Rodinné listy, 2020, roč. 9, č. 1, s. 26-28. ISSN: 1805-0824
  Detail publikace
FOREJTOVÁ, M. ., VNENK, V. ., BURIÁNOVÁ, P. . Přehled zásadní judikatury Ústavního soudu ve věcech rodinného práva za rok 2019 (2.). Rodinné listy, 2020, roč. 9, č. 2, s. 26-32. ISSN: 1805-0824
  Detail publikace
FOREJTOVÁ, M. ., BURIÁNOVÁ, P. ., VNENK, V. . Přehled zásadní judikatury Ústavního soudu ve věcech rodinného práva za rok 2019 (3.). Rodinné listy, 2020, roč. 9, č. 3, s. 22-28. ISSN: 1805-0824
  Detail publikace
FOREJTOVÁ, M. ., BURIÁNOVÁ, P. ., VNENK, V. . Přehled zásadní judikatury Ústavního soudu ve věcech rodinného práva za rok 2019 (4.). Rodinné listy, 2020, roč. 9, č. 4-5, s. 39-43. ISSN: 1805-0824
  Detail publikace
VRBA, V. . Přičitatelnost následku s ohledem na institut společné havárie v českém právním řádu. Bratislava, 2020.
  Detail publikace
VRBA, V. . Přičitatelnost následku s ohledem na institut společné havárie v českém právním řádu. Plzeň, 2020.
  Detail publikace
MUZIKÁŘOVÁ, L. . Referendum o zákazu hracích automatů ve městě Jablonec nad Nisou. Plzeň, 2020.
  Detail publikace
VOSTRÁ, Z.. Reflexe vývoje ústavně-právního postavení politických stran v České republice. In Acta historico-iuridica Pilsensia 2019. Stát a právo v běhu času. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2020. s. 231-240. ISBN: 978-80-7380-800-6
  Detail publikace
POTUŽÁK, D.. Reforma společného evropského azylového systému. In Naděje právní vedy 2019. Právní věda v praxi. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2020. s. 109-119. ISBN: 978-80-261-0898-6
  Detail publikace
MACH, T. . Rizika sjednávání rozhodčích doložek a český právní řád. Buletin slovenskej advokacie, 2020, roč. 26, č. 11, s. 33-40. ISSN: 1335-1079
  Detail publikace
HEŘMANOVÁ, K. . Rozhodování o nákladech řízení o excindační žalobě v kontextu judikatury. Právní rozhledy, 2020, roč. 28, č. 7, s. 245-250. ISSN: 1210-6410
  Detail publikace
HROMADA, M. . Rozhodování pracovněprávních sporů v civilním řízení soudním. Bratislava, 2020.
  Detail publikace
HODINOVÁ, A. . Rozsudek pro uznání vydaný v důsledku fikce uznání dle § 114b o.s.ř.. Bratislava, 2020.
  Detail publikace
HODINOVÁ, A. . Rozsudek pro uznání vydaný v důsledku fikce uznání dle § 114b o.s.ř.. Plzeň, 2020.
  Detail publikace
VALEŠ, V.. Sedmero církevněrestitučních studií. 1. vyd. Plzeň : TCF Print, s.r.o., 2020, 110 s. ISBN: 978-80-906278-9-5
  Detail publikace
DVOŘÁK, T. . Shromáždění delegátů družstva. Právní rozhledy, 2020, roč. 28, č. 5, s. 153-162. ISSN: 1210-6410
  Detail publikace
ŠTIKA, M. . Soudní přezkum pandemických opatření a ústavní konformita Lex Covid (výkon rozhodnutí, exekuce). Plzeň, 2020.
  Detail publikace
ŠIMEČKOVÁ NEKLOVÁ, M. . Soudní řízení na neplatnost skončení pracovního poměru s důrazem na neplatnost z důvodu vad doručování. Bratislava, 2020.
  Detail publikace
NOVOTNÝ, J. . Soukromoprávní dopady navrhované změny zákona o zbraních a střelivu. Forenzní vědy, právo, kriminalistika, 2020, roč. 5, č. 1, s. 16-30. ISSN: 2533-4387
  Detail publikace
WOLFOVÁ, J. . Současné pojetí nezávislosti soudního exekutora. Plzeň, 2020.
  Detail publikace
KOTROUŠOVÁ, D.., VRBA, V.. Specifické aspekty povinnosti k náhradě škody způsobené při provozu rodinného závodu, aneb bermudský trojúhelník odpovědnostních vztahů českého práva. In Ochrana, prevencia a zodpovednosť v právných vzťahoch. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2020. s. 226-241. ISBN: 978-80-8152-871-2
  Detail publikace
VRBA, V. ., KOTROUŠOVÁ, D. . Specifické aspekty povinnosti k náhradě škody způsobené při provozu rodinného závodu, aneb bermudský trojúhelník odpovědnostních vztahů českého práva. Košice, 2020.
  Detail publikace
MALAST, J. . Společné řízení o přestupcích ? vždy ve prospěch pachatele?. Acta Universitatis Carolinae Iuridica, 2020, roč. 66, č. 2, s. 145-158. ISSN: 0323-0619
  Detail publikace
Knoll, V., Stočesová, S., Vostrá, Z., Psutka, J., Křivka, T., Vavera, F., Volf, M. Studentská odborná činnost na FPR ZČU - soutěž. Plzeň, 18.08.2020 - 18.08.2020.
  Detail publikace
HEŘMANOVÁ, K. . Stěžejní zásady katastru nemovitostí v anglickém právu. Plzeň, 2020.
  Detail publikace
VALEŠ, L.., BRIX, R.., ČERNĚNKO, T.., HUDÁKOVÁ, J.., LOUDA, T.., MACHYNIAK, J.., MIKUŠ, D.., PAPCUNOVÁ, V.., PETRÁŠ, J.., PREŠINSKÝ, L.., ŠIKULA, M.., VANDROVCOVÁ, J.., ŽÁRSKA, E.. Transformace veřejné správy ve vybraných zemích střední Evropy. 1. vyd. České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, z. ú., 2020, 183 s. ISBN: 978-80-7556-068-1
  Detail publikace
BÁRKOVÁ, D. . Universidad de Vigo, Spain; February 10-14, 2020. 2020.
  Detail publikace
SCHWARZOVÁ, A. . Virtuální měny ? fenomén digitálního věku: Obsah pojmu, právní povaha, úprava a možná úskalí. Bratislava, 2020.
  Detail publikace
SCHWARZOVÁ, A. . Virtuální měny ? fenomén digitálního věku: Obsah pojmu, právní povaha, úprava a možná úskalí. Plzeň, 2020.
  Detail publikace
SCHWARZOVÁ, A. . Virtuální měny ? právní povaha, regulace a možná úskalí. Plzeň, 2020.
  Detail publikace
SCHWARZOVÁ, A. . Vliv pandemie COVID - 19 na závazkové vztahy a jejich zánik v České a v Italské republice. Bratislava, 2020.
  Detail publikace
SCHWARZOVÁ, A. . Vliv pandemie COVID - 19 na závazkové vztahy a jejich zánik v České a v Italské republice. Plzeň, 2020.
  Detail publikace
SCHWARZOVÁ, A. . Vnímání pojmů ?právo? a ?spravedlnost? laickou veřejností. Plzeň, 2020.
  Detail publikace
VNENK, V.. Vybraná specifika předpřipravané reorganizace. In Naděje právní vědy 2019. Právní věda v praxi. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2020. s. 133-140. ISBN: 978-80-261-0898-6
  Detail publikace
BURIÁNOVÁ, P. . Vybrané právní otázky související se změnou pohlaví. Rodinné listy, 2020, roč. 9, č. 4-5, s. 16-23. ISSN: 1805-0824
  Detail publikace
KOPECKÝ, M. Výkon trestní pravomoci jinými než soudními orgány (k ústavním základům přestupkového práva). Právník, 2020, roč. 159, č. 2, s. 127-141. ISSN: 0231-6625
  Detail publikace
KOTROUŠOVÁ, D. . Význam věku a svéprávnosti pro přístup k metodám asistované reprodukce. Plzeň, 2020.
  Detail publikace
ŠTIKA, M. . Výživné v exekučních souvislostech. Louňovice pod Blaníkem, 2020.
  Detail publikace
LOJEK, A. . Zachycení právní symboliky některých předmětů jako atributů soudní moci v obrazech a písemných památkách. Lovosice, 2020.
  Detail publikace
DITTRICH, M. . Zastupování zaměstnance v pracovněprávních sporech. Bratislava, 2020.
  Detail publikace
MACH, T. . Způsoby a hloubka zjišťování obsahu cizího (cizozemského) práva v českém civilním procesu. Jurisprudence, 2020, roč. 29, č. 4, s. 29-35. ISSN: 1802-3843
  Detail publikace
HANZLOVÁ, K. . Zvláštní tribunál pro Libanon. Bratislava, 2020.
  Detail publikace
HANZLOVÁ, K. . Zvláštní tribunál pro Libanon. Plzeň, 2020.
  Detail publikace
VNENK, V. . Zásada vigilantibus iura v insolvenčním právu. Plzeň, 2020.
  Detail publikace
VOSTRÁ, Z. . Ústavní základy nouzového stavu. Plzeň, 2020.
  Detail publikace
HANZLOVÁ, K.. Ústavněprávní zakotvení libanonského konfesionalismu. In Acta Historico-Iuridica Pilsnensia 2019. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2020. s. 60-77. ISBN: 978-80-7380-800-6
  Detail publikace
BURIÁNOVÁ, P. . Úvahy nad právním jednáním nezletilých. Plzeň, 2020.
  Detail publikace
Bárková, D., Machová, A., Mašát, M., Zahradníková, J. Účetnictví v době Covidu. Plzeň, 26.11.2020 - 26.11.2020.
  Detail publikace
JAREŠ, A. . Úřední ověření elektronického podpisu na plné moci. Praha, 2020.
  Detail publikace
HRDINA, A. . Římské právo a kanonické právo. Studia theologica, 2020, roč. 22, č. 1, s. 61-88. ISSN: 1212-8570
  Detail publikace
Knoll, V., Pezl, T. ?Důvěrné Izrael? - různé aspekty československé vojenské pomoci Izraeli / ?Confidential Israel? - case of Czechoslovak military help to Israel. Plzeň, 15.07.2020 - 15.07.2020.
  Detail publikace

Patička