Přejít k obsahu


Publikace za rok 2022

  Počet Rok
Počet titulů 73
KNOLL, V. "napřed swým otwořitým listem ? má odpowědieti". Několik poznámek k problematice odpovědnictví. Plzeň, 2022.Stát a právo v běhu času 2022
  Detail publikace
BALÍK, S. Advokát Linhart a solicitátor Hrubý před porotou. Plzeň, 2022.Stát a právo v běhu času 2022
  Detail publikace
DITTRICH, M. Agenturní zaměstnávání v časech covidu. Znojmo, 2022.Metamorfózy práva ve střední Evropě VII. Jde nám ještě o demokracii a právo?
  Detail publikace
WOLFOVÁ, J. Aktuálnost exekučního řádu z r. 1896. Plzeň, 2022.Stát a právo v běhu času 2022
  Detail publikace
MIMRA, M. Analýza vývoje hospodářské kriminality. Plzeň, 2022.Studentská vědecká odborná činnost na FPR ZČU ? soutěž
  Detail publikace
ČERNÝ, M. Bartoloměj z Brescie a jeho právní dílo. Plzeň, 2022.Stát a právo v běhu času 2022
  Detail publikace
ČERNÝ, M. Bavorské zemské výstavy. In In memoriam Zdeněk Masopust. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2022. s. 90-98. ISBN: 978-80-261-1072-9
  Detail publikace
PODOLA, J. Bílý muž ve stínu. Plzeň, 2022.Stát a právo v běhu času 2022
  Detail publikace
MAISNEROVÁ, K. Civil execution in the post-covid period. Trap, revolution or challenge?. In Proceedings of the 15th International Scientific Conference: European Forum of Entrepreneurship 2022. "Coronavirus Pandemic Effects on the Economy in 2022: A Challenge or New Opportunities?". Praha: NEWTON College, a. s., 2022. s. 105-113. ISBN: 978-80-87325-58-2
  Detail publikace
VRBA, V. Czechoslovakia and Israel's War of Independence. Brno, 2022.6th Historical Jewish Law Moot Court ? The Rabbinic Tribunal of Prague Prague & Brno
  Detail publikace
HRUBÁ SMRŽOVÁ, P. ANDERLOVÁ, S. BÁRKOVÁ, D. NOCAR, J. Daňové právo de lege lata. 3. vyd. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2022, 150 s. ISBN: 978-80-7380-881-5
  Detail publikace
PROFELDOVÁ, T. Does Undisputed Jurisdiction of Arbitral Tribunal Also Provide Parties with Effective Control Mechanism from Side of Courts?. Czech (& Central European) Yearbook of Arbitration, 2022, roč. 12, č. 2022, s. 63-92. ISSN: 2157-9490
  Detail publikace
BYSZOWIECOVÁ, A. Doručování písemností v pracovněprávních vztazích. Soukromé právo, 2022, roč. 10, č. 1, s. 7-14. ISSN: 2533-4239
  Detail publikace
ŠPAČKOVÁ, D. Dozorování staveb dle smluvních podmínek FIDIC. Brno, 2022.Dozorování Brno 2022
  Detail publikace
MAISNEROVÁ, K. Exekuce v éře postcovidové - past, revoluce nebo výzva?. Praha, 2022.Evropské fórum podnikání 2022. Přetrvávající koronavirová krize a její vliv na ekonomiku v roce 2022 - výzvy nebo nové příležitosti?
  Detail publikace
BENEŠOVÁ, E. Home office - přežije i v pocovidové době?. Znojmo, 2022.Metamorfózy práva ve střední Evropě VII. Jde nám ještě o demokracii a právo?
  Detail publikace
UHRINOVÁ, A. Home office ze zahraničí a jeho úskalí. Práce a mzda, 2022, roč. 70, č. 4, s. 31-35. ISSN: 0032-6208
  Detail publikace
BÁRKOVÁ, D. International Comparison of Tax Systems. 2022.
  Detail publikace
ŠTIKA, M. Jaké jsou předpoklady zastavování tzv. marných bagatelních exekucí?. Advokátní deník, 2022, roč. neuveden, č. 7.2.2022, s. nestránkováno. ISSN: 2571-3558
  Detail publikace
MAISNEROVÁ, K. K povinnosti oprávněného předložit směnku v exekučním řízení. Komorní listy, 2022, roč. 14, č. 1, s. 22-26. ISSN: 1805-1081
  Detail publikace
CHRENEK, T. Korporace - aktuální právní pojetí v historickém kontextu. Obchodní právo, 2022, roč. 31, č. 4, s. 2-8. ISSN: 1210-8278
  Detail publikace
KOTROUŠOVÁ, D. Legal Position of a Child Living in Marriage, Registered Partnership and Cohabitation: Comparison within the Czech Law. Miskolc, 2022.?Children Rights ? Family Values ? Parental Custody? - International Webinar Conference for Doctoral Students,
  Detail publikace
UHRINOVÁ, A. MENZELOVÁ, K. Life-work balance na rodičovské dovolené a inspirace ze států EU. Univerzitní centrum Telč, 2022.COFOLA 2022
  Detail publikace
BEZOUŠKOVÁ, L. Mahr a jeho proměny v čase. Plzeň, 2022.Stát a právo v běhu času 2022
  Detail publikace
UHRINOVÁ, A. Monitoring of employees and its legal limits in the Czech Republic. Helsinki, Finland, 2022.NNLLS Conference II - The new age of control and surveillance in labour law
  Detail publikace
BÁNYAIOVÁ, A. Nařízení nutných zabezpečovacích prací osobě, která tvrdí, že není vlastníkem stavby - problémy k řešení. Stavební právo - bulletin, 2022, roč. 26, č. 1, s. 59-62. ISSN: 1211-6386
  Detail publikace
ŠTIKA, M. Nejvýznamnější legislativní změny exekučního práva od 1.1.2022. Rodinné listy, 2022, roč. 11, č. 1, s. 20-25. ISSN: 1805-0824
  Detail publikace
UHRINOVÁ, A. Nové podoby nelegální práce v EU. Znojmo, 2022.Metamorfózy práva ve střední Evropě VII. Jde nám ještě o demokracii a právo?
  Detail publikace
VALEŠ, V. Návrh německé nouzové ústavy z roku 1923. Právnické listy, 2022, roč. Neuveden, č. 1, s. 24-27. ISSN: 2533-736X
  Detail publikace
VÍTEK, J. HOLEJŠOVSKÝ, J. LAVICKÝ, P. BODEČKOVÁ, J. BREJCHOVÁ, G. BRIM, L. ČERNÝ, M. ČUHELOVÁ, K. DOBROVOLNÁ, E. DVOŘÁK, B. HANDLAR, J. HORECKÝ, J. HULMÁK, M. HURDÍK, J. JANOUŠEK, M. KOUKAL, P. LASÁK, J. PAVLOK, P. KULOGLIJA PODIVÍNOVÁ, M. PONDIKASOVÁ, T. RONOVSKÁ, K. RUBAN, R. SIGMUNDOVÁ, M. ŠLEJHAROVÁ, M. TŮMA, P. Občanský zákoník I. Obecná část (§ 1-654). Komentář. 2. vyd. Praha : C. H. Beck, 2022, 2262 s. ISBN: 978-80-7400-852-8
  Detail publikace
KOCINA, J. Odklony v trestním řízení proti právnickým osobám. Bulletin advokacie, 2022, roč. Neuveden, č. 4, s. 15-21. ISSN: 1210-6348
  Detail publikace
MRÁZEK, O. Odposlechy jako důkazní prostředek v trestním řízení z pohledu soudní judikatury. Plzeň, 2022.Studentská vědecká odborná činnost na FPR ZČU ? soutěž
  Detail publikace
UHRINOVÁ, A. KRÁLÍK, O. Odpovědnost zaměstnanců za škodu způsobenou organizační složce státu v kontextu novely zákona o majetku ČR. Právní rozhledy, 2022, roč. 30, č. 8, s. 294-298. ISSN: 1210-6410
  Detail publikace
DITTRICH NEKLOVÁ, M. Pandemie COVID-19 a skončení pracovního poměru výpovědí ze strany zaměstnavatele pro porušení povinností zaměstnancem. Znojmo, 2022.Metamorfózy práva ve střední Evropě VII. Jde nám ještě o demokracii a právo?
  Detail publikace
DVOŘÁK, T. Podíl člena obchodní korporace ve společném jmění manželů. In Pocta Milaně Hrušákové. Praha : C.H.Beck, 2022, s. 13-28. ISBN: 978-80-7400-859-7
  Detail publikace
JANDOVÁ, H. Povaha rozhodnutí o nárocích na náhradu nemajetkové újmy z titulu práva na ochranu osobnosti. Soudní rozhledy, 2022, roč. 28, č. 2, s. 42-45. ISSN: 1211-4405
  Detail publikace
BENEŠOVÁ, E. BUREŠOVÁ, K. Pracovněprávní vztahy ve vysokoškolském prostředí. Právní rozhledy, 2022, roč. 30, č. 8, s. 289-294. ISSN: 1210-6410
  Detail publikace
JANÁK, M. Praktická právní úskalí kolektivního vyjednávání při pluralitě odborových organizací. Znojmo, 2022.Metamorfózy práva ve střední Evropě VII. Jde nám ještě o demokracii a právo?
  Detail publikace
ŠEJDL, J. Princip praedia vicina esse debent v pramenech římského práva. Plzeň, 2022.Stát a právo v běhu času 2022
  Detail publikace
HRUBÁ SMRŽOVÁ, P. Principy horního práva ve Slezsku. In In memoriam Zdeněk Masopust. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2022. s. 201-208. ISBN: 978-80-261-1072-9
  Detail publikace
ŠEJVL, M. Problémy s obyčejem: Právně-teoretická reflexe prvorepublikové literatury o obyčeji. Plzeň, 2022.Stát a právo v běhu času 2022
  Detail publikace
MACH, O. Projevy rodičovské (ne)odpovědnosti na sociálních sítích. Praha, 2022.Civilistické pábení 2022 ? Civilní právo a nové technologie
  Detail publikace
VALEŠ, V. PALEČKOVÁ, A. Právní dějiny Svobodného státu Bavorsko v letech 1918-1933 v dokumentech. 1. vyd. Praha : AGAMA poly-grafický ateliér, s.r.o., 2022, 219 s. ISBN: 978-80-908248-1-2
  Detail publikace
KOTROUŠOVÁ, D. Právní povaha změny pohlaví. Plzeň, 2022.Studentská vědecká odborná činnost na FPR ZČU ? soutěž
  Detail publikace
NOVOTNÝ, J. Právní úprava franchisingu dle DCFR. Obchodní právo, 2022, roč. 31, č. 2, s. 29-35. ISSN: 1210-8278
  Detail publikace
FOREJTOVÁ, M. VNENK, V. BURIÁNOVÁ, P. Přehled zásadní judikatury Ústavního soudu ve věcech rodinného práva za rok 2021 (1.). Rodinné listy, 2022, roč. 11, č. 1, s. 25-28. ISSN: 1805-0824
  Detail publikace
FOREJTOVÁ, M. VNENK, V. BURIÁNOVÁ, P. Přehled zásadní judikatury Ústavního soudu ve věcech rodinného práva za rok 2021 (2.). Rodinné listy, 2022, roč. 11, č. 2, s. 25-28. ISSN: 1805-0824
  Detail publikace
FOREJTOVÁ, M. VNENK, V. BURIÁNOVÁ, P. Přehled zásadní judikatury Ústavního soudu ve věcech rodinného práva za rok 2021 (3.). Rodinné listy, 2022, roč. 11, č. 3, s. 26-32. ISSN: 1805-0824
  Detail publikace
KOUTENSKÝ, O. Převedení věci do vlastnictví jiného po zahájení exekučního řízení. Obchodní právo, 2022, roč. 31, č. 3, s. 29-34. ISSN: 1210-8278
  Detail publikace
PROFELDOVÁ, T. Relationship between the EU Law and Constitutional System of Member States - Did EU Cross the Line?. Czech Yearbook of International Law, 2022, roč. 13, č. 2022, s. 111-135. ISSN: 2157-2976
  Detail publikace
NOVOTNÝ, M. Rodinný fideikomis Schliků na bývalých panstvích Kopidlno a Staré Hrady. Plzeň, 2022.Stát a právo v běhu času 2022
  Detail publikace
ŠPAČKOVÁ, D. Soudní výklad smluvních podmínek FIDIC. Smluvní závazek či náhrada škody?. Silnice a železnice, 2022, roč. 17, č. 1, s. 90-92. ISSN: 1801-822X
  Detail publikace
PSUTKA, J. Společné jmění manželů v judikatorní retrospektivě ? aneb stručný příspěvek k problematice kontinuity dřívější rozhodovací praxe v poměrech stávající úpravy. Acta Universitatis Carolinae - luridica, 2022, roč. 68, č. 2, s. 67-79. ISSN: 0323-0619
  Detail publikace
ŠTIKA, M. Stručný výčet legislativních změn exekučního práva od 1. 1. 2022. Právo a rodina, 2022, roč. 24, č. 1, s. 23-24. ISSN: 1212-866X
  Detail publikace
Knoll, V. Valentová, V. Stát a právo v běhu času 2022. Plzeň, 23.06.2022 - 24.06.2022.
  Detail publikace
NEMANSKÝ, J. Stává se doložka ?sine obligo? zbytečnou?. Komorní listy, 2022, roč. 14, č. 1, s. 16-21. ISSN: 1805-1081
  Detail publikace
VINTROVÁ, M. The Catholic Church in the Czech Republic and Sexual Abuse of Minors. The Person and the Challenges. The Journal of Theology, Education, Canon Law and Social Studies Inspired by Pope John Paul II, 2022, roč. 12, č. 1, s. 95-109. ISSN: 2083-8018
  Detail publikace
KOTROUŠOVÁ, D. The History of Legal Regulation of Assisted Reproduction in the Czech Republic. Belgrade, 2022.Iustoria 2022 ? ?Law, Health and Medicine?: Third Student Conference on Legal History
  Detail publikace
WOLFOVÁ, J. Velká novela exekučního řádu minula svůj cíl. Obchodní právo, 2022, roč. 31, č. 4, s. 17-28. ISSN: 1210-8278
  Detail publikace
SCHWARZOVÁ, A. Virtuální měny ? obsah pojmu, právní povaha, regulace a možná úskalí. Telč, 2022.Konference Cofola 2022
  Detail publikace
ŠTIKA, M. Vybrané instituty novely exekučního práva s účinností od 1.1.2022. Právní rozhledy, 2022, roč. 30, č. 5, s. 165-171. ISSN: 1210-6410
  Detail publikace
UHRINOVÁ, A. MENZELOVÁ, K. Vybrané otázky soukromého a pracovního práva ve vztahu k práci na digitálních platformách a v metaverse. Univerzitní centrum Telč, 2022.COFOLA 2022
  Detail publikace
Bárková, D. Machová, A. Zahradníková, J. Vybrané účetní problémy. Plzeň, 07.04.2022 - 07.04.2022.
  Detail publikace
KOUTENSKÝ, O. Využití nových technologií při provádění exekuce. Praha, 2022.Civilistické pábení - Civilní právo a nové technologie
  Detail publikace
MACHOVÁ, A. ZAHRADNÍKOVÁ, J. Věcný záměr nového zákona o účetnictví a digitalizace účetnictví. Plzeň, 2022.Studentská vědecká odborná činnost na FPR ZČU ? soutěž
  Detail publikace
KOTROUŠOVÁ, D. Who Is And Who Should Be a Parent?. Edinburgh, 2022.Edinburgh Postgraduate Law Conference 2022 - Back to the Future:The Law in an Age of Uncertainty
  Detail publikace
NOVOTNÝ, J. Zajištění a konfiskace majetku v trestním řízení. In Trestně právní a kriminalistické aspekty dokazování. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a.s., 2022. s. 241-252. ISBN: 978-80-7408-239-9
  Detail publikace
MOLÁK, S. ŠTIKA, M. Zastavování tzv. marných bagatelních exekucí ? výkladový komentář. Soudce, 2022, roč. 24, č. 2, s. 7-16. ISSN: 1211-5347
  Detail publikace
DVOŘÁK, T. Zastoupení člena společenství vlastníků jednotek na zasedání shromáždění. Acta Universitatis Carolinae Iuridica, 2022, roč. 68, č. 2, s. 195-207. ISSN: 0323-0619
  Detail publikace
VRBA, V. Zbrojovka Brno, státní podnik - krátký exkurs do poválečného obchodu se zbraněmi. Plzeň, 2022.Stát a právo v běhu času 2022
  Detail publikace
ŠTIKA, M. Změny exekučního práva od 1. 1. 2022 ? stručný výklad. Právní prostor, 2022, roč. Neuveden, č. 3.1.2022, s. Nestránkováno. ISSN: 2336-4114
  Detail publikace
NOVOTNÝ, J. Zneužití postavení v bankovním (obchodním) styku. Forenzní vědy, právo, kriminalistika, 2022, roč. 7, č. 1, s. 62-75. ISSN: 2533-4387
  Detail publikace
HROMADA, M. České republice hrozí prodlení s transpozicí aktuálních směrnic EU. Znojmo, 2022.Metamorfózy práva ve střední Evropě VII. Jde nám ještě o demokracii a právo?
  Detail publikace

Patička