Přejít k obsahu


Publikace za rok 2019

  Počet Rok
Počet titulů 111
ŠPAČKOVÁ, D. Bankovní záruky po odstoupení od smlouvy o dílo dle smluvních podmínek FIDIC. Silnice a železnice, 2019, roč. 14, č. 1, s. 123-124. ISSN: 1803-8441
  Detail publikace
URBAN, M. Bojujme za naši svobodu, fáze 1. Plzeň, 2019.
  Detail publikace
KNOLLOVÁ, M. Chetitské mírové smlouvy. Brno, 2019.
  Detail publikace
DOSTALÍK, P. Ciceronovy představy o nejlepším státu: Utopie nebo realita?. Plzeň, 2019.
  Detail publikace
DOSTALÍK, P. Ciceronovy představy o nejlepším státu: Utopie nebo realita?. Plzeň, 2019.
  Detail publikace
ČERNÝ, M. Církev, právo a problematika odpustků (nejenom) ve středověku. Plzeň, 2019.
  Detail publikace
DITTRICH, M. Dohoda o dočasném přidělení zaměstnance k uživateli (§ 308 ZPr) a problematika posuzování její platnosti v důsledku nedostatku podstatných náležitostí právního jednání. In Plzeňské dny právní vědy: Aktuální otázky soukromého práva. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2019. s. 80-87. ISBN: 978-80-261-0837-5
  Detail publikace
VNENK, V. Doktrína piercing the corporate veil. In Prozařování principů a zásad ústavního a evropského práva do jiných právních odvětví. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2019. s. 121-130. ISBN: 978-80-261-0810-8
  Detail publikace
KOSTADINOVOVÁ, I. Elektronická identita pojištěnce důchodového pojištění. Košice, 2019.
  Detail publikace
BÁRKOVÁ, D., ABREU DE SILVEIRA, A. ICMS tax in Brazil. Plzeň, 2019.
  Detail publikace
PAVLÁTOVÁ, J. Inspekce práce a vysílání zaměstnanců. In Pracovní právo 2018: Náhrada nemajetkové újmy v pracovním právu, ochrana zdraví při práci a aktuální otázky nemocenského pojištění. Brno: Masarykova univerzita, 2019. s. 109-115. ISBN: 978-80-210-9238-9
  Detail publikace
GONGOL, T., ZAHRADNÍKOVÁ, R. International court jurisdiction in disputes concerning unlawful use of trademarks on the Internet. Danube: Law, Economics and Social Issues Review, 2019, roč. 10, č. 1, s. 91-102. ISSN: 1804-6746
  Detail publikace
VRBA, V. Jak sehnat v roce 1947 deset tisíc pušek snadno a rychle – československé zbrojní dodávky pro Stát Izrael. Brno, 2019.
  Detail publikace
KOTROUŠOVÁ, D. K (ne)existenci práva na dítě – aneb Osvojení = “právo na dítě”?. Plzeň, 2019.
  Detail publikace
PAVLÁTOVÁ, J. K některým specifickým otázkám zajištění a utvrzení dluhu v pracovněprávních vztazích. In Pocta Milanu Galvasovi k 70. narozeninám. Brno: Masarykova univerzita, 2019. s. 115-127. ISBN: 978-80-210-9302-7
  Detail publikace
VNENK, V. Kategorie nezrušitelných principů právních. Plzeň, 2019.
  Detail publikace
HROMADA, M., KADLEC BENEŠOVÁ, E. Kindergeld v české praxi určování výživného. Soudní rozhledy, 2019, roč. 25, č. 2, s. 41-44. ISSN: 1211-4405
  Detail publikace
BUREŠOVÁ, K. Klíčová ustanovení Smlouvy o fungování Evropské unie k zadávání veřejných zakázek. In Prozařování principů a zásad ústavního a evropského práva do jiných právních odvětví. Plzeň: Západočeská univarzita v Plzni, 2019. s. 3-12. ISBN: 978-80-261-0810-8
  Detail publikace
MAISNEROVÁ, K. Kárná odpovědnost soudních exekutorů a takzvané ,,dětské exekuce“. Plzeň, 2019.
  Detail publikace
ŠIMKA, K. Kárná řízení u Nejvyššího správního soudu a soudní exekutoři. Komorní listy, 2019, roč. 1, č. 2019, s. 10-16. ISSN: 1805-1081
  Detail publikace
FOREJTOVÁ, M. Legistívna úprava zväzkov osôb rovnakého pohlavia v členských štátoch EÚ ako možný prameň slovenskej právnej úpravy?. Trnava : Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2019.
  Detail publikace
DVOŘÁK, T. Limity ochrany věřitelů podle zákona o přeměnách obchodních společností a družstev. Štrbské pleso, 2019.
  Detail publikace
PODOLA, J. Maloloská ústava a okolnosti jejího vydání. Plzeň, 2019.
  Detail publikace
DOSTÁL, O. Možnosti a limity správy svěřenského fondu z pohledu jeho zakladatele. Obchodní právo, 2019, roč. 28, č. 1, s. 23-28. ISSN: 1210-8278
  Detail publikace
LOJEK, A. Měnové reformy na pozadí změn státního režimu a práva v letech 1919 - 1953. In Právno-historické trendy a výhľady IV.. Trnava: Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2019. s. 222-234. ISBN: 978-80-568-0158-1
  Detail publikace
FOREJTOVÁ, M. Nad poslední směrnicí EU v oblasti terorismu. Plzeň, 2019.
  Detail publikace
Pezl, T. Nestandardní bezpečnostní situace ve státě - ústavní, evropský a mezinárodní pohled. Plzeň, 24.05.2019 - 24.05.2019.
  Detail publikace
DOSTÁL, O. Nezávislost a nestrannost soudů v trestních řízeních o zkrácení daně?. Piešťany, 2019.
  Detail publikace
KNOLL, V. Noční hodina odbyla aneb význam zvonů pro život středověkého města. Plzeň, 2019.
  Detail publikace
KNOLL, V. Nošení zbraní ve středověku. Brno, 2019.
  Detail publikace
VESELÝ, T. Náhrada škody způsobená osobou s nebezpečnými vlastnostmi. 1. vyd. Plzeň : ZČU, 2019, 153 s. ISBN: 978-80-261-0820-7
  Detail publikace
DVOŘÁK, T. Některé nadbytečné a chybějící paragrafy nového občanského zákoníku. In Plzeňské dny právní vědy 2018: Aktuální otázky soukromého práva. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2019. s. 13-21. ISBN: 978-80-261-0837-5
  Detail publikace
PAULY, J. O jedné z definicí v občanském zákoníku. In Plzeňské dny právní vědy 2018, Aktuální otázky soukromého práva. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2019. s. 5-12. ISBN: 978-80-261-0837-5
  Detail publikace
PULKRÁBEK, Z. Obsah odpůrčího nároku podle občanského zákoníku. Bulletin advokacie, 2019, roč. 2019, č. 4, s. 41-44. ISSN: 1210-6348
  Detail publikace
ŠÍMA, A. Občanské právo procesní. 3. vyd. Praha : Armex publishing s.r.o., 2019, 74 s. ISBN: 978-80-87451-63-2
  Detail publikace
KURZ, P. Oddlužení podnikatelů. Obchodní právo, 2019, roč. 28, č. 3, s. 27-37. ISSN: 1210-8278
  Detail publikace
BUREŠOVÁ, K. Odpovědné veřejné zadávání. STUDIA IURIDICA Cassoviensia, 2019, roč. 7, č. 2, s. 22-30. ISSN: 1339-3995
  Detail publikace
ŠIMKA, K. Paralelní vesmíry, aneb správní soudnictví v dotyku s insolvencí. Bulletin advokacie, 2019, roč. 2019, č. 5, s. 52-54. ISSN: 1210-6348
  Detail publikace
ADAMOVÁ, K. Parlamentarismus v Československu v letech 1918 - 1938 v politickém systému. In Právno-historické trendy a výhľady IV.. Trnava: Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2019. s. 14-29. ISBN: 978-80-568-0158-1
  Detail publikace
DVOŘÁK, T. Podíl společníka ve veřejné obchodní společnosti po rekodifikaci českého obchodního práva. In Rekodifikace českého obchodního práva – pět let poté. Svazek I. Pocta Stanislavě Černé. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2019. s. 123-134. ISBN: 978-80-7598-426-5
  Detail publikace
BUREŠOVÁ, K. Position of Children in Homoparental Families. In Dny práva 2018. Days of Law 2018. Část I. Marriage for all?. Brno: Masarykova univerzita, 2019. s. 37-46. ISBN: 978-80-210-9304-1
  Detail publikace
BYSZOWIEC, M., HODINOVÁ, A. Postępowania karnego w sprawie Antypaństwowego centra spiskowege kierowanego przez Rudolfa Slánskiego. Poznań, 2019.
  Detail publikace
PAVLÁTOVÁ, J. Pracovní právo. Plzeň, 2019.
  Detail publikace
HODA, D. Problematika práva udělení amnestií ve světle amnestií udělených Vladimirem Mečiarem na Slovensku. Plzeň, 2019.
  Detail publikace
VRBA, V. Problematika překračování státní hranice ve vztahu k židovské migraci po 2. světové válce. Plzeň, 2019.
  Detail publikace
BYSZOWIEC, M., HODINOVÁ, A. Proces s vedením Protistátního spikleneckého centra v čele s Rudolfem Slánským. Plzeň, 2019.
  Detail publikace
FISCHEROVÁ, E. Prověřování přímých zahraničních investic směřujících do Evropské unie. Plzeň, 2019.
  Detail publikace
HABLOVIČ, J. Právní pojmy - čest a vážnost. In Plzeňské dny právní vědy 2018, Aktuální otázky soukromého práva. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2019. s. 22-32. ISBN: 978-80-261-0837-5
  Detail publikace
VRBA, V. Právní rámec československé materiální pomoci Státu Izrael. Stručný nástin problematiky zbraňových kontraktů. Plzeň, 2019.
  Detail publikace
VRBA, V. Právní rámec československé materiální pomoci Státu Izrael. Stručný nástin problematiky zbraňových kontraktů. Plzeň, 2019.
  Detail publikace
HOLEJŠOVSKÝ, J. Právní úprava konfliktu zájmů u obchodních korporací z hlediska ústavních principů. In Prozařování principů a zásad ústavního a evropského práva do jiných právních odvětví. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2019. s. 59-70. ISBN: 978-80-261-0810-8
  Detail publikace
KADLEC BENEŠOVÁ, E. Právní účinky zpětvzetí společného návrhu manželů na oddlužení. Soukromé právo, 2019, roč. 7, č. 4, s. 10-14. ISSN: 2533-4239
  Detail publikace
FOREJTOVÁ, M., BURIÁNOVÁ, P., VNENK, V. Přehled zásadní judikatury Ústavního soudu ČR v oblasti rodinného práva za rok 2018 (1.). Rodinné listy, 2019, roč. 8, č. 1, s. 20-27. ISSN: 1805-0824
  Detail publikace
FOREJTOVÁ, M., BURIÁNOVÁ, P., VNENK, V. Přehled zásadní judikatury Ústavního soudu ČR v oblasti rodinného práva za rok 2018 (2.). Rodinné listy, 2019, roč. 8, č. 2, s. 14-20. ISSN: 1805-0824
  Detail publikace
FOREJTOVÁ, M., BURIÁNOVÁ, P., VNENK, V. Přehled zásadní judikatury Ústavního soudu ČR v oblasti rodinného práva za rok 2018 (3.). Rodinné listy, 2019, roč. 8, č. 3, s. 23-28. ISSN: 1805-0824
  Detail publikace
FISCHEROVÁ, E. Reprodukční práva žen v judikatuře Evropského soudu pro lidská práva. In Prozařování principů a zásad ústavního a evropského práva do jiných právních odvětví. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2019. s. 25-38. ISBN: 978-80-261-0810-8
  Detail publikace
BALÍK, S. Role Ústavního soudu jako ochránce principu favor restitutionis v minulosti a současnosti. In Dny práva 2018. Days of Law 2018. Část II. Restituce. Brno: Masarykova univerzita, 2019. s. 7-14. ISBN: 978-80-210-9305-8
  Detail publikace
KURZ, P. Rovnost věřitelů v oddlužení - podnikatelské a nepodnikatelské závazky. In Prozařování principů a zásad ústavního a evropského práva do jiných právních odvětví. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2019. s. 81-91. ISBN: 978-80-261-0810-8
  Detail publikace
ŠTILLIP, P. Ručení členů společenství vlastníků za dluhy společenství. Obchodní právo, 2019, roč. 28, č. 2, s. 24-27. ISSN: 1210-8278
  Detail publikace
KNOLL, V., VRBA, V., HABLOVIČ, J. Selected delict issues of Czechoslovak Law in relation to post-war Jewish migration. Poznań, 2019.
  Detail publikace
GVARDOVÁ, K. Služebnosti a jejich vybraná problematika v kontextu rodinných vztahů. Právo a rodina, 2019, roč. 21, č. 1, s. 13-18. ISSN: 1212-866X
  Detail publikace
KADLEC BENEŠOVÁ, E., KABELÍKOVÁ, K. Směna nemovitých věcí jako cesta k vlastnímu bydlení. Právo a rodina, 2019, roč. 21, č. 1, s. 11-13. ISSN: 1212-866X
  Detail publikace
LOJEK, A. Soud Univerzity Karlovy. In Encyklopedie českých právních dějin, XIV. svazek Soudnictví. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2019, s. 398-399. ISBN: 978-80-7380-748-1
  Detail publikace
LOJEK, A. Soud desetipanský. In Encyklopedie českých právních dějin, XIV. svazek Soudnictví. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2019, s. 292-294. ISBN: 978-80-7380-748-1
  Detail publikace
LOJEK, A. Soud hejtmanství německých lén. In Encyklopedie českých právních dějin, XIV. svazek Soudnictví. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2019, s. 305-306. ISBN: 978-80-7380-748-1
  Detail publikace
LOJEK, A. Soud hraniční. In Encyklopedie českých právních dějin, XIV. svazek Soudnictví. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2019, s. 306-307. ISBN: 978-80-7380-748-1
  Detail publikace
LOJEK, A. Soud manský markraběte moravského. In Encyklopedie českých právních dějin, XIV. svazek Soudnictví. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2019, s. 338. ISBN: 978-80-7380-748-1
  Detail publikace
LOJEK, A. Soud manský olomouckého biskupa. In Encyklopedie českých právních dějin, XIV. svazek Soudnictví. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2019, s. 338-341. ISBN: 978-80-7380-748-1
  Detail publikace
LOJEK, A. Soud mlynářský. In Encyklopedie českých právních dějin, XIV. svazek Soudnictví. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2019, s. 342. ISBN: 978-80-7380-748-1
  Detail publikace
LOJEK, A. Soud osmipanský. In Encyklopedie českých právních dějin, XIV. svazek Soudnictví. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2019, s. 349-350. ISBN: 978-80-7380-748-1
  Detail publikace
LOJEK, A. Soud purkrabský pražský. In Encyklopedie českých právních dějin, XIV. svazek Soudnictví. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2019, s. 360-362. ISBN: 978-80-7380-748-1
  Detail publikace
LOJEK, A. Soud purkrabího hradeckého. In Encyklopedie českých právních dějin, XIV. svazek Soudnictví. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2019, s. 358-360. ISBN: 978-80-7380-748-1
  Detail publikace
LOJEK, A. Soud šestipanský. In Encyklopedie českých právních dějin, XIV. svazek Soudnictví. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2019, s. 397-398. ISBN: 978-80-7380-748-1
  Detail publikace
LOJEK, A. Soudy cechovní. In Encyklopedie českých právních dějin, XIV. svazek Soudnictví. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2019, s. 292. ISBN: 978-80-7380-748-1
  Detail publikace
LOJEK, A. Soudy krajské (feudalismus). In Encyklopedie českých právních dějin, XIV. svazek Soudnictví. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2019, s. 469-470. ISBN: 978-80-7380-748-1
  Detail publikace
LOJEK, A. Soudy lenní. In Encyklopedie českých právních dějin, XIV. svazek Soudnictví. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2019, s. 482-483. ISBN: 978-80-7380-748-1
  Detail publikace
LOJEK, A. Soudy merkantilní. In Encyklopedie českých právních dějin, XIV. svazek Soudnictví. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2019, s. 484-486. ISBN: 978-80-7380-748-1
  Detail publikace
LOJEK, A. Soudy městské. In Encyklopedie českých právních dějin, XIV. svazek Soudnictví. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2019, s. 504-507. ISBN: 978-80-7380-748-1
  Detail publikace
LOJEK, A. Soudy vrchnostenské. In Encyklopedie českých právních dějin, XIV. svazek Soudnictví. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2019, s. 639. ISBN: 978-80-7380-748-1
  Detail publikace
KNOLL, V. Soukromá válka jako forma řešení sporu. Brno, 2019.
  Detail publikace
DVOŘÁK, T. Správa domu bez vzniku společenství vlastníků jednotek podle občanského zákoníku. Právní rozhledy, 2019, roč. 27, č. 8, s. 267-272. ISSN: 1210-6410
  Detail publikace
KNOLLOVÁ, M. Starověký panovník - král nejvyšším soudcem i na lavici obžalovaných. Plzeň, 2019.
  Detail publikace
KNOLL, V. Statuta judaeorum (Statuta židovská) (1356). In Encyklopedie českých právních dějin, XVI. svazek Správa veřejná - Suché. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2019, s. 737-739. ISBN: 978-80-7380-761-0
  Detail publikace
Knoll, V., Stočesová, S., Vostrá, Z., Psutka, J., Křivka, T. Studentská odborná činnost na FPR ZČU - soutěž. Plzeň, 29.06.2018 - 29.06.2018.
  Detail publikace
Knoll, V., Valentová, V. Stát a právo v běhu času 2019. Plzeň, 06.06.2019 - 07.06.2019.
  Detail publikace
VOLF, M. Státem dotované spolky jako nástroj ovlivňování politiky státu. Piešťany, 2019.
  Detail publikace
DVOŘÁK, T. Světla a stíny navrhované novelizace právní úpravy bytového spoluvlastnictví. Plzeň, 2019.
  Detail publikace
VRBA, V. Teoretické otázky institutu společné havárie. Plzeň, 2019.
  Detail publikace
FOREJTOVÁ, M. The European Union – What is Next? A Legal Analysis and the Political Visions on the Future of the Union.. Köln : Wolters Kluwer, 2019.
  Detail publikace
BÁRKOVÁ, D. University of South Wales, February 4 - February 8, 2019. 2019.
  Detail publikace
KOTROUŠOVÁ, D. Vliv úřední změny pohlaví na určování rodičovství. Plzeň, 2019.
  Detail publikace
KOTROUŠOVÁ, D. Vliv úřední změny pohlaví na určování rodičovství. Plzeň, 2019.
  Detail publikace
HEŘMANOVÁ, K. Vybraná problematika práva nezbytné cesty. In Plzeňské dny právní vědy 2018, Aktuální otázky soukromého práva. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2019. s. 66-79. ISBN: 978-80-261-0837-5
  Detail publikace
FISCHEROVÁ, E. Vybrané aspekty ochrany soukromí zaměstnance podle zákoníku práce. Právní rozhledy, 2019, roč. 27, č. 10, s. 351-358. ISSN: 1210-6410
  Detail publikace
DOSTÁL, O. Využití moderních komunikačních prostředků na valné hromadě akciové společnosti. Košice, 2019.
  Detail publikace
DOSTÁL, O. Využití moderních komunikačních prostředků na valné hromadě akciové společnosti. In Vplyv moderných technológií na právo. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2019. s. 42-50. ISBN: 978-80-8152-728-9
  Detail publikace
KNAIZL, Z. Vývoj zákonného předkupního práva spoluvlastníků a jeho praktické dopady. In Plzeňské dny právní vědy 2018, Aktuální otázky soukromého práva. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2019. s. 47-54. ISBN: 978-80-261-0837-5
  Detail publikace
BURIÁNOVÁ, P. Význam podpisu ve vztahu k písemné formě právního jednání. In Prozařování principů a zásad ústavního a evropského práva do jiných právních odvětví. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2019. s. 13-24. ISBN: 978-80-261-0810-8
  Detail publikace
VRBA, V. Z žoldnéře nejslavnějším z pirátů – o pirátství jako deliktu za dob rozmachu německé Hanzy. Brno, 2019.
  Detail publikace
DVOŘÁK, T., HRADECKÁ, M., FULÍNOVÁ, L., ŠPERL, J., HÁLA, M. Zahájení podnikání některých právnických osob. In Zahájení podnikání (právní, ekonomické, daňové, účetní aspekty). Praha : Wolters Kluwer ČR, 2019, s. 139-232. ISBN: 978-80-7598-337-4
  Detail publikace
HOBL, J. Zakázaná konkurenční doložka. Obchodní právo, 2019, roč. 28, č. 4, s. 13-19. ISSN: 1210-8278
  Detail publikace
VRBA, V. Zpráva z konference "Stát a právo v běhu času 2019". Bulletin Evropské společnosti pro právní dějiny, z. s., 2019, roč. 5, č. 2, s. 12. ISSN: 2464-4889
  Detail publikace
VYORALOVÁ, T. Způsoby zpeněžení majetkové podstaty v insolvenčním řízení. Konkursní noviny, 2019, roč. 23, č. 3, s. 21-24. ISSN: 1213-4023
  Detail publikace
HROMADA, M. Ztráta na výdělku, valorizace a předmět soudního řízení. In Pracovní právo 2018: Náhrada nemajetkové újmy v pracovním právu, ochrana zdraví při práci a aktuální otázky nemocenského pojištění. Brno: Masarykova univerzita, 2019. s. 89-94. ISBN: 978-80-210-9238-9
  Detail publikace
ŠÍMA, A. Zájezd. In Občanský zákoník. Praktický komentář.. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2019, s. 554-584. ISBN: 978-80-7380-742-9
  Detail publikace
PULKRÁBEK, Z. Zákaz překvapivého rozhodnutí: Buď - anebo. Právní rozhledy, 2019, roč. 27, č. 11, s. 381-388. ISSN: 1210-6410
  Detail publikace
ŠÍMA, A., SUK, M. Základy práva pro střední a vyšší odborné školy. 16. vyd. Praha : C.H.Beck, 2019, 457 s. ISBN: 978-80-7400-755-2
  Detail publikace
PULKRÁBEK, Z. Zásada úspěchu - "novinky" v rozhodování o nákladech řízení. Bulletin advokacie, 2019, roč. 2019, č. 1-2, s. 34-37. ISSN: 1210-6348
  Detail publikace
HANZLOVÁ, K. Ústavněprávní zakotvení libanonského konfesionalismu. Plzeň, 2019.
  Detail publikace
VRBA, V. Československé moře – právněhistorická perspektiva stoletého pozapomenutého fenoménu. Banská Bystrica, 2019.
  Detail publikace
VALEŠ, V. Řezenská diecéze v historickém a právním pohledu. 1. vyd. Praha : Královská kanonie premonstrátů na Strahově, 2019, 80 s. ISBN: 978-80-88009-17-7
  Detail publikace

Patička