Přejít k obsahu

Historie projektů

History of projects

 

Projekty pro veřejný sektor

Projects for the public sector

Neoprávněné poskytování právních služeb a rozbor pojmů používaných v minulosti pro subjekty tímto způsobem právní služby poskytující

Unauthorized provision of legal services and analysis of terms used in the past for entities providing legal services in this way

Menhart z Hradce a korunovační klenoty na hradě Velhartice

Menhart of Hradec and coronation jewels at Velhartice Castle

Majetková dispozice s pozemky města České Budějovice vůči římskokatolické církvi

Real-estate property disposition of the municipality of České Budějovice towards the Roman Catholic Church

Využití odborných kapacit civilního sektoru pro posílení schopnosti složek IZS – Ministerstvo vnitra ČR, program Bezpečnostní výzkum pro potřeby státu, VH20182020040

Use of civil sector expert capacities to boost the capabilities of the Integrated Rescue System - Ministry of the Interior (Czech Republic), Security Research Program for the State, VH20182020040

Společný příhraniční region Česko - Bavorsko. Překonání právních překážek v oblasti správy, ekonomiky, sociálních věcí a zdravotnictví – Ministerstvo pro místní rozvoj ČR a Bayerisches Staatsministerium für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie, program přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko INTERREG V-A (CZ-BY), projekt č. 68

Common border region Czech Republic - Bavaria. Overcoming legal obstacles in the areas of governance, economy, social affairs and health - Ministry of Regional Development CZ and Bavarian Ministry of Economic Affairs, Regional Development and Energy, Cross-Border Cooperation Programme Czech Republic – Bavaria Free State INTERREG V-A (CZ-BY), Project No. 68

Specifické otázky organizace notářství ve vybraných zemích západní a střední Evropy - Notářská komora v Plzni

Specific issues of notary organization in selected countries of Western and Central Europe - Notarial Chamber in Pilsen

NaSaPO - Národní sada prostorových objektů - Technologická agentura České republiky, Program veřejných zakázek v aplikovaném výzkumu a inovacích pro potřeby státní správy BETA2, TITIMV706

Legal Analysis of Act On Fire Protection, as amended - Technology Agency of the Czech Republic, The BETA2 programme of public tenders in applied research and innovation to meet the needs of government authorities, TITIMV706

Analýza ústavnosti zákona o požární ochraně – Ministerstvo vnitra ČR

Legal Analysis of Act On Fire Protection, as amended - Ministry of the Interior (Czech Republic)

Simulace zásahů u leteckých nehod – Ministerstvo vnitra ČR (program Bezpečnostní výzkum pro potřeby státu, VH201720190273)

Simulation of interventions in air accidents - Ministry of the Interior (Czech Republic), Security Research Program for the State, VH201720190273

Výklad některých ustanovení úpravy společnosti dle § 2716 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. - Komora daňových poradců České republiky

Interpretation of some provisions of the partnership regulation pursuant to § 2716 et seq. Act No.89/2012 Sb., the Civil Code - Chamber of Tax Advisers of the Czech Republic

Vypracování odborné studie - Bezpečnostní informační služba

Elaboration of expert study - Security Information Service (BIS)

Postup a procesy Správy uprchlických zařízení MV z pohledu de lege lata při vymáhání pohledávek vzniklých za cizinci, kteří pobývali či pobývají na území ČR ve smyslu zákona o azylu a za cizinci, kteří jsou či byli umístěni v některém ze zařízení podle ustanovení § 130 a násl. zákona o pobytu cizinců na území ČR - Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra České republiky

Procedures and Processes of the Refugee Facilities Administration of the Ministry of the Interior from the de lege lata point of view in the recovery of claims arising from foreigners residing in the Czech Republic within the meaning of the Asylum Act and for foreigners who are or have been placed in one of the facilities pursuant to Section 130 et seq. of the Act on the Residence of Foreigners in the Czech Republic - Refugee Facilities Administration of the Ministry of the Interior

Problematika blackoutu v širším slova smyslu se zvláštním zaměřením na otázky de lege ferenda - Magistrát města Plzně

Theoretical-legal analysis of the issue of blackout in the broader sense focusing on questions de lege ferenda - Municipality of Pilsen

Zápis vlastnického práva do katastru nemovitostí a běh lhůty pro podání přiznání k dani z nabytí nemovitých věci - Komora daňových poradců České republiky

Registration of the ownership rights in the Land Register and running of the deadline for filing the real estate acquisition tax return - Chamber of Tax Advisers of the Czech Republic

Vybrané otázky stavebního zákona a zákona o vyvlastnění - Magistrát města Plzně

Selected issues of the Building Law and the Expropriation Law - Municipality of Pilsen

Návrh pravidel pro prodej bytových jednotek ve vlastnictví města Přeštice v období 2018 – 2021 – Právní stanovisko – Město Přeštice

Draft Rules for Sale of Flats Owned by the Municipality of Přeštice in the Period 2018 - 2021 - Legal Opinion - City of Přeštice

Problematika vybraných otázek vztahu v rámci odborových svazů Policie ČR - 3. základní organizace Nezávislého odborového svazu Policie České republiky při Městském ředitelství v Plzni

Problems of selected relationship issues within the trade unions of the Police of the Czech Republic - 3rd basic organization of the Independent Trade Union of the Police of the Czech Republic at the Magistrate of Pilsen

Stanovení míry nutných podmínek požární a provozní bezpečnosti při provozu spalinových cest a spotřebičů paliv - Ministerstvo vnitra ČR (program Bezpečnostní výzkum pro potřeby státu, VF20152016045)

Determination of the extent of conditions which are necessary for fire and operational safety while operating with flue ways and fuel appliances - Ministry of the Interior (Czech Republic), Security Research Program for the State. Property relation between husband and wife in Jewish, Islamic and Roman - Jewish Law part - Masaryk Distinguished Chair (Interdisciplinary Center (IDC) Herzliya, Izrael)

Feuda extra curtem, Karel IV. a Nové Čechy - Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Lokti

Feuda extra curtem, Charles IV. and Bohemian Palatinate - The National Heritage Institute, Regional Professional Office in Loket

Posouzení ústavnosti novely zákona o významné tržní síle 2 - Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR

The assessment of the constitutionality of the amendment to the Act on Significant Market Power 2 - Czech Confederation of Commerce and Tourism

Posouzení ústavnosti novely zákona o významné tržní síle - Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR

The assessment of the constitutionality of the amendment to the Act on Significant Market Power - Czech Confederation of Commerce and Tourism

Strategické plánování obcí, měst a regionů: výzvy, problémy, možnosti řešení - Technologická agentura České republiky, Program na podporu aplikovaného společenskovědního výzkumu a experimentálního vývoje OMEGA, TD020323

Strategic planning of municipalities, towns and regions: challenges, problems, possibilities how to solve them - Technology Agency of the Czech Republic, The OMEGA programme to support applied social science research and experimental development, TD020323

Právní aspekty průzkumu a dobývání zlatonosných rud podle českého práva (na případu lokality Mokrsko) – obec Chotilsko

Legal Aspects of Exploration and Mining of Gold-bearing Ore under Czech Law (in the case of Mokrsko locality) - Municipality of Chotilsko

Právní úprava spolků a pobočných spolků podle občanského zákoníku se zřetelem k povinné transformaci dosavadních občanských sdružení a organizačních jednotek občanských sdružení podle přechodných ustanovení občanského zákoníku - Česká unie sportu, z.s.

Legal regulation of associations and branch associations according to the Civil Code with regard to the obligatory transformation of existing civic associations and organizational units of civic associations according to the transitional provisions of the Civil Code - Czech Union of Sport

Reflexe nového právního prostředí do hlavních normativních dokumentů spolku s členskou základnou přesahující 300.000 osob - Fotbalová asociace České republiky

Reflection of the new laws in key normative documents of a association with a membership base of over 300.000 members - Football Association of the Czech Republic

Řešení právních otázek zajištění pořádku na veřejných prostranstvích - Úřad městského obvodu Plzeň 3

Legal aspects of issues  of maintenance of Public Order in the Public Space - Pilsen City District Authority 3

Vývoj právní úpravy správy Plzeňského kraje se zaměřením na území Brd - Plzeňský kraj

The development of legal regulations of the administration of the Pilsen Region is focusing on the Brdy territory - Pilsen Region

Judicial Review in Israel in comparison to Czech Constitutional Court Jurisprudence - Masaryk Distinguished Chair (Interdisciplinary Center (IDC) Herzliya, Izrael)

Analýza současného pojetí etiky, etických a morálních norem v právním řádu ČR - Ministerstvo vnitra ČR

The analysis of contemporary conceptions of morality, ethical and moral standards in the legal order of the Czech Republic - Ministry of the Interior (Czech Republic)

Právní otázky správy majetku Statutárního města Plzeň svěřeného městskému obvodu - Úřad městského obvodu Plzeň 3

Legal issues of the administration of property of the City of Pilsen entrusted to the city district - Pilsen City District Authority 3

Komparace právní úpravy exekucí v zemích Evropské unie - Exekutorská komora České republiky

Comparison of the Enforcement Regulations in the European Union Countries - Chamber of Executors of the Czech Republic

Problematika rámcové smlouvy mezi ČR a Spolkovou republikou Německo o přeshraniční spolupráci v oblasti zdravotní záchranné služby – Krajský úřad Plzeňského kraje

The issue of the framework agreement between the Czech Republic and the Federal Republic of Germany on cross-border cooperation in the field of emergency medical services - Regional Authority of the Pilsen Region

Návrh koncepce změny právních předpisů týkající se úhrad zdravotnickým zařízením od zdravotních pojišťoven – Krajský úřad Plzeňského kraje

The Concept of changes to the relevant legislation concerning the reimbursement of medical institutions from health insurance companies - Regional Authority of the Pilsen Region

 

Vědecké projekty pro soukromý sektor

Scientific projects for the private sector

Možnosti a limity vedení exekučního řízení ve vztahu ke svěřenskému fondu de lege lata a de lege ferenda

Possibilities and limits of conducting a distraint (enforcement) procedure in relation to a trust de lege lata and de lege ferenda

Základní rizika mateřské akciové společnosti (a členů jejích volených orgánů) vyplývající z jejího případného ovlivnění její dceřiné akciové společnosti

Basic risks of the parent company (and members of its elected bodies) arising from its possible influence on its subsidiary company

Analýza citací české judikatury se zaměřením na relevanci a závaznost judikatury v českém právu a na nové citační metody v právních systémech

Analysis of citations of Czech case law with a focus on the relevance and binding nature of case law in Czech law and new citation methods in legal systems

Postavení fotbalového klubu jakožto příjemce finančních prostředků ze státního rozpočtu de lege lata a de lege ferenda

The position of the football club as the recipient of funds from the state budget from the de lege lata and de lege ferenda point of view

Přezkum pohledávek insolvenčním správcem

Review of claims by the insolvency administrator

Právní analýza problematiky dohody se zaměstnancem o zachování mlčenlivosti

Legal analysis of the issue of agreement with the employee to maintain secrecy

Řízení před Evropskou komisí a jeho vztah k § 57 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

Proceedings before the European Commission and its relation to § 57 of Act no. No. 500/2004 Coll., Administrative Code, as amended

Možnosti legislativních změn a úprav činnosti agentur práce, s akcentem na zhodnocení z hlediska fiskálních příjmů v roce 2017

Options for legislative amendments and adjustments to the activities of the work agencies with an emphasis on the evaluation of the perspective of fiscal revenue for the year 2017

Výměna akcií, přizpůsobení stanov a. s. zákonu versus předběžné opatření nařízené soudem, otázka opatrovníka obchodní korporace a ústavní pořádek ČR

Shares exchange, adjustment of the articles of association to the law vs. preliminary injuction, the issue of a custodian of a business entity and constitutional regulations of the Czech Republic

Přípustnost souběžného výkonu funkce jednatele a vedoucího odštěpného závodu ve společnosti s ručením omezeným

Admissibility of the simultaneous performance of the functions of the managing director and branch manager in a limited liability company

Možnosti legislativních změn a úprav činnosti agentur práce, s akcentem na zhodnocení z hlediska fiskálních příjmů pro rok 2016

Options for legislative amendments and adjustments to the activities of the work agencies with an emphasis on the evaluation of the perspective of fiscal revenue for the year 2016

Vypořádání výnosu z likvidačního zůstatku dceřiné společnosti státní příspěvkové organizace

Settlement of proceeds from the liquidation balance of a subsidiary of a state contributory organization

Možnosti legislativních změn a úprav činnosti agentur práce, s akcentem na zhodnocení z hlediska fiskálních příjmů

Options for legislative amendments and adjustments to the activities of the work agencies with an emphasis on the evaluation of the perspective of fiscal revenue

Analýza otázek tzv. finanční asistence v případě spořitelních a úvěrních družstev z pohledu práva EU

Analysis of the issues of the so-called financial assistance in the case of savings and credit cooperatives from the perspective of EU law

Analýza otázek tzv. finanční asistence v případě spořitelních a úvěrních družstev v ústavněprávním pojetí

Analysis of the issues of the so-called financial assistance in the case of savings and credit cooperatives in the constitutional concept

Problematika pojmu veřejné soutěže ve smyslu ustanovení § 257 TrZ

Problems of the concept of public tender within the meaning of Section 257 of the Criminal Code

Možnosti systémových změn v systému zadávání veřejných zakázek v návaznosti na snižování nákladů v odvětví stavební výroby

The possibilities options for systemic changes in the public procurement system in relation to the cost reduction in the production of building industry

Patička