Přejít k obsahu

Continuity and Discontinuity of Pre-war Legal Systems in Post-war Successor States (1918–1939). Aims of the Project

Visegrad2

The objective of the project is to integrate the Czech, Polish, Slovak, and Hungarian academic community around the issues of the legal heritage of the interwar period and to popularize joint research on this issue. This heritage can be described as difficult, because after the end of World War I, the countries of Central Europe faced the necessity of either building new legal systems or thoroughly rebuilding the existing ones. The axis of these activities was therefore the confrontation of the needs of the interwar period with the legal heritage from before 1918, generating problems regarding the continuity and discontinuity of pre-war legal systems. While research on the legal codifications of individual countries of the V4 is already far advanced, there are still no comparative approaches that would make it possible to identify the similarities and differences in the legal heritage of these countries. The research questions include, in particular, whether there are any similarities and what the differences were in dealing with problems with the codification of law in the countries of the V4 in the interwar period. It is also necessary to undertake efforts to popularize the legal identity of V4 countries through access to English-language open lectures devoted to this subject. In the dynamics of research and the dissemination of knowledge about the legal culture and identity of the V4 countries, an invaluable help will be the action of translating important interwar legal acts into English and ensuring access to them in an open access format (www.iura.uj.edu.pl).

The project is coordinated by the Faculty of Law and Administration of the Jagiellonian University (Poland). The Faculty of Law of the University of Trnava (Slovakia) and the Faculty of Law and Political Sciences of the University of Szeged (Hungary) also participate.

More information is available on the project website http://www.wyznaniowe.law.uj.edu.pl/visegrad.

The project is co-financed by the Governments of Czechia, Hungary, Poland and Slovakia through Visegrad Grants from International Visegrad Fund. The mission of the fund is to advance ideas for sustainable regional cooperation in Central Europe.

 Visegrad-Logo

Kontinuita a diskontinuita předválečných právních systémů v poválečných nástupnických státech (1918–1939). Cíle projektu.

Cílem projektu je integrovat českou, polskou, slovenskou a maďarskou akademickou obec do problematiky právního dědictví meziválečného období a popularizovat společný výzkum této problematiky. Toto dědictví lze označit za obtížné, protože po skončení 1. světové války stály země střední Evropy před nutností buď vybudovat nové právní systémy, nebo důkladně přebudovat ty stávající. Osou těchto aktivit tedy byla konfrontace potřeb meziválečného období s právním dědictvím z doby před rokem 1918, generující problémy s kontinuitou a diskontinuitou předválečných právních systémů. Zatímco výzkum právních kodifikací jednotlivých zemí V4 již značně pokročil, stále neexistují komparativní přístupy, které by umožnily identifikovat podobnosti a rozdíly v právním dědictví těchto zemí. Mezi výzkumné otázky patří zejména to, zda existují nějaké podobnosti a jaké byly rozdíly při řešení problémů s kodifikací práva v zemích V4 v meziválečném období. Je také nutné vyvinout úsilí o popularizaci právní identity zemí V4 prostřednictvím přístupu k anglickým otevřeným přednáškám věnovaným tomuto tématu. V dynamice výzkumu a šíření znalostí o právní kultuře a identitě zemí V4 bude neocenitelným pomocníkem akce překladu důležitých meziválečných právních aktů do angličtiny a zajištění přístupu k nim ve formátu otevřeného přístupu (www.iura.uj.edu.pl).

Projekt koordinuje Fakulta práva a veřejné správy Jagiellonské univerzity (Polsko) a podílejí se na něm také Právnická fakulta Trnavské univerzity v Trnave (Slovensko) a Fakulta práva a politologie Univerzity v Szegedu (Hungary).

Bližší informace jsou k dispozici na webu projektu http://www.wyznaniowe.law.uj.edu.pl/visegrad.

Projekt je spolufinancován vládami České republiky, Maďarska, Polska a Slovenska prostřednictvím visegrádských grantů z Mezinárodního visegrádského fondu. Posláním fondu je prosazovat myšlenky udržitelné regionální spolupráce ve střední Evropě.

Patička