Přejít k obsahu

Aktuálně řešené projekty

Společný příhraniční region Česko - Bavorsko. Překonání právních překážek v oblasti správy, ekonomiky, sociálních věcí a zdravotnictví - program přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko INTERREG V-A (CZ-BY)

Simulace zásahů u leteckých nehod – Ministerstvo vnitra ČR (program Bezpečnostní výzkum pro potřeby státu)

VaV inteligentních komponent pokročilých technologií pro plzeňskou metropolitní oblast – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (OPVVV)

Postup a procesy Správy uprchlických zařízení MV z pohledu de lege lata při vymáhání pohledávek vzniklých za cizinci, kteří pobývali či pobývají na území ČR ve smyslu zákona o azylu a za cizinci, kteří jsou či byli umístěni v některém ze zařízení podle ustanovení § 130 a násl. zákona o pobytu cizinců na území ČR - Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra ČR

Vybrané aspekty islámského práva - Bezpečnostní informační služba

Problematika blackoutu v širším slova smyslu se zvláštním zaměřením na otázky de lege ferenda - Magistrát města Plzně

Vybrané otázky stavebního zákona a zákona o vyvlastnění - Magistrát města Plzně

Problematika vybraných otázek vztahu v rámci odborových svazů Policie ČR - 3. základní organizace Nezávislého odborového svazu Policie České republiky při Městském ředitelství v Plzni

Specifické otázky organizace notářství ve vybraných zemích západní a střední Evropy - Notářská komora v Plzni

Analýza citací české judikatury se zaměřením na relevanci a závaznost judikatury v českém právu a na nové citační metody v právních systémech - ATLAS consulting spol. s r. o.

Vědecké zpracování vybraných kapitol z dějin Jednoty českých právníků - Jednota českých právníků

Postavení fotbalového klubu jakožto příjemce finančních prostředků ze státního rozpočtu de lege lata a de lege ferenda - FC Victoria Plzeň, a.s.

Zápis vlastnického práva do katastru nemovitostí a běh lhůty pro podání přiznání k dani z nabytí nemovitých věci - Komora daňových poradců České republiky

Možnosti a limity vedení exekučního řízení ve vztahu ke svěřenskému fondu de lege lata a de lege ferenda - Exekutorský úřad Jeseník

Patička