Přejít k obsahu

rozhodci

Pokyny pro autory časopisu Právnické listy

 1. Časopis Právnické listy se zaměřuje na teoretické otázky státu a práva. Redakce si vyhrazuje rozhodnout, zda nabízený rukopis splňuje koncepční zaměření časopisu či nikoli.
 2. Nabízený rukopis musí dále splňovat níže uvedená formální pravidla, etický kodex časopisu publikovaný na WEB a musí být doporučen k publikaci na základě anonymního recenzního řízení.
 3. Rukopis musí být zaslán redakci ve dvou formách: tzv. anonymizované formě a otevřené formě. V rámci anonymizované je třeba z rukopisu odstranit všechny informace, z kterých by bylo možné autora určit (odkazy na granty, citace autora rukopisu apod.). Redakce si vyhrazuje právo zasáhnout do této formy z důvodů důsledné anonymizace autora.
 4. Otevřená forma musí obsahovat plné jméno, příjmení a tituly autora včetně jeho pracovního zaměření, dále anglický a český název, anglický a český abstrakt maximálně v rozsahu 1500 znaků, klíčová slova v češtině a angličtině maximálně v rozsahu 5 termínů. Články by v zásadě neměly přesahovat rozsah 20 normostran (tj. 1800 znaků na straně včetně mezer).
 5. Rukopis je třeba zaslat redakci v elektronické formě elektronickou poštou na adresu lojek@kpd.zcu.cz nebo poštou na CD ve standardních textových formátech (např. MS Word). Současně s rukopisem zasílejte redakci všechny kontaktní údaje jako adresu, působiště, e-mail, telefon apod.
 6. Rukopisy a veškerou korespondenci zasílejte elektronickou poštou na adresu lojek@kpd.zcu.cz nebo poštou na adresu Právnické listy, Fakulta právnická, Západočeská univerzita v Plzni, Sady Pětatřicátníků 14, 306 14 Plzeň, Česká republika.
 7. Nevyžádané rukopisy se nevracejí.
 8. Rukopis bez formátování textu musí mít velikost písma 12, typ písma Times New Roman, řádkování 1,5, okraje na každé straně 2,5 cm a průběžné stránkování. Poznámky je třeba v rukopisu průběžně číslovat a umístit dole pod čarou. Citace musí být plně v souladu s ČSN ISO 690 a ČSN ISO 690-2.
 9. Doporučuje se přehledně členit rukopis do formálně označených odstavců, kapitol a mezititulků. Základní poznatky autora je vhodné zvýraznit v textu.
 10. Autoři jsou plně odpovědni za jazykovou a formální úroveň textu. Redakce provádí pouze nezbytné úpravy textu z hlediska požadavků formátu publikace.
 11. Nesplnění formálních požadavků má za následek odmítnutí příspěvku.
 12. Redakce přijímá pouze původní rukopisy. Je povinností autora informovat o skutečnosti, že text byl již publikován jako celek či jeho dílčí části nebo nabídnut jinému časopisu. U kvalifikačních studentských prací je třeba taktéž tuto skutečnost sdělit redakci. Zjištění nepůvodnosti příspěvku nebo zamlčení výše uvedených informací má za následek odmítnutí příspěvku k publikaci.
 13. Redakce si vyhrazuje právo prověřit původnost rukopisu. Zjištění výrazných shod s jinými články povede k zastavení recenzního řízení a odmítnutí příspěvku.
 14. Autor přípěvku bere na vědomí, že jeho příspěvek bude po zveřejnění v Právnických listech zpřístupněn také on-line uživatelům internetu a v systému ASPI. Pokud s tímto způsobem on-line zveřejnění autor nesouhlasí, musí to výslovně sdělit. Redakce si vyhrazuje právo rozhodnout, zda za těchto podmínek článek uveřejní či nikoli. Práva autora k dalšímu užití díla tím nejsou dotčena.

Pokyny pro autory – citace - vzory citací:

Kniha

KNAPP, V. Teorie práva. Praha: C. H. Beck, 1995, s. 100-105.

- u vydání se zpravidla uvádí pouze 2. a následující vydání, a to v jazyce dokumentu (3thd edition, 3. Auflage, atd.)
- v případě, že některé údaje není možné zjistit, vynecháme jej. Pokud jej přebíráme z jiného zdroje (např. databáze knihovny) použijeme hranatých závorek:

RAUSCHER, R. Staré české právo v Randově díle. Praha: [nákl. vl.], 1943, s. 5.

SOMMER, O. Prameny soukromého práva římského. 2. přeprac. vydání. [Praha]: Melantrich, [1946], s. 26. 
 

Kapitola v knize - příspěvek ve sborníku – komentáře

PAUKNEROVÁ, M. Mezinárodní právo soukromé. In: Zdeněk Masopust (ed.). Právo a stát na stránkách Právníka. Praha: Ústav státu a práva AV ČR, 2011, s. 369-370.
 
ELIÁŠ, K. Komentář k § 20i. In: J. Švestka – J. Spáčil – M. Škárová – M. Hulmák. Občanský zákoník I. § 1-459. Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2009, s. 276.
 

Článek v časopise

ŠTURMA, P. Aplikace pravidel o odpovědnosti států v mezinárodním investičním právu. Právník. 2012, roč. 151, č. 9, s. 958.

Pozn. u časopisu se uvádí ročník a číslo v jazyce dokumentu (vol./no., Jhrg./Nr. atd.)
 

Příspěvek na webové stránce

KÜHN, Z. Jak zlepšit české právní informační systémy? In: Jiné právo [online]. 23.2.2008 [2012-08-29]. Dostupné z: <http://jinepravo.blogspot.cz/2008/02/jak-zlepit-esk-prvn-informan-systmy.html>.
 
 
Článek v online časopise

DOLEŽAL, T. Kompenzační schémata v případě odpovědnosti zdravotnických pracovníků za chybně provedený lékařský zákrok: Lze nalézt inspirativní právní transplantát? Časopis zdravotnického práva a bioetiky. 2011, roč. 1, č. 2, [2012-08-29]. Dostupné z: <http://www.ilaw.cas.cz/medlawjournal/index.php/medlawjournal/article/view/8>


Příspěvky do časopisu zasílejte na tyto e-mailové adresy: lojek@kpd.zcu.cz ; marie.novotna@wolterskluwer.com
Ke stažení: Pokyny_pro-autory.pdf   a  Citacni-pokyny-pro-autory.pdf

Patička