Přejít k obsahu

rozhodci

Pravidla pro publikaci a recenzní řízení časopisu Právnické listy

Čl. 1

            (1) Časopis Právnické listy přijímá k publikaci pouze rukopisy, které odpovídají obsahovému zaměření časopisu a splňují formální náležitosti vyžadované redakcí (viz Pokyny pro autory).

            (2) Pokud rukopis nesplňuje formální náležitosti, vyzve výkonný redaktor autora k jejich odstranění. V případě, že autor nedostatky do jednoho měsíce od doručení výzvy neodstraní, výkonný redaktor předá rukopis předsedovi redakční rady, který rozhodne o zamítnutí rukopisu nebo dalším postupu.

Čl. 2

            (1) Časopis Právnické listy publikuje pouze původní rukopisy, které respektují etický kodex časopisu a obsahové zaměření časopisu.

            (2) Rukopisy, které nerespektují obsahové zaměření časopisu, etický kodex či rukopisy nepůvodní, již publikované v jiných časopisech, nebo odmítnuté v recenzním řízení časopisu předsednictvo redakční rady odmítne.

            (3) Výjimečně lze publikovat již uveřejněný rukopis, který byl publikován v zahraničí, především ve sbornících z významných světových konferencí s tím, že v něm bude výslovně uvedeno, že jde o překlad již publikovaného příspěvku, nebo jeho českou verzi, a to včetně odkazu na příslušný zdroj.

Čl. 3

            (1) Nebude-li rukopis odmítnut předsedou reakční rady z důvodů formálních či předsednictvem redakční rady z důvodů nepůvodnosti, nerespektování etického kodexu či zaměření časopisu, případně v důvodů, že již byl publikován, navrhne předseda redakční rady zahájit recenzní řízení.

            (2) Podle Pokynů pro autory je třeba dodat rukopis ve dvou verzích, tj. anonymizované formě a otevřené formě. Do recenzního řízení vstupuje pouze anonymizovaná forma rukopis. 

Čl. 4

            (1) Pro každý rukopis se určí minimálně dva recenzenti.

            (2) Jde-li o recenze, anotace nebo zprávy z vědeckého života, postačí zpravidla jeden recenzent.

            (3) Recenzenty určuje předsednictvo redakční rady časopisu z řad předních odborníků na dané téma.

Čl. 6

            (1) Recenzent posoudí rukopis v přiměřené lhůtě, zpravidla do 30 dnů od jeho předání. Neodevzdá-li recenzent posudek redakci ani po upomenutí nebo odmítne-li posudek zpracovat, určí předsednictvo bez zbytečného odkladu nového recenzenta.

            (2) Recenzent uvede v posudku stručné zhodnocení kvality rukopisu a případné připomínky nebo výhrady k jeho obsahu; v posudku uvede i závěr, zda rukopis k uveřejnění doporučuje, anebo nedoporučuje, popřípadě zda jej doporučuje k uveřejnění po přepracování (viz standardizovaný formulář pro oponenty).

            (3) Obsahuje-li posudek připomínky nebo výhrady, uvede recenzent rovněž, co autor musí zohlednit nebo co se mu ponechává jen k uvážení.

            (4) Doporučí-li recenzent rukopis k uveřejnění, vyjádří se v případech, kdy to není zjevné, do které z rubrik časopisu navrhuje rukopis zařadit.

            (5) Nebude-li posudek odpovídat ustanovením odstavců 2 až 4, vyžádá si redakce jeho doplnění a přepracování a stanoví k tomu recenzentovi přiměřenou lhůtu. V případě nedodržení této lhůty předsednictvo určí jiného recenzenta.

Čl. 7

            (1) Neshodnou-li se recenzenti v závěru o vhodnosti uveřejnění rukopisu, určí předsednictvo redakční rady dalšího recenzenta, nebo o publikaci příspěvku rozhodne samo.

            (2) V případě, že se předsednictvo neshodne, rozhodne o publikaci předseda redakční rady. O tomto rozhodnutí informuje redakční radu na jejím nejbližším zasedání.

Čl. 8

            (1) Po ukončení recenzního řízení vyrozumí redakce autora, jak bylo o jeho rukopisu rozhodnuto a seznámí autora s recenzními posudky.

            (2) Pokud autor nevyhoví připomínkám a výhradám nebo oba posudky jsou negativní, předsednictvo příspěvek odmítne publikovat.

Čl. 9

Výkonný redaktor rozhodne po projednání v předsednictvu o zařazení schválených rukopisů do jednotlivých čísel časopisu. Přitom bude podle možností dbát o tématickou vyváženost každého čísla; to neplatí, bude-li vydáno monotématické číslo zaměřené podle doporučení redakční rady souhrnně na některou ze závažných a aktuálních teoretických otázek.

Ke stažení: Pravnicke-listy_Pravidla-pro-publikaci-a-recenzni-rizeni.pdf

Patička