Přejít k obsahu

rozhodci

Etický kodex časopisu Právnické listy

Právnické listy jsou časopisem, který publikuje vědecké články v oboru státu a práva. Každý příspěvek je podroben recenznímu řízení, které se řídí Pravidly pro publikaci a recenzní řízení. Recenzní řízení je anonymní a založené určení recenzentů z řad předních odborníků na dané téma, kteří jsou nezávislí a nestranní a lze od nich důvodně předpokládat důkladné, objektivní a spravedlivé hodnocení.

Tento etický kodex obsahuje pravidla pro chování všech účastníků recenzního řízení a posuzovatelů rukopisů. Všichni autoři, členové redakční rady a recenzenti jsou povinni se těmito pravidly řídit.

1. Pravidla pro autory

1.1. Každý rukopis navrhovaný autorem k publikaci v časopisu Právnické listy musí být původním dílem. Jestliže autor tentýž rukopis nabídl jinému časopisu, musí tuto okolnost redakci neprodleně sdělit, což vede k zastavení recenzního řízení do doby, než se autor rozhodne, v kterém časopise bude o publikaci usilovat. Výjimka z principu původnosti platí pro a) konferenční příspěvky z významných mezinárodních konferencí, které byly publikovány na WEB příslušné konference a pro b) nepublikované magisterské, rigorózní, disertační a habilitační práce nebo jejich části. Skutečnosti ad a) a b) je autor povinen redakci sdělit a výslovně je v rukopisu uvést. Zamlčení výše uvedených skutečností se považuje za neetické a povede k odmítnutí rukopisu.

1.2. Za neetickou se považuje jakákoli forma plagiátorství. Vědecký článek směřuje k sdělení nových poznatků, ke kterým autor samostatně dospěl s původní argumentací. Falšování argumentů, výmysly, závažná opominutí či parafrázování cizích myšlenek bez uvedení citace má za následek odmítnutí rukopisu. Z rukopisu musí být zřejmý jeho originální přínos, který autor stručně nastíní také v českém a anglickém abstraktu. Není-li tento přínos z rukopisu patrný, bude rukopis odmítnut. Autoři jsou povinni odkazovat na díla jiných autorů, pokud použijí jejich myšlenek. Rukopis založený prokazatelně pouze na cizích myšlenkách bude odmítnut. Rukopis obsahující pouze myšlenky již publikované samotným autorem jinde bude odmítnut. Je přípustné publikovat dílčí výsledky vlastního výzkumu, ovšem za předpokladu, že každá dílčí publikace zachovává svou originalitu jak ve výzkumném cíli, tak i struktuře a obsahu. Autoři jsou srozuměni s tím, že originalita díla bude prověřena mimo jiné také pomocí programů pro rozpoznávání plagiátorství.

1.3. Autor nesmí porušovat autorské právo. V případě, že autor v rukopisu použije cizí díla (např. autorsky chráněná data, programy, tabulky či grafy), jejichž publikace vyžaduje souhlas cizího autora, zajistí si potřebný souhlas před odesláním příspěvku redakci. Fakulta právnická ZČU je jako vydavatel časopisu držitelem autorských práv na všechny články publikované v Právnických listech. K přetištění nebo k jiné formě publikace se vyžaduje souhlas redakce Právnických listů.

2. Pravidla pro členy redakční rady

2.1. Členové redakční rady jsou povinni zachovávat nezávislost a nestrannost. Je vyloučeno zneužívání postavení člena redakční rady, které by jakkoli mohlo poškodit autora rukopisu. Členové redakční rady postupují diskrétně, nestranně, pohotově a konstruktivně. Rukopisy se posuzují pouze na základě odborné kvality. Členové redakční rady se vyvarují ideologických předsudků, osobních preferencí či nerespektování metodologické plurality. 

2.2. Recenzní řízení vychází z principu výběru recenzentů z řad významných odvětvových specialistů předsednictvem redakční radou Právnických listů. Pro posouzení rukopisu je třeba nejméně dvou recenzentů. Jde-li o recenze, anotace nebo zprávy z vědeckého života, postačí zpravidla jeden recenzent. Recenzenti jakýmkoli způsobem spojení s posuzovaným autorem jsou z recenzního řízení vyloučeni. Recenzenti jsou vybíráni na základě jejich předchozích publikací, výzkumné praxe a zkušeností s recenzemi význačných děl daného oboru.

2.3.  Autor může požádat redakci o vyloučení určitého recenzenta, kterého např. považuje za podjatého. Rozhodnutí o vyloučení takového recenzenta ovšem závisí na předsednictvu redakční rady.

2.4. Redakční rada nese odpovědnost za přijetí či odmítnutí rukopisů. Ve svém rozhodování ovšem respektuje doporučení recenzentů, předsednictva redakční rady a případně redakční rady časopisu. Recenzní řízení je založeno na kolektivním rozhodnutí nezávislých recenzentů a pravidlech rozhodování podle čl. 7 Pravidel pro publikaci a recenzní řízení časopisu Právnické listy v případě neshody mezi recenzenty.      

2.5. Redakce je povinna informovat autory o výsledcích recenzního řízení.

3. Pravidla pro recenzenty

3.1. Práce recenzenta je odpovědným rozhodováním o osudu rukopisu konkrétního autora, ale i přínosu pro časopis a vědeckou komunitu. Proto recenzenti postupují objektivně a konstruktivně. Recenzenti jsou povinni odmítnout vypracovat posudek v případě, kdy pociťují hrozící nebo skutečný střet zájmů. O tomto problému bezodkladně informují redakci.

3.2. Cílem recenzního řízení je na jedné straně zajištění vysoké odborné úrovně časopisu, ale na straně druhé také snaha, aby kvalitní myšlenky neunikly pozornosti vědecké komunity.  Recenzenti přistupují k hodnocení konstruktivně, profesionálně a spravedlivě. V případě zamítnutí  rukopisu mají jasně vyjádřit důvody, které je k tomu vedly a uvést je v posudku. Jestliže mají k rukopisu výhrady, mají se snažit autorovi prostřednictvím posudku doporučit, jaké kroky by mohly vést k publikací rukopisu.  

3.3. Pokud se cítí recenzent nepříslušný k posouzení rukopisu, bezodkladně to oznámí redakci.

3.4. Veškeré kroky recenzentů musí být založeny na upřímné snaze neublížit autorům rukopisů a současně dbát na vysokou úroveň časopisu. I odmítnutí rukopisu má být učiněno přijatelnou formou s uvedením důvodů, které by mohly napomoci autorovi příště předložit kvalitnější rukopis.    

3.5. Je povinností recenzentů dodržovat předepsané lhůty a vypracovávat posudky řádně a včas.

3.6. Redakční rada si je plně vědoma, že odborná kvalita časopisu závisí především na kvalitě recenzního řízení, které musí být vedeno transparentně, spravedlivě a profesionálně, aniž by jakkoli poškodilo jednotlivé autory.

Ke stažení: Pravnicke-listy_Eticky-kodex.pdf

Patička