Přejít k obsahu

rozhodci

Jednací řád redakční rady časopisu Právnické listy

Čl. 1

            Redakční rada časopisu Právnické listy (dále jen „redakční rada“) je nejvyšším orgánem pro řízení časopisu, která rozhoduje o všech koncepčních a dalších otázkách, které ji členové rady předloží k projednání, zejména

a) schvaluje svůj jednací řád,
b) schvaluje pravidla pro publikaci v časopisu (pokyny pro autory),
c) schvaluje zásady pro oponování textů nabídnutých redakci časopisu k uveřejnění,
d) schvaluje etický kodex,
e) usnáší se o koncepčním zaměření časopisu,
f) přijímá doporučení vztahující se k otázkám týkajícím se obsahového zaměření a úpravy časopisu,
g) vyjadřuje se k etickým otázkám spojeným s texty určenými k uveřejnění nebo již v časopisu uveřejněnými,
h) vyjadřuje se k otázkám předložených k projednání členy redakční rady.

Čl. 2

            (1) Členy redakční rady jmenuje děkan Fakulty právnické Západočeské univerzity v Plzni (dále jen „FPR ZČU“) z okruhu významných odborníků oborů právních a sociálních věd, výjimečně i věd příbuzných.

            (2) V čele redakční rady je její předseda. Předsedou redakční rady je děkan FPR ZČU nebo jím jmenovaná osoba.

            (3) Předsedu redakční rady v případě potřeby zastupuje místopředseda. Místopředsedu redakční rady jmenuje děkan FPR ZČU z řad členů redakční rady.

Čl. 3

            (1) Předsednictvo redakční rady (dále jen „předsednictvo“) rozhoduje o všech otázkách náležejících redakční radě, zejména o otázkách souvisejících s publikací či odmítnutím rukopisů v době mezi zasedáními redakční rady.

            (2) V čele předsednictva je předseda redakční rady, v případě potřeby ho zastupuje místopředseda redakční rady. Další tři členy předsednictva jmenuje děkan FPR ZČU z řad členů redakční rady.

            (3) Předsednictvo rozhoduje nadpoloviční většinou všech členů. O rozhodnutích předsednictva informuje předseda členy redakční rady na nejbližším zasedání.

            (4) V případě sporných otázek rozhoduje redakční rada.

Čl. 4

            Záležitosti související s vydáváním časopisu zajišťuje výkonný redaktor. Výkonného redaktora jmenuje děkan FPR ZČU. Výkonný redaktor se účastní zasedání redakční rady a předsednictva s hlasem poradním.

Čl. 5

            (1) Redakční radu svolá zpravidla dvakrát do roka předseda redakční rady.

            (2) K mimořádnému zasedání svolá předseda redakční radu na návrh nejméně pěti členů redakční rady nebo na návrh děkana FPR ZČU.

Čl. 6

            (1) Každý člen redakční rady má právo požadovat doplnění pořadu jednání. O doplnění pořadu jednání rozhodne redakční rada.

            (2) Každý člen redakční rady má právo vyjádřit při projednávání jednotlivých bodů pořadu svůj názor, klást dotazy a uplatňovat připomínky, jakož i požadovat zaznamenat jeho odlišné stanovisko.

Čl. 7

Zasedání redakční rady řídí její předseda. Za jeho nepřítomnosti řídí zasedání redakční rady její člen, kterého tím předseda redakční rady pověří.

Čl. 8

            (1) Redakční rada je schopna usnášet se, je-li na zasedání přítomna minimálně polovina jejích členů a zároveň nejméně třetina členů externích.

            (2) Nesejde-li se na zasedání polovina členů redakční rady, hledí se na jejich rozhodnutí jako na řádně přijaté usnesení, pokud s ním na návrh předsedy vysloví v písemné formě souhlas většina všech členů redakční rady dodatečně, nejpozději však do jednoho měsíce ode dne, na který bylo zasedání svoláno.

Čl. 9

            (1) Redakční rada přijímá usnesení většinou hlasů přítomných členů. Každý člen redakční rady má jeden hlas. Obvykle se hlasuje veřejně. Na žádost alespoň třetiny přítomných členů redakční rady se hlasuje tajně.

            (2) Předseda redakční rady může navrhnout v neodkladných případech hlasování per rolam. Neprovede-li člen redakční rady hlasování v jím stanovené lhůtě, má se za to, že se zdržel hlasování. Pokud některý z členů redakční rady projeví nesouhlas s hlasováním per rolam, rozhodne se o návrhu až na nejbližším zasedání redakční rady.

Čl. 10

            (1) Ze zasedání redakční rady pořídí zápis osoba pověřená předsedou, který bude rozeslán všem členům redakční rady, děkanovi FPR ZČU, výkonnému redaktorovi a zajišťovateli vydání časopisu.

            (2) Zápis se považuje za definitivní v případě, že nikdo z členů redakční rady do jednoho týdne od data jeho rozeslání nevznesl námitky proti jeho znění.

            (3) V případě vznesení námitek proti znění zápisu členem redakční rady se o definitivním znění rozhodne na příštím zasedání redakční rady.

Ke stažení: Pravnicke-listy_Jednaci-rad-redakcni-rady.pdf

Patička