Přejít k obsahu

Stat19                         Invitation (pdf)

Mezinárodní konference

Stát a právo v běhu času 2021

Tematicky široce pojatá tradiční mezinárodní interdisciplinární konference, na které vedle právních historiků, kteří tvoří jádro vystupujících, vystupují také právníci zabývající se i dalšími odvětvími práva, historici, archiváři a další odborníci zabývající se ve své vědecké práci problematikou související s vývojem státu a práva od jeho počátků až do současnosti. Cílem konference je na rozdíl od řady úzce tematicky zaměřených akcí umožnit účastníkům prezentovat výsledky svého aktuálního výzkumu a současně také poskytnout platformu pro co nejširší setkání odborníků zajímajících se o historii práva a příbuzné obory.

Vzhledem k  situaci vzniklé rozšířením onemocnění COVID-19 způsobeným koronavirem SARS-CoV-2 byla fakulta nucena zrušit loňský ročník konference s tím, že další ročník se uskuteční v roce 2021. Vývoj pandemické situace však ukazuje, že v tradičním termínu konferenci nebude možno v kontaktní formě uspořádat ani v letošním roce. Nechceme však přerušit tradici a tak jsme se rozhodli zachovat kontinuitu těchto setkávání alespoň v podobně recenzovaného sborníku. Věříme, že Vás alespoň tato forma zaujme a podpoříte svým příspěvkem pokračování tradice našich plzeňských konferenčních setkávání.

Dovolujeme si Vás proto pozvat k účasti na publikaci v tištěném recenzovaném sborníku

Acta historico-iuridica Pilsnensia 2020 – 2021

Své příspěvky ve formě, kterou naleznete níže,

zasílejte na adresu slavikh@kpd.zcu.cz  a to do 15. 8. 2021.

 

Děkujeme za Vaše konferenční příspěvky.

za organizační tým

JUDr. et PhDr. Stanislav Balík, Ph.D.

děkan a vedoucí katedry

 

 

JUDr. Vilém Knoll, Ph.D.                                      JUDr. Mgr. Vendulka Valentová, Ph.D. 

 

Pokyny pro autory:

Rozsah příspěvku:           10 – 15 normostran textu

(větší rozsah lze případně domluvit individuálně)

Jazyk:                           český, slovenský, polský, německý nebo anglický

Resumé:                        anglické (včetně přeloženého názvu příspěvku)

Formát:                         doc, docx, rtf

Typ písma:                     Times New Roman

Velikost písma                 12

Řádkování:                     1,5

 

Součástí textu je standartní poznámkový aparát vytvořený za využití funkce vložit poznámky pod čarou.

Uveďte osobní údaje o autorovi (jméno a příjmení s tituly, pracoviště).

Případné obrázky s jasnou identifikací v názvu dodejte samostatně, v dostatečné tiskové kvalitě, každý jako zvláštní soubor. Popisky k obrázkům uveďtě ve zvláštním souboru.

 

Citační norma pro jednotlivé druhy zdrojů:

  • monografie:

GRIMM, J. Deutsche Rechtsalterthümer. Band 1. Leipzig, 1899, s. 356-385.

  • článek v periodiku:

KRÁL, V. K trestní odpovědnosti právnických osob. In: Trestněprávní revue 4, 2002, s. 25-30.

  • článek ve sborníku:

ZOULÍK, F. Soudcovské právo. In: GERLOCH, A. (ed.). Teoretické problémy práva na prahu 21. století. Pocta k 75. narozeninám prof. JUDr. Jiřího Boguszaka, DrSc., Praha, 2002, s. 93.

  • archivní pramen:

Státní okresní archiv (dále SOkA) Cheb, fond 1, Archiv města Cheb (dále fond 1), kniha č. inv. 98, Das Buch der Gebrechen, fol. 1r; Tamtéž, listina č. inv. 345.

  • edice pramenů:

ZACHOVÁ, J. (ed.). Regesta diplomatica nec non epistolaria Bohemiae et Moraviae. Pars V. Fasciculus 4. Dolní Břežany, 2004, s. 660–661, č. 1411.

  • příspěvek ve sborníku dostupném na webu:

ALBERT, P. Co jsem viděl, to jsem viděl. In: Pohledy do minulosti 2. [online], poslední revize 1998 [cit. 30. 10. 2011]. URL: <http://www.kukatko.cz/2-1998/Pohledy2.pdf>, s. 97–121.

  • webový zdroj:
  1. A., Jaroslav Heyrovský. In: Wikipedie. Otevřená encyklopedie. [online], poslední revize 28. 1. 2012 [cit. 30. 1. 2012]. URL: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Jaroslav_Heyrovsk%C3%BD>

Patička