Přejít k obsahu

Mezinárodní konference Plzeňské dny právní vědy 2018: Aktuální otázky soukromého práva

Titul-pruh2

Ve dnech 3. a 4. května 2018 uspořádala Fakulta právnická Západočeská univerzita v Plzni pod záštitou a odbornou garancí děkana doc. JUDr. Jana Paulyho, CSc. mezinárodní konferenci „Plzeňské dny právní vědy 2018: Aktuální otázky soukromého práva“. Konference navázala na tradici mezinárodních právnických konferencí pořádaných Fakultou právnickou Západočeské univerzity v Plzni a do budoucna aspiruje na pravidelné každoroční setkání nejen mladých vědeckých pracovníků a doktorandů právnických fakult z regionu střední Evropy, ale i širší odborné veřejnosti.

Cílem konference bylo poukázat z pohledu právní vědy na aktuální otázky soukromého práva a jejich důsledky v praxi, přičemž však nebyly opomíjeny ani aktuální veřejnoprávní, teoretické či historické aspekty dané problematiky.

V průběhu konference vystoupili přednášející v čele s doc. JUDr. Janem Paulym, CSc., děkanem Fakulty právnické Západočeské univerzity v Plzni, doc. JUDr. Tomášem Dvořákem, Ph.D., odborným garantem doktorského studijního programu na Fakultě právnické Západočeské univerzity v Plzni, JUDr. PhDr. Stanislavem Balíkem, Ph.D., advokátem, vedoucím české delegace při Radě evropských advokátních komor (CCBE), předsedou Výboru pro země střední a jihovýchodní Evropy (PECO) Rady evropských advokátních komor (CCBE) a emeritním soudcem Ústavního soudu ČR a doc. JUDr. Františkem Vaverou, Ph.D., LL.M., náměstkem generálního ředitele pro řízení lidských zdrojů Hasičského záchranného sboru ČR a vedoucím Katedry trestního práva FPR ZČU.

Dále se svými příspěvky vystoupili např. Mgr. Miroslav Hromada, Ph.D., soudce Krajského soudu v Plzni, JUDr. Vendula Flajšhansová, soudní exekutorka Exekutorského úřadu Plzeň – sever a členka prezidia Exekutorské komory ČR, JUDr. Zdeněk Pulkrábek, Ph.D., soudce Krajského soudu v Plzni, JUDr. et PaedDr. Jana Lindová, Ph.D., členka Katedry pracovního práva a práva sociálního zabezpečení FPR ZČU, Mgr. Michal Dittrich, advokát, Mgr. Bc. Michal Volf, interní doktorand Katedry občanského práva FPR ZČU, Mgr. Bc. Ondřej Dostál, advokát a interní doktorand Katedry obchodního práva FPR ZČU, Mgr. Jakub Hablovič, interní doktorand Katedry občanského práva FPR ZČU a mnozí další.

Plánovaným výstupem z konference bude recenzovaný sborník příspěvků přednesených na konferenci. Aktuální informace o sborníku budou dostupné na facebookových stránkách www.facebook.com/plzenskednypravnivedy.

Konference byla financována z projektu SVK č. SVK1-2018-026.

za organizační tým konference

 

Mgr. Bc. Michal Volf

JUDr. Zuzana Vostrá, Ph.D.

Mgr. Bc. Ondřej Dostál

JUDr. Mgr. Vendulka Valentová, Ph.D.

Mgr. Jakub Hablovič

Fotogalerie

Patička