Přejít k obsahu

Konference "Zaměstnanost a kontrola z hlediska pracovního práva"

pořádaná KPP FPR v Plzni, dne 1.listopadu 2019

KPPuvod

Zahájení:

Úvodního slova se ujala doc. JUDr. Jarmila Pavlátová, CSc., která přivítala všechny účastníky a poděkovala doc. JUDr. Paulymu, CSc., děkanovi FPR ZČU, za převzetí záštity nad konferencí a za jeho podporu práce katedry během celé doby ve funkci děkana fakulty. Paní docentka rovněž poblahopřála ke zvolení novému děkanovi FPR ZČU, JUDr. PhDr. Stanislavu Balíkovi Ph.D., který se následně ujal slova a také přivítal přítomné účastníky konference.

Příspěvky:

doc. JUDr. Jarmila Pavlátová, CSc., Západočeská univerzita v Plzni, vedoucí Katedry pracovního práva a práva sociálního zabezpečení

Zaměstnanost a kontrola v systému pracovního práva

Jako první s referátem vystoupila doc. Pavlátová, která stručně shrnula historický vývoj problematiky, poukázala na některé vybrané problémy postavení právní úpravy zaměstnanosti v pracovním právu a zásadní otázky zprostředkování zaměstnání v současné době (problematika nabídky a poptávky na trhu práce, postavení některých znevýhodněných skupin zaměstnanců, nové pohledy na otázky migrace a zaměstnávání cizinců). Poukázala i na trendy v praxi směrem k širšímu využívání pracovněprávních vztahů spojených se slabší právní ochranou a na některé aspekty porušování zákona nelegální prací. V této souvislosti zdůraznila význam kontroly pro pracovní právo z hlediska ochrany práv zaměstnanců, kdy byť ochrana poskytovaná obecnými soudy je velmi výrazná, často nastoupí až v okamžiku, kdy pracovněprávní vztah již skončil, nebo se jeho konec jeví nevyhnutelným. Z tohoto pohledu je nezbytným prvkem i kontrola vykonávaná inspekcí práce, neboť  zasahuje již v průběhu trvání pracovního vztahu.

KPP01

 

JUDr. Jan Horecký, Ph.D., Masarykova univerzita, vedoucí Katedry pracovního práva a sociálního zabezpečení

Účast zástupců zaměstnanců na kontrole v pracovněprávních vztazích

Na příspěvek doc. Pavlátové navázal Dr. Horecký, který se zabýval významem kontroly prováděné na pracovišti zaměstnavatele prostřednictvím zástupců zaměstnanců pro kontrolu veřejnoprávní prováděnou inspekcí práce, kterou označil za esenciální. Kontrola zástupci zaměstnanců podle něj vhodně doplňuje kontrolu inspekcí práce, neboť na jedné straně Inspekce práce sice má prostředky k nápravě závadné situace, ovšem již nemusí nutně vědět o porušování právních předpisů ze strany zaměstnavatele, zatímco zástupci zaměstnanců o porušování často vědí, avšak nemají prostředky, jak se mu bránit.

KPP06

 

prof. JUDr. Andrea Olšovská, PhD., Trnavská univerzita v Trnave, děkanka Právnické fakulty

doc. JUDr. Marek Švec, PhD., LL.M., Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

Výkon kontrolnej činnosti zástupcami zamestnancov na pracovisku a vstup na pracoviská zamestnávateľa

Na příspěvek Dr. Horeckého reagoval doc. Marek Švec, který ve svém příspěvku přiblížil problematiku kontroly vykonávanou zástupci zaměstnanců z opačného úhlu pohledu a na konkrétním případu ze Slovenska se kriticky vyjádřil k absurdní situaci, kdy odborová organizace (zástupci zaměstnanců) jedné slovenské automobilky již třetí týden v kuse provádí ničím neomezenou kontrolu na pracovišti zaměstnavatele a značně tak zneužívají své oprávnění ze slovenského zákoníku práce.

KPP07

 

Mgr. Michal Kadlec, Úřad práce ČR - Krajská pobočka v Plzni, ředitel Odboru kontrolně právního

Přehled kontrolní činnosti Úřadu práce ČR

Jako další následoval Mgr. Kadlec, který představil Úřad práce ČR a jeho současné kontrolní kompetence a za závěr svého příspěvku zmínil de lege ferenda úvahy o navrácení některých dalších kontrolních kompetencí Úřadu práce, či možnost digitalizace neschopenek uchazečů o zaměstnání.

KPP08

 

Ing. Miroslav Duchek, Oblastní inspektorát práce pro Plzeňský a Karlovarský kraj, vedoucí inspektor oblastního inspektorátu práce

Informace o systému inspekce práce ČR

První blok příspěvků zakončil Ing. Duchek, který navázal na svého předřečníka a účastníkům konference uceleně shrnul systém, činnost a oblasti působnosti inspektorátů práce. Dále reagoval i na příspěvky předřečníků, když se podělil o zkušenosti s podněty od zaměstnanců, shrnul kontrolu nelegální práce zejména co do zaměstnávání cizinců a závěrem i činnost útvaru „užovka“.

KPP09

 

Mgr. Miroslav Hromada, Ph.D., Západočeská univerzita v Plzni

Ochrana subjektivních práv z pracovněprávních vztahů

Druhý blok příspěvků zahájil Dr. Hromada, soudce Krajského soudu v Plzni, který vycházel ze své soudcovské praxe a přiblížil posluchačům reálný počet pracovněprávních sporů, které v roce 2018 rozhodoval Krajský soud v Plzni jako soud odvolací, přičemž jen u dvou případů z celkem padesáti meritorně rozhodovaných pracovní poměr stále trval. Tato čísla jsou tak kontrastem k všeobecnému právu každého domáhat se ochrany svých práv stanoveným způsobem, neboť nasvědčují, že dokud pracovní poměr trvá, zaměstnanci se v drtivé většině případů se zaměstnavatelem soudit nebudou. Na závěr svého příspěvku si položil otázku, co je možno s touto situací dělat a v odpovědi na ni – tedy že by mělo lépe fungovat kolektivní zaměstnávání – se shodl s předřečníkem Dr. Horeckým.

KPP10

 

JUDr. Andrej Poruban PhD., Univerzita Komenského v Bratislave, Katedra pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia

Družstvo jako součást trhu práce

Jako další vystoupil s příspěvkem Dr. Poruban, který ve svém příspěvku rozebral pracovní vztahy v družstvech jako alternativní možnost zajištění výdělku s ohledem na úpravu v obchodním zákoníku, kdy bylo možné pracovní poměr člena družstva modifikovat, a úpravu v zákoně o obchodních korporacích, kde tato možnost již není.

KPP11

 

Mgr. Aleš Kalvoda, Oblastní inspektorát práce pro Ústecký kraj a Liberecký kraj, vedoucí inspektor oblastního inspektorátu práce

Vybrané problémy kontrol nelegální práce a agenturního zaměstnávání

Jako další v pořadí vystoupil Mgr. Kalvoda, který nejprve shrnul oblasti kontroly inspekce práce dle zákona o zaměstnanosti a dále se věnoval nelegálnímu zaměstnávání cizinců a občanů České republiky, kde zmínil nejzásadnější problémy z praxe. Věnoval se také vývojovým trendům, které lze v kontextu nelegální práce v posledních letech spatřovat, a důvodům, které občany České republiky a cizince k nelegální práci motivují. V závěru hovořil o způsobech, jakým je nelegální práce v tuzemsku fakticky dosahováno – problému agentur práce a tzv. „pseudoagentur“ a zastřeného zprostředkování.

KPP12

 

JUDr. Jaroslav Stránský, Ph.D., Masarykova univerzita, Odborový svaz pracovníků peněžnictví a pojišťovnictví

Právní souvislosti kontroly prováděné inspekcí práce

Zastoupení předchozích příspěvků z pohledu kontrolních orgánů vyvažoval příspěvek Dr. Stránského, který představil také hledisko z opačného úhlu pohledu – kontrolovaných osob. Kriticky v příspěvku reflektoval praxi inspekce práce při provádění kontrol. Zejména zmínil nemožnost vyžadovat od kontrolovaných osob povinnosti, které nemají oporu v zákoně, ale „jen“ v metodikách Inspekce práce, zažité praxi či zvyklostech, jakož i nemožnost vyžadovat od kontrolovaných osob, aby prokázaly, že dodržují zákon. Tuto tezi podpořil úvahou, že to má být naopak kontrolor, kdo má kontrolované osobě dokázat porušování zákona – opačný postup považoval za velmi nebezpečný v demokratickém právním státě. Dr. Stránský mimo jiné zareagoval na příspěvky kolegů z inspekce práce a konstatoval jejich nelehkou pozici v případě řízení před správními soudy, především z důvodu dokazování.

KPP13

 

JUDr. Bořivoj Šubrt, Asociace pro rozvoj kolektivního vyjednávání a pracovních vztahů, předseda asociace

Jsou vhodně formulovány skutkové podstaty přestupků na úseku zaměstnanosti a soukromých pracovněprávních vztahů?

Na příspěvek Dr. Stránského navázal Dr. Šubrt, který ve svém příspěvku podrobil kritice skutkové podstaty přestupků formulovaných v zákoně o inspekci práce, zejména co do závažnosti některých postihovaných jednání i nelogicky stanovených sazeb pokut za konkrétní přestupky, a současně se podobně jako Mgr. Kalvoda vyjádřil k problematice zastřeného zprostředkování.

KPP14

 

JUDr. PhDr. Silvia Treľová, PhD., Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta managementu

Aktuálny pohľad  na nelegálne zamestnávanie v Slovenskej republike

Druhý blok příspěvků uzavřela Dr. Trel'ová, která ostatním účastníkům přiblížila vymezení a způsob postihování nelegální práce na Slovensku dle zákona č. 82/2005 Z. z. a současně shrnula údaje o kontrolách za rok 2018. Dále hovořila o vývoji v počtu nelegálních zaměstnanců, včetně počtu nelegálně zaměstnaných cizinců.

KPP15

 

JUDr. Mgr. Eva Šimečková, Ph.D., Krajský úřad Olomouckého kraje

Diskriminace při přijímaní do zaměstnání

Třetí blok příspěvků otevřela Dr. Šimečková. Nejprve uvedla výstupy zajímavého québeckého výzkumu, který se zabýval prokázáním diskriminace. Z tohoto výzkumu vyplynulo, že v Québecu se vyskytuje diskriminace na základě etnicity, naproti tomu uvedla, že z výzkumu vyplynul také pozitivní fakt, že nedochází k diskriminaci na základě pohlaví. Dále se věnovala zákazům diskriminace ve Francii a navázala situací v České republice, kde zmínila nejčastější formy diskriminace i příklady některých domněle diskriminačních inzerátů. Po zhodnocení aktuálních trendů psaní inzerátů a chyb, jakých se jejich autoři z hlediska diskriminace dopouští, se s posluchači rozloučila úsměvnou úvahou, jak by takový inzerát mohl asi napsat zkušený stabilní tým, který na trhu působí již řadu let – „starý tým nadšenců hledá kolegu“.

KPP16

 

Ing. Radovan Burkovič, Asociace Pracovních Agentur, o.s., prezident asociace

Agenturního zaměstnávání - méně regulace, více legální práce?

Jako další se slova ujal Ing. Burkovič, který reagoval na příspěvky předřečníků z inspektorátů práce. Na úvod představil Asociaci Pracovních Agentur, o.s., a dále se věnoval problémům plynoucím z existence „pseudoagentur“ – zejména rizika zapojení těchto nelegálních agentur do legální činnosti. Na závěr názorně popsal funkci nelegální agentury a důvody, proč nikdo ze zúčastněných subjektů není motivován její strukturu „rozbít“ a její fungování tak ukončit.

KPP17

 

Mgr. Michal Dittrich, Ph.D., Západočeská univerzita v Plzni

Agentura práce a zaměstnanost

S dalším příspěvkem věnovaným agenturám práce vystoupil Dr. Dittrich, který stručně nastínil problematiku, kterou se v tomto příspěvku zabýval – tedy podnětu z praxe, kdy agenturní zaměstnanec zavázal pracovněprávní vztah s uživatelem a možnosti obrany agentury z pohledu českého práva. V úvahách o řešení této otázky zmínil zejména sjednání konkurenční doložky či jiná konkrétní ujednání mezi agenturou a uživatelem a příspěvek zakončil exkurzem do práva EU.

KPP18

 

JUDr. Dominik Brůha, Ph.D., advokát

Pasti na zaměstnance a zaměstnavatele v souvislosti se skončením pracovního poměru

Jako další s příspěvkem vystoupil advokát Dr. Brůha, který zmínil nejčastější a nejzásadnější problémy pro obě strany pracovněprávního vztahu. Zmínil zejména značnou délku soudního řízení, která z mnoha důvodů poškozuje zaměstnance i zaměstnavatele, dále nepředvídatelnost judikatury v pracovněprávních věcech, problematiku ukončení pracovního poměru ze zdravotních důvodů a závěrem problémy v oblasti doručování.

KPP19

 

JUDr. Markéta Šimečková Neklová, Ph.D., Západočeská univerzita v Plzni

Potvrzení o zaměstnání a jeho význam při uplatnění na trhu práce

Jako poslední ve třetím bloku příspěvků vystoupila Dr. Šimečková Neklová, která ve svém příspěvku vycházela z vlastní advokátní praxe v oblasti pracovněprávních sporů. Vysvětlila význam potvrzení o zaměstnání a dále se zabývala různými možnostmi postupu a obrany zaměstnance, kterému bývalý zaměstnavatel odmítl po skončení pracovního poměru potvrzení o zaměstnání vydat, a dospěla k závěru, že s ohledem na význam této listiny by tomto případě bylo vhodné upravit substituční možnost jeho získání.

KPP20

 

JUDr. David Šmíd, Ph.D., advokát

Několik poznámek k zaručené mzdě v prodejnách

Poslední blok příspěvků otevřel Dr. Šmíd, který srovnával na základě nařízení vlády o minimální mzdě situaci prodavačky v malé prodejně, v hypermarketu a na čerpací stanici, kdy zkoumal rozdíl v zaručené mzdě mezi těmito zaměstnanci a opodstatněnost takového rozdílu s ohledem na rozdílné podmínky na uvedených pracovních pozicích.

KPP21

 

JUDr. Martin Janák, Západočeská univerzita v Plzni

Souběh funkcí ve světle aktuální judikatury

Jako další se ujal slova Dr. Janák, který účastníkům konference přiblížil samotný pojem souběhu funkcí i postupný vývoj judikatury soudů v této otázce, zejména s důrazem na poslední výměnu „názorů“, rozhodnutí mezi Nejvyšším soudem a Ústavním soudem.

KPP22

 

Mgr. Jakub Hablovič, Západočeská univerzita v Plzni

Atypické pracovněprávní vztahy

Konferenci uzavíral příspěvek Mgr. Habloviče, který nejprve vymezil pojem atypického právního vztahu, kdy zdůraznil jeho podstatný znak – flexibilitu, a dále se zabýval užším pojetím flexibility a jejím vlivem na vybrané pracovněprávní vztahy. Na závěr konkrétně rozebral jeden z atypických pracovněprávních vztahů – homeworking – a to jak z hlediska kritéria flexibility, tak i z hlediska problémů v situaci, kdy nejsou splněny všechny jeho pracovní podmínky.

KPP23

 

Závěrečná řeč doc. JUDr. Jarmila Pavlátová, CSc.

Na závěr konference se rozloučila s účastníky a posluchači paní docentka Pavlátová. Poděkovala za hojnou účast a projevený zájem, dále sdílela radost z množství a kvality předvedených příspěvků a v neposlední řadě i z celé řady podnětných myšlenek pro budoucí spolupráci. Doc. Pavlátová všem přítomným popřála příjemné svátky Vánoční a vyjádřila přání setkat se v obdobném složení a počtu na další konferenci.

KPP24

 

 

Foto galerie:

Patička