Přejít k obsahu
konference4
Pravo4

6. ročník mezinárodní vědecké konference uspořádaly katedry mezinárodního práva a obchodního práva FPR ZČU na téma „Odstraňování sporů“ se uskutečnil dne 20. 10. 2017 na FPR ZČU pod záštitou děkana FPR ZČU a předsedkyně Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky. Konferenci zahájila JUDr. Petra Jánošíková, PhD., proděkanka FPR ZČU, a JUDr. Marie Moravcová, tajemnice Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky. Témata 6. ročníku mezinárodní vědecké konference „Odstraňování sporů “ byla tato:

Panel   I. – Aktuální problematika rozhodčího řízení;
Panel  II. – Problematika alternativního odstraňování sporů;
Panel III. – Problematika soudního odstraňování sporů.

Účastníky 6. ročníku mezinárodní vědecké konference „Odstraňování sporů“ byli jak vědečtí pracovníci z České republiky a Slovenské republiky, tak advokáti a studenti. Účastníci z řad vědeckých pracovníků a také z řad advokátů byli z větší části také rozhodci zapsanými na listině rozhodců Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky. Konference byla věnována mimořádně aktuálnímu tématu v současnosti, které se dotýká rozhodčího řízení a řešení sporů v soudním a rozhodčím řízení. Účastníci konference se shodli na tom, že je nutné zvýšit renomé rozhodčího soudu a rozhodčího řízení jako takového i přes výpady státních představitelů proti rozhodčímu řízení. Současně byly prodiskutovány otázky spojené s odstraňování sporů a to jak formou smírčích řízení, tak i formou mediace. V diskuzi vystoupilo celkem devět řečníků s velmi hodnotnými příspěvky, které byly úvodem pro bohatou diskuzi k jednotlivým tématům. Závěrem se účastníci konference shodli na přínosu konání této jak pro vědu, tak pro praxi. Z konference bude vydána monografie složená z příspěvků konferujících, financovaná z větší části FPR ZČU a z menší části Rozhodčím soudem při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky.

JUDr. Oto Kunz, CSc.
vedoucí KMP FPR ZČU

Patička