Přejít k obsahu

NadejePravVedy3


Fakulta právnická Západočeské univerzity v Plzni


pořádala mezinárodní konferenci mladých vědeckých pracovníků

 

NADĚJE PRÁVNÍ VĚDY 2019

„Právní věda v praxi“

ve dnech 12. - 13. září 2019 v Plzni.

 

Záštitu nad konferencí převzal děkan Fakulty právnické Západočeské univerzity v Plzni  doc. JUDr. Jan Pauly, CSc.

Jako vždy byla konference otevřena doktorandům i vědeckým a akademickým pracovníkům, i odborné veřejnosti. Konference přinesla aktuální témata právní vědy a její aplikace v praxi a skládala se z následujících oblastí:

veřejné právo, soukromé právo, aplikační praxe, právní dějiny a teorie práva

 

Program konference  12. 9. 2019  v  Kalikovském mlýně

14:00-15:00 Registrace a coffee break

15:00-15:15 Zahájení
                   JUDr. Vilém Knoll, Ph.D., proděkan pro vědu a výzkum
                   prof. JUDr. Přemysl Raban, CSc., předseda oborové rady

15:15-15:30 doc. JUDr. Tomáš Dvořák, Ph.D. (Fakulta právnická, ZČU)
                  „Světla a stíny navrhované novelizace právní úpravy bytového spoluvlastnictví“

15:30-15:45 doc. JUDr. Jarmila Pavlátová, CSc. (Fakulta právnická, ZČU) „Pracovní právo“

15:45-16:00 JUDr. Zdeněk Pulkrábek, Ph.D. (Fakulta právnická, ZČU)
                   „Námitka promlčení – hmotněprávní nebo procesní?“

16:00-16:15 Mgr. Tomáš Křivka (Fakulta právnická, ZČU)
                   „Přispívají nadnárodní právnické osoby ke sjednocování soukromého práva v EU?“

16:15-17:00 Coffee break

17:00-17:15 Mgr. Vojtěch Vrba (Fakulta právnická, ZČU)
                   „Teoretické otázky institutu společné havárie“

17:15-17:30 Mgr. Jiří Vodička (Právnická fakulta, Masarykova univerzita)
                   „Možné implikace rozhodnutí Tribunálu T-339/16“

17:30-17:45 Mgr. Andrea Hodinová (Fakulta právnická, ZČU)
                   „Uzavření registrovaného partnerství“

17:45-18:00 Mgr. Marián Byszowiec (Fakulta právnická, ZČU)
                   „Přípravné řízení v politických procesech v letech 1948 až 1952“

18:00-18:15 Mgr. Ondřej Zelenka (Bezpečnostně právní akademie Plzeň)
                   „Odměna advokáta - náhrada cestovních výdajů se zaměřením na judikaturu“

18:15-18:30 David Potužák (Fakulta právnická, ZČU)
                   „Reforma společného evropského azylového systému“

19:00-20:00 Večeře

20:00-22:00 Společenská část konference

 

Program konference  13. 9. 2019  v  Sadech Pětatřicátníků

10:00-10:30 Registrace a coffee break

10:30-10:45 JUDr. Miroslav Fico, PhD. (Právnická fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach)
                   „Súkromná žaloba v rozhodovacej činnosti Najvyššieho súdu Československej republiky.“

10:45-11:00 Mgr. Eliška Fischerová (Fakulta právnická, ZČU)
                   „Změny v evidenci skutečných majitelů.“

11:00-11:15 JUDr. Vladislav Vnenk (Fakulta právnická, ZČU)
                   „Podstata zásady zákazu zneužití práva.“

11:15-11:30 JUDr. Pavla Buriánová (Fakulta právnická, ZČU)
                   „Rozhodnutí soudu bez nařízení jednání v civilním řízení.“

11:30-12:15 Coffee break

12:15-12:30 Mgr. Bc. Kateřina Heřmanová (Fakulta právnická, ZČU)
                   „Opatrovník obchodní korporace a jeho právní postavení.“

12:30-12:45 Bc. Denisa Kotroušová (Fakulta právnická, ZČU)
                   „K (ne)existenci "práva na dítě" - aneb Osvojení = "právo na dítě"?“

12:45-13:00 Aneta Schwarzová (Fakulta právnická, ZČU)
                   „Inter a trans sportovci aneb současný otazník ženských sportovních soutěží“

- - -

Organizační tým:

   JUDr. Vilém Knoll, Ph.D.

   JUDr. Jindřich Psutka, Ph.D.

   Mgr. Bc. Kateřina Gvardová

   Mgr. Jakub Hablovič

   JUDr. Vladislav Vnenk

 

Kontakt:

   Mgr. Jakub Hablovič

   JakubHablovic@seznam.cz

 

Registrace účastníků se prováděla elektronicky do 6. 9. 2019 na webové stránce  https://fpr.zcu.cz/Nadeje-pravni-vedy

Konferenční poplatek činil 900 Kč/ 35 EUR

Konferenční poplatek byl splatný do 6. 9. 2019

Poplatek se hradil bezhotovostně na účet vedený u Komerční banky, č. ú.  4811530257/0100
Variabilní symbol: 323214

Konstantní symbol: 0308
Zpráva pro příjemce: příjmení a jméno

Údaje pro platby ze zahraničí:
Příjemce / Beneficiary: Zapadoceska univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň, Czech Republic
Bank transfer to: Komerční banka, a.s., Goethova 1, 305 95 Plzeň, Czech Republic

SWIFT address : KOMBCZPPXXX
číslo účtu pro platby v CZK/ account number for CZK payments: 4811530257

IBAN: CZ8101000000004811530257
číslo účtu pro platby v EUR/ account number for EUR payments: 4845500267

IBAN: CZ0401000000004845500267
Bankovní kód / Bank Code: 0100
Variabilní symbol / Variable symbol: 323207
Konstantní symbol / Constant symbol: 0308
Zpráva pro příjemce / Details of payment : příjmení a jméno / Name and Surname
Poplatek / Charles - details: OUR

Ubytování nebylo zajištěno ani hrazeno. Doporučujeme ubytování v okolí centra města.

Přehled ubytování na adrese https://www.plzen.eu/turista/ubytovani-a-gastronomie/ubytovani-a-gastronomie.aspx

Patička