Přejít k obsahu

Stat19                         Invitation (pdf)

Fakulta právnická Západočeské univerzity v Plzni

si vás dovoluje pozvat

na tradiční mezinárodní konferenci

Stát a právo v běhu času 2022

která se bude konat v Plzni ve dnech 23. a 24. 6. 2022.

 

Tematicky široce pojatá mezinárodní interdisciplinární konference, na které vedle právních historiků, kteří budou jistě tvořit jádro vystupujících, uvítáme také účast právníků zabývajících se i dalšími odvětvími práva, historiků, archivářů, archeologů a dalších odborníků zabývajících se ve své vědecké práci problematikou související s vývojem státu a práva od jeho počátků až do současnosti. Cílem konference je na rozdíl od řady úzce tematicky zaměřených akcí umožnit vystupujícím prezentovat výsledky svého aktuálního výzkumu a současně také poskytnout platformu pro co nejširší setkání odborníků zajímajících se o historii práva a příbuzné obory.

Předpokládaná délka konferenčních příspěvků je cca 15 min. Z odevzdaných příspěvků bude sestaven recenzovaný sborník.

 

Jednací jazyky: čeština, slovenština, polština, němčina, angličtina

PROGRAM KONFERENCE JE K DISPOZICI ZDE.

Pro on-line připojení na konferenci použijte link: https://cesnet.zoom.us/j/93250083944.

V případě problémů s připojením kontaktujte Mgr. Vojtěcha Vrbu (vrbav@kpd.zcu.cz).

Přihlášky spolu s anotacemi konferenčních příspěvků prosíme vyplnit elektronicky nejpozději do 31. 5. 2022 na adrese: http://fpr.zcu.cz/State-Law.

 
 

Konferenční poplatek v korunách (Kč 1.500,--) prosíme zaplatit do 31. 5. 2022 na náš účet

vedený u Komerční banky, č. ú. 4811530257/0100

Variabilní symbol: 324003

Konstantní symbol: 0308

Zpráva pro příjemce: příjmení a jméno

 

Konferenční poplatek v eurech (EUR 55,--) prosíme zaplatit do 31. 5. 2022 na náš účet:

Příjemce / Beneficiary:  Zapadoceska univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň, Czech Republic

Bank transfer to:  Komerční banka, a.s., Goethova 1, 305 95 Plzeň, Czech Republic

SWIFT address:  KOMBCZPPXXX

číslo účtu / account number: 4845500267

IBAN: CZ0401000000004845500267

Bankovní kód / Bank Code: 0100

Variabilní symbol / Variable symbol: 324003

Konstantní symbol / Constant symbol: 0308

Zpráva pro příjemce / Details of payment: příjmení a jméno / Name and Surname

Poplatek / Charles-details: OUR

 

Ubytování není zajišťováno ani hrazeno. Doporučujeme hotely v okolí sídla fakulty – přehled dostupný například na https://www.visitplzen.eu/ubytovani/.

 

za organizační tým

JUDr. et PhDr. Stanislav Balík, Ph.D.

děkan a vedoucí katedry

 

doc. JUDr. Vilém Knoll, Ph.D.                              JUDr. Mgr. Vendulka Valentová, Ph.D.

 

Kontakt: Hana Slavíková, tel. 37763 7259, slavikh@kpd.zcu.cz

 

Pokyny pro autory příspěvků do sborníku:

Rozsah příspěvku:           10 – 15 normostran textu

(větší rozsah lze případně domluvit individuálně)

Jazyk:                            český, slovenský, polský, německý nebo anglický

Resumé:                        anglické (včetně přeloženého názvu příspěvku)

Formát:                          doc, docx, rtf

Typ písma:                      Times New Roman

Velikost písma:               12

Řádkování:                     1,5

Součástí textu je standartní poznámkový aparát vytvořený za využití funkce vložit poznámky pod čarou.

Uveďte osobní údaje o autorovi (jméno a příjmení s tituly, pracoviště).

Případné obrázky s jasnou identifikací v názvu dodejte samostatně, v dostatečné tiskové kvalitě, každý jako zvláštní soubor. Popisky k obrázkům uveďte ve zvláštním souboru.

 

Citační norma pro jednotlivé druhy zdrojů:

  • monografie:

GRIMM, J. Deutsche Rechtsalterthümer. Band 1. Leipzig, 1899, s. 356-385.

  • článek v periodiku:

KRÁL, V. K trestní odpovědnosti právnických osob. In: Trestněprávní revue 4, 2002, s. 25-30.

  • článek ve sborníku:

ZOULÍK, F. Soudcovské právo. In: GERLOCH, A. (ed.). Teoretické problémy práva na prahu 21. století. Pocta k 75. narozeninám prof. JUDr. Jiřího Boguszaka, DrSc., Praha, 2002, s. 93.

  • archivní prameny:

Státní okresní archiv (dále SOkA) Cheb, fond 1, Archiv města Cheb (dále fond 1), kniha č. inv. 98, Das Buch der Gebrechen, fol. 1r; Tamtéž, listina č. inv. 345.

  • edice pramenů:

ZACHOVÁ, J. (ed.). Regesta diplomatica nec non epistolaria Bohemiae et Moraviae. Pars V. Fasciculus 4. Dolní Břežany, 2004, s. 660–661, č. 1411.

  • příspěvek ve sborníku dostupném na webu:

ALBERT, P. Co jsem viděl, to jsem viděl. In: Pohledy do minulosti 2. [online], poslední revize 1998 [cit. 30. 10. 2011]. URL: <http://www.kukatko.cz/2-1998/Pohledy2.pdf>, s. 97–121.

  • webový zdroj:
  1. A., Jaroslav Heyrovský. In: Wikipedie. Otevřená encyklopedie. [online], poslední revize 28. 1. 2012 [cit. 30. 1. 2012]. URL: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Jaroslav_Heyrovsk%C3%BD>

Patička