Přejít k obsahu

Public Law - Právo veřejné

In the time of the covid pandemic, the public law is undergoing a hard test. Particularly it is a discussion about individual public rights that is experiencing a huge boom in connection with the necessity of regulation not only public but even private lifes of individuals. However this section discusses not only the issues related to the current crisis, but also topics almost age-old, that belong to the concept of public law since ever.

Veřejné právo prochází v době covidové těžkou zatěžkávací zkouškou. Zejména diskuse o subjektivních veřejných právech jedince zažívá obrovský boom, a to v souvislosti s nutností regulovat nejen veřejný, ale i soukromý život jedinců. Přesto se sekce zabývá nejen otázkami souvisejícími s aktuální krizí, ale i otázkami takřka odvěkými, které k pojmu veřejného práva patří.

 

Chair of the session is JUDr. Vladislav Vnenk, Ph.D., lecturer at the department of Constitutional and European Law of the Faculty of Law of the University of West Bohemia.

Moderuje JUDr. Vladislav Vnenk, Ph.D., odborný asistent katedry ústavního a evropského práva Fakulty právnické Západočeské univerzity v Plzni.

Contakt: vnenk@kup.zcu.cz

Meet - Odkaz k připojení:  https://meet.google.com/mfo-teif-isg

 

Session programme - program:

 

9:00 - 9:10      Ing. Marcela Hradecká, Ph.D.      

Současný vývoj zásad správy daní

9:10 - 9:20      doc. JUDr. Vieroslav Júda, Ph.D. 

Erózia práva v covidovej dobe. Cesta do pekla dláždená dobrými úmyslami?!

9:20 - 9:30      doc. JUDr. Milan Sudzina, Ph.D.  

Malý konkurz v Slovenskej republike od 1. januára 2021

9:30 - 9:40      JUDr. Simona Heseková, Ph.D.    

Legislatívne výzvy pri posudzovaní schopnosti spotrebiteľa splácať úver

9:40 - 9:50      Mgr. et Mgr. Silvia Capíková, Ph.D.        

Od zdravotnej polície k e-karanténe

 

9:50 - 10:00    diskuze

 

10:00 - 10:10  JUDr. Barbora Havlíková, LL.M.

Povinné očkování proti onemocnění covid-19 aneb ukládá mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví povinnost očkování nepřímo?

10:10 - 10:20 JUDr. Júlia Ondrová, PhD., Mgr. Michal Úradník        

Primeranosť dĺžky konania orgánov verejnej moci ako podmienka práva na spravodlivý proces

10:20 - 10:30 JUDr. Vladimír Minčič, Ph.D.      

Preskúmateľnosť rozhodnutia rozhodcu pri kolektívnych pracovnoprávnych sporoch súdmi

10:30 - 10:40 JUDr. Mgr. Otakar Koutenský     

Zánik účinků příkazu k úhradě nákladů exekuce

10:40 - 10:50 JUDr. Ing. Martin Štika     

Náklady exekuce v souvislostech aktuální legislativy a ekonomické situace

 

10:50 - 11:00  diskuze

 

11:00 - 11:10 JUDr. Jitka Wolfová           

Aktuální pojetí nezávislosti a nestrannosti soudního exekutora pohledem Ústavního soudu ČR

11:10 - 11:20 JUDr. Bc. Filip Balla           

Prihlasovanie pohľadávok v oddlžovacom konkurze

11:20 - 11:30 JUDr. Diana Kantorová     

Právní věda v turbulentních podmínkách ochrany veřejného zdraví

11:30 - 11:40 JUDr. Martin Mandula      

Európska právna úprava platobného rozkazu

11:40 - 11:50 JUDr. Adam Jareš   

Zásada nediskriminace elektronického podpisu dle nařízení eIDAS v kontextu českého civilního procesu a judikatury

 

11:50 - 12:00 diskuze

 

12:00 - 12:30  oběd   

 

12:30 - 12:40  JUDr. Petr Kulawiak          

Přípravné jednání - užitečný nástroj nebo jen nadbytečné ustanovení?

12:40 - 12:50  Mgr. Patrik Mário Čerňanský      

Zasadnutia obecných zastupiteľstiev v Slovenskej republike počas pandémie Covid-19

12:50 - 13:00  Mgr. Ján Pollák       

Žaloba na obnovu konania ako mimoriadny opravný prostriedok v správnom súdnictve v minulosti a dnes

13:00 - 13:10  JUDr. Lukáš Tomaš

Termín a náklady na miestne referendum v rozhodovacej činnosti českých správnych súdov

13:10 - 13:20  JUDr. Tomáš Zajíček          

Správce pozůstalosti a jeho role v občanském soudním řízení

 

13:20 - 13:30  diskuze

 

13:30 - 13:40  Mgr. Ondřej Mach  

Mimořádná úhrada zdravotních služeb z prostředků veřejného zdravotního pojištění dle ust. § 16 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění

13:40 - 13:50  Žaneta Hošková       

Otázky spojené s právní povahou provozního řádu zdravotnického zařízení v souvislosti s právem na svobodný přístup k informacím

13:50 - 14:00  JUDr. Miroslav Chupáč     

Spotřebitelský úvěr - limity úrokových sazeb z hlediska soudní judikatury

 

14:00 - 14:10  závěrečné slovo moderátora

Patička