Přejít k obsahu

Private Law - Soukromé právo

„Ius publicum id est quod ad statum rei romanae spectat, ius privatum ad utilitatem singulorum pertinet,“ once said classical jurist Ulpian. Roman empire had fallen centuries ago, however questions remain - what is the position of an individual in contemporary private law? How could be an individual actually understood in private law? And how does the enforceability of one´s rights and duties function? Such issues will be discussed in the session of private law.

 „Ius publicum id est quod ad statum rei romanae spectat, ius privatum ad utilitatem singulorum pertinet,“ pravil kdysi klasický právník Ulpianus. Římský stát již padl před mnoha stoletími, avšak otázky zůstávají – jaká je pozice jednotlivce v současném soukromém právu? Jak lze vůbec jedince v soukromém právu chápat? A jak je to s vymahatelností jeho práv a povinností? Takovými a dalšími problémy se zabývá sekce soukromého práva.

 

Chair of the session is Mgr. Jakub Hablovič, a Ph. D. candidate at department of Civil Law of the Faculty of Law of the University of West Bohemia in Pilsen.

Moderuje Mgr. Jakub Hablovič, doktorand katedry občanského práva Fakulty právnické Západočeské univerzity v Plzni.

Contact: hablovic@kpo.zcu.cz

Meet - Odkaz k připojení: https://meet.google.com/onh-zybh-thr

 

Session programme - program sekce:

 

9:00 - 9:10      Dr Ewelina Badura 

Nowa ustawa deweloperska. Zmiany w polskich przepisach od lipca 2022r. 

9:10 - 9:20      Ing. Mgr. et Mgr. Jan Siostrzonek, MBA

Náhrada za vyvlastnění v tuzemské právní úpravě.

9:20 - 9:30      JUDr. Ing. Karin Raková, Ph.D. MBA.   

Tranzícia a jej vplyv na dedičské vzťahy.

9:30 - 9:40      Eliza Komierzyńska-Orlińska, Ph.D.       

Case studies on the basis of the Entrepreneurs’ Law Act of the 6th of March 2018 - exclusions from the application of the provisions of the Act and unregistered activity as a new institution for entities conducting economic activity on the smallest scale

9:40 - 9:50      JUDr. Vladimír Filičko, Ph.D., Mgr. Michal Sokol        

Náležitosti zmluvy o spotrebiteľskom úvere v podmienkach Slovenskej republiky a Česka

 

9:50 - 10:00    discussion

 

10:00 - 10:10  JUDr. Marian Horváth, Ph.D.      

Osobitosti dedenia podľa občianskeho práva Slovenskej republiky

10:10 - 10:20 Mgr. Lukáš Macko  

Umelá inteligencia ako autor umeleckého diela

10:20 - 10:30 JUDr. Lucia Petríková, Ph.D.       

Domácka práca, telepráca a home office v podmienkach pracovného práva Slovenskej republiky - aktuálny stav

10:30 - 10:40 JUDr. Marek Maslák, Ph.D.          

Vysporiadanie sa s inštitútom neznámeho (nezisteného) vlastníka

10:40 - 10:50 Mgr. Vojtěch Jirásko          

Vybrané problematické aspekty agenturního zaměstnávání

 

10:50 - 11:00  discussion

 

11:00 - 11:10 JUDr. Jan Rosůlek  

Pojistný zájem

11:10 - 11:20 JUDr. Dominik, Čipka       

Právna ochrana nezapísaného označenia

11:20 - 11:30 Mgr. Filip Horák     

Mezery v úpravě právních forem investičních fondů

11:30 - 11:40 Mgr. Vladimír Kolář          

Neurčitá lhůta „bez zbytečného odkladu“ a její reálné aplikační obtíže

11:40 - 11:50 Mgr. Jan Knobloch 

Promlčení nároku ze smlouvy o zápůjčce peněz neúročené a bez sjednání doby vrácení zápůjčky

 

11:50 - 12:00 discussion

 

12:00 - 12:30  lunch  

 

12:30 - 12:40  JUDr. Pavla Buriánová      

Vybrané otázky související s vlastnictvím motorového vozidla nezletilým

12:40 - 12:50  Mgr. Bc. Denisa Kotroušová          

Změnou zákona o mezinárodním právu soukromém o krok blíže manželství osob téhož pohlaví?

12:50 - 13:00  Adéla Strejcová        

Discrimination perpetrated by ATS systems in perspective of both contemporary and proposed EU law

13:00 - 13:10  Mgr. Bc. Andrea Byszowiecová     

Osvojení dětí osobami stejného pohlaví a registrovanými partnery

13:10 - 13:20  JUDr. Štefan Varholík        

Náhrada nemajetkovej ujmy spôsobenej porušením práva na know-how

 

13:20 - 13:30  discussion

 

13:30 - 13:40  Mgr. Zuzana Durajová       

Institut pacientského důvěrníka jako cesta ke zlepšení přístupu lidí v nedobrovolné hospitalizaci ke spravedlnosti

13:40 - 13:50  JUDr. Aneta Schwarzová   

Důstojná smrt - aktuální právní úprava v České republice a vybraných státech v zahraničí a úvahy de lege ferenda

13:50 - 14:00  JUDr. Zdeněk Knaizl          

Nezbytná cesta ve světle aktuální judikatury

14:00 - 14:10  JUDr. Ivana Semanová       

Výkon práv a povinností vyplývajúcich z pracovnoprávnych vzťahov a ich súlad s dobrými mravmi

14:10 - 14:20  Mgr. Tomáš Veselý  

Povinnost zaměstnance k náhradě škody vůči třetí osobě

14:20 - 14:30  JUDr. Bc. Michal Volf

Volby volených orgánů spolků v "době covidové" 

 

14:30 - 14:40 discussion


14:40 - 14:50  final remarks by the session chair - závěrečné slovo moderátora

 

Patička