Přejít k obsahu

Commercial, Criminal and Administrative Law

Obchodní, trestní a správní právo

 

This section collects contributions dancing on the edge of private and public law, since as long as the property exists, so does the property delinquency. And especially the related issues represent the core of topics discussed here. Nevertheless, classical disciplines and institutes of particular branches are not left out.

Sekce shromažďuje příspěvky tančící na rozhraní soukromého a veřejného práva, neb jak staré je vlastnictví, tak stará je pravděpodobně majetková delikvence. A zejména problémy s ní související jsou jádrem mnoha problematik zde prezentovaných. Klasické disciplíny a instituty jednotlivých odvětví přitom nejsou opominuty.

 

Chairs of the session are Mgr. Karolína Hanzlová and Mgr. Bc. Denisa Kotroušová, Ph. D. candidates at department of Civil Law of the Faculty of Law of the University of West Bohemia in Pilsen.

Moderují Mgr. Bc. Denisa Kotroušová a Mgr. Karolína Hanzlová, doktorandky katedry občanského práva Fakulty právnické Západočeské univerzity v Plzni.

Contact: hanzlova@ktr.zcu.cz , dkotrous@kpo.zcu.cz

Odkaz k připojení: https://meet.google.com/fiq-xdfb-rwk

 

Session programme - program:

 

9:00 - 9:10      dr. Marta Mozgawa-Saj      

Zabójstwo eutanatyczne w kodeksach karnych obowiązujących na ziemiach polskich w XX i XXI wieku

9:10 - 9:20      doc. JUDr. Ľubomír Čunderlík, Ph.D., Mgr. Andrea, Szakács, Ph.D.

Niekoľko poznámok k vybraným okruhom správneho trestania vo finančnom práve

9:20 - 9:30      doc. JUDr. Katarína Ševcová, Ph.D.        

Viazanosť civilného súdu rozhodnutím v trestnom konaní

9:30 - 9:40      doc. PhDr. PaedDr. Slávka Krásna, Ph.D. et Ph.D.       

Kolektívne investovanie ako súčasť európskeho práva

9:40 - 9:50      JUDr. Yana Daudrikh, Ph.D.        

Právna úprava postavenia poskytovateľov služieb kryptoaktív z pohľadu odporúčaní Finančnej akčnej skupiny a návrhu nariadenia o trhoch s kryptoaktívami

 

9:50 - 10:00    discussion

 

10:00 - 10:10  JUDr. Mgr. Lukáš Hendrych        

Aktuální vývoj europeizace trestního práva v oblasti zajišťování důkazů, zajišťování majetku a konfiskace majetku v trestních věcech

10:10 - 10:20 JUDr. Aneta Kšenžighová, MBA  

Postavenie štátneho podniku v slovenskej právnej úprave

10:20 - 10:30 Mgr. Josef Čabrádek          

Zbraňová amnestie - bilance, důsledky a perspektivy

10:30 - 10:40 JUDr. Martina Kurejová   

Súčasná právna úprava pomoci obetiam trestných činov v Slovenskej republike a jej aplikácia v praxi

10:40 - 10:50 JUDr. Eva Balážová, JUDr. Marta Hlaváčová, JUDr. Jozef Michalko

Zmeny v právnej úprave inštitútu väzby

 

10:50 - 11:00  discussion

 

11:00 - 11:10 JUDr. Marián Gešper         

Obligatórne a fakultatívne orgány obchodných spoločností a ich úprava v právnom poriadku Slovenskej republiky

11:10 - 11:20 JUDr. Petr Papež    

Velká novela zákona o obchodních korporacích (společnost s ručením omezeným)

11:20 - 11:30 Mgr. Marko Putera 

Tokenizácia obchodných spoločností

11:30 - 11:40 Mgr. Elena Lazoríková       

Zneužívanie systému dane z pridanej hodnoty v Slovenskej republike

11:40 - 11:50 Mgr. Daniel Burda  

Kouzla s právními formami aneb různá opatření v době kovidové

11:50 - 12:00 Mgr. Diana Repiščáková    

Extrémizmus na štadiónoch

12:10 - 12:20  Martin Slovák          

Náležitosti vazebního rozhodnutí v ústavněprávních souvislostech

 

12:20 - 12:30  discussion

 

12:30 - 12:40  final remarks by the session chair - závěrečné slovo moderátora

Patička