Přejít k obsahu


Setkání kateder občanského práva

a konference Aktuální výzvy soukromého práva

Setkani_fpr3

Ve dnech 3. a 4. října 2019 proběhlo pod záštitou Fakulty právnické ZČU v Plzni setkání kateder občanského práva spojené s následnou odbornou mezinárodní konferencí.

Setkání kateder občanského práva je tradiční akcí, na níž se scházejí akademičtí pracovníci působící na katedrách občanského práva všech českých a slovenských právnických fakult.Fakulta právnická ZČU v Plzni byla pořadatelem tohoto střetnutí, které se koná pravidelně každé dva roky, vůbec poprvé. Více než šedesát účastníků zastupovalo rovnoměrně všechny tuzemské právnické fakulty (PF MU Brno, PF UPOL Olomouc, PF UK Praha a FPR ZČU v Plzni), jakož i čtyři právnické fakulty ze Slovenské republiky (PF UK v Bratislave, FP Paneurópské vysoké školy, PF UPJŠ Košiciach a PF TU v Trnave). 

Setkání, které se konalo v prostorách Hotelu Purkmistr – Pivovarský dvůr v Plzni – Černicích, slavnostně zahájil děkan Fakulty právnické ZČU v Plzni a současně vedoucí katedry občanského práva, Doc. JUDr. Jan Pauly, CSc., který všechny účastníky srdečně přivítal a seznámil je s bližším harmonogramem celé dvoudenní kombinované akce. Program se přidržel dlouhodobě ověřené podoby, která vyváženě kombinuje aspekty pedagogické, odborné a společenské.

První den byl vyhrazen především vystoupením vedoucích jednotlivých kateder. Ti v samostatných prezentacích nejprve seznámili ostatní účastníky setkání s přítomnými členy vlastních kateder a následně se zaměřili na otázky spojené s výukou občanského práva a studiem na jednotlivých fakultách a katedrách. Pozornost řady vystoupení byla zacílena na problematiku akreditací. Probírána též byla struktura již akreditovaných studijních programů, jakož i aktuální otázky související s probíhajícími akreditačními řízeními a změnami, které jejich případné přijetí přinese ve výuce občanského práva. Opomenuty nezůstaly zkušenosti s examinací a dalším hodnocením studijních výsledků, jakož ani možnosti nahrazení stávajících způsobů prověřování znalostí studentů. Následná živá diskuse účastníků nad danými tématy a nad souvisejícími otázkami pedagogické praxe se plynule přenesla i do večerní neformální části setkání.

Druhý den byl věnován mezinárodní odborné konferenci Aktuální výzvy soukromého práva. S příspěvky zaměřenými na vybrané otázky soukromého práva hmotného i civilního práva procesního postupně vystoupili Prof. JUDr. Peter Vojčík, CSc. (Aktuálne otázky známkového práva); Doc. JUDr. Renáta Bačárová, PhD., LL.M. (Aktuálne otázky autorského práva); Doc. JUDr. Marianna Novotná, PhD. (Aktualny stav priprav normativnej upravy nahrady nemajetkovej ujmy sekundarnych obeti v SR); Doc. JUDr. Markéta Selucká, Ph.D. (Odpovědnost za vady při prodeji zboží v obchodě ve světle nové směrnice EU); Doc. JUDr. Ondřej Frinta, Ph.D. (Dluhy dětí z jízdy na černo - se zvláštním zřetelem k Plzni); Doc. JUDr. Petr Smolík, Ph.D. (Quo vadis, oddlužení?); Doc. JUDr. Tomáš Dvořák, Ph.D. (O obecném akcesorickém spoluvlastnictví); JUDr. Katarína Gešková, Ph.D. (Žaloby o určenie neprijateľnosti zmluvných podmienok v spotrebiteľských zmluvách); JUDr. Dita Frintová, Ph.D. (Procesní pohled na problematiku dětských dlužníků); JUDr. Tomáš Holčapek, Ph.D. (Zjišťování skutkového stavu a jeho přezkum v odvolacím řízení); JUDr. Miroslav Sedláček, Ph.D., LL.M. (O stranách ve sporu); JUDr. Jitka Wolfová (Zavedení místní příslušnosti soudních exekutorů a jejich exekutorských úřadů /tzv. teritoriality/ jako významný protikorupční prostředek).

Všechny přednesené příspěvky byly zaměřeny na velmi aktuální problémy a vyvolaly značnou odezvu u posluchačů, která se projevila v živé diskusi ke každému z vystoupení. S příspěvky, které nebylo možné přednést, popřípadě které ještě nebyly dopracovány, se počítá do připravovaného sborníku z konference.

Setkání kateder i navazující mezinárodní konference poskytly v široké míře příležitost k osobní výměně poznatků, zkušeností a aktuálních informací mezi vysokoškolskými pedagogy, jejichž odborná orientace je zaměřena do oblasti občanského práva. Obě akce proběhly ve velmi přátelském a kolegiálním duchu. Příjemná atmosféra, hladký organizační průběh i volba prostředí byly vysoce oceněny naprostou většinou přítomných účastníků.

Pomyslnou organizační štafetu převzala pro příští obdobnou akci v roce 2021 Právnická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

Patička