Přejít k obsahu

Elektronickou přihlášku do magisterského, bakalářského a navazujícího magisterského studijního programu lze podat nejpozději do 31.3.2018 do 23:59 h.

Fakulta právnická ZČU nebude konat přijímací zkoušku, ale pro přijímání do magisterského, bakalářského i navazujícího magisterského studijního programu bude vycházet z výsledků testů v rámci Národních srovnávacích zkoušek (NSZ) organizovaných společností www.scio.cz, s. r. o. – testů Obecných studijních předpokladů (OSP) a Základů společenských věd (ZSV) pro magisterský studijní program, testu Obecných studijních předpokladů (OSP) pro bakalářský studijní program a testu Základy společenských věd (ZSV) pro navazující magisterský studijní program.

Fakulta právnická ZČU zohlední též výsledky dosažené v kurzech celoživotního vzdělávání (CŽV), které sama pořádá.

Ke složení Národních srovnávacích zkoušek (NSZ) se uchazeč zaregistruje na www.scio.cz/nsz ( přihlášení k NSZ probíhá nezávisle na přihlášce k přijímacímu řízení na Fakultu právnickou ). NSZ může uchazeč vykonat ve více termínech, započítává se pouze nejlepší výsledek za období prosinec 2017 – květen 2018.
Každý uchazeč je povinen poskytnout společnosti Scio, s. r. o, souhlas s předáním svých výsledků fakultě ( učiní tak v rámci přihlášky na zkoušku z daného předmětu ). Uchazeči, kteří nedají souhlas s poskytnutím výsledků fakultě, jsou považováni za osoby, které se nedostavily k přijímacímu řízení. Výsledky testů Národních srovnávacích zkoušek uchazeči fakultě jednotlivě nezasílají.

Poplatek za přijímací řízení je 600 Kč. Plaťte ho převodem nebo v hotovostii na jakékoliv pobočce Komerční banky.

Název banky: Komerční banka Plzeň - město
Účet: 4811530257/0100
Variabilní symbol pro banku: 3275000118 – nutno uvést na dokladu o zaplacení!!
Specifický symbol: e-přihláška: oborové číslo vygenerované PC – nutno uvést na dokladu, aby došlo ke spárování přihlášky s platbou!!!

Ke složení testu NSZ se registrujte na www.scio.cz/nsz
logo_nsz

 

 

Podmínky přijetí do magisterského studijního programu Právo a právní věda pro akademický rok 2018/19
Podmínky přijetí do bakalářského studijního programu Právní specializace pro akademický rok 2018/19
Podmínky přijetí do navazujícího magisterského studijního programu Veřejná správa pro akademický rok 2018/19
Podmínky přijetí do doktorského studijního programu Teoretické právní vědy pro akademický rok 2018/19

Patička